Tổng số lượng truy cập
339235
Số người online
6
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Những biến đổi văn hóa xã hội ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Phân viện Văn hóa nghệ thuật Việt nam tại Tp. HCM
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Đinh Văn Hạnh
Tham gia chính

ThS. Bùi Thị Hoa

CN. Đạo Thanh Quyến

ThS. Lê Công Lý

CN. Hồ Thị Diệu Thuý

CN. Trần Thành Trung

ThS. Đoàn Thị Cảnh

CN. Nguyễn Thị Khánh Trâm

ThS. Trần Đức Hùng

ThS. Phạm Thị Hằng

Mục tiêu nhiệm vụ

1. Nghiên cứu và nhận diện những đặc điểm văn hoá xã hội truyền thống của BR-VT qua các giai đoạn lịch sử. Khảo sát thực trạng, nhận diện những đặc điểm, yếu tố, những khía cạnh khác nhau của sự biến đổi văn hóa xã hội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Bà Rịa - Vũng Tàu từ khi thành lập tỉnh (1991) đến nay.

 2. Trên cơ sở nghiên cứu trường hợp (case study) - chọn một số cộng đồng dân cư có tính đại diện để tìm hiểu, mô tả về những biến đổi văn hoá xã hội, qua đó tiến hành so sánh, làm rõ quá trình biến đổi văn hóa xã hội cũng như hệ quả của nó trong phát triển. Từ đó, có một cái nhìn tổng thể xã hội về những biến đổi văn hóa xã hội đã và đang diễn ra ở Bà Rịa - Vũng Tàu

 3. Tìm hiểu những yếu tố, nguyên nhân tác động đến sự biến đổi văn hóa xã hội ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 4. Góp phần xây dựng cơ sở lý luận và giải pháp cho việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất chiến lược, chính sách văn hóa tương hợp, tổ chức các hoạt động văn hóa, hướng đến phát triển văn hóa nông thôn, văn hoá đô thị Bà Rịa - Vũng Tàu phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và văn minh hiện đại theo hướng phát triển bền vững và nhân văn - lấy con người, hạnh phúc con người làm triết lý của phát triển.

Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 412.370.000 đồng
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

Công trình chia thành 5 chương nội dung:

 1. Cơ sở lý thuyết và phương pháp tiếp cận nghiên cứu những biến đổi văn hóa xã hội ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

 2. Những biến đổi trong lĩnh vực kinh tế - xã hội ờ Bà Rịa - Vũng Tàu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ 1991 đến nay

 3. Những biến đổi trong đời sống văn hóa cá nhân, gia đình và cộng đồng

 4. Những biến đổi trong hoạt động văn hóa - nghệ thuật và truyền thông đại chúng

 5. Những vấn đề đặt ra trong quá trình biến đổi văn hóa xã hội - kiến nghị và giải pháp

Thời gian thực hiện 18 tháng, từ 11/2012 đến 5/2014
Tài liệu đính kèm download
Số lượt đọc: 397 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang