Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
46/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh Vườn quốc gia Côn Đảo 09/12/2017 Tải văn bản
18/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Khu di tích lịch sử đặc biệt nhà tù Côn Đảo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 13/07/2017 Tải văn bản
870/QĐ-TTg Phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030" 17/06/2015 Tải văn bản
314/2015/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển nguồn năng lượng trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020, có xét đến năm 2030 10/02/2015 Tải văn bản
32/2013/QĐ-TTg Về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/05/2013 Tải văn bản
1742/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. 15/11/2011 Tải văn bản
1518/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 05/09/2011 Tải văn bản