TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 2/3/2024
Tuyển dụng
Cải cách hành chínhTổng quan về xãTin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHoạt động địa phươngDịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy

WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
vananhvt88
longttkhcn
WEBSITE KHÁC
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Lượt truy cập: 146536

  TUYỂN DỤNG

  THÔNG BÁO Tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách năm 2018 trên địa bàn xã An Ngãi
25/07/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ AN NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIỂU NHU CẦU TUYỂN DỤNG NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ NĂM 2018

(Kèm theo Kế hoạch số:  717      /KH-UBND ngày   04    tháng  7  năm 2018 của UBND xã An Ngãi)

 

 

STT

Chức danh cần tuyển

Số lượng

(Chỉ tiêu)

 

Độ tuổi

 

Trình độ văn hóa

Trình độ cần tuyển dụng

Ngành, chuyên ngành cần tuyển

 

Trình độ tin học

Ghi chú

1

Cán bộ tuyên giáo Đảng ủy

01

Từ 18 tuổitrở lên

Tốt nghiệp trung học phổ thông

Trung cấp chuyên nghiệp trở lên

Các ngành đào tạo phù hợp với vị trí đang tuyển.

Chứng chỉ A trở lên

Quy định trong Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 03/4/2017

2

Cán bộ Tôn giáo Dân tộc

01

Từ 18 tuổi trở lên

Tốt nghiệp trung học phổ thông

Trung cấp chuyên nghiệp trở lên

Các ngành đào tạo có liên quan về: tôn giáo, dân tộc, hành chính, luật, xã hội học, kinh tế, lịch sử, ngữ văn, tài chính, kế toán.

Chứng chỉ A trở lên

Quy định trong Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 03/4/2017

Tổng

02

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

(Đã ký)

 

 

 

 

               Châu Thị Kim Phượng

 

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Hải

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ AN NGÃI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
Số:          /TB-UBND 
 
An Ngãi, ngày  18  tháng  7 năm 2018 
 
THÔNG BÁO 
Tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách năm 2018 
trên địa bàn xã An Ngãi 
 
Căn cứ Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về 
chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, 
thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; 
Căn cứ Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh BRVT 
về việc Ban hành Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức và những người hoạt 
động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu; 
Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 
chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi, nâng 
ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 
Căn cứ Quyết định 788/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình tuyển dụng đối với 
những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu; 
Căn cứ Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND huyện Long 
Điền về việc phê duyệt kế hoạch và nhu cầu tuyển dụng những người hoạt động không 
chuyên trách tại UBND xã An Ngãi. 
UBND xã Thông báo nhu cầu tuyển dụng những người hoạt động không chuyên 
trách năm 2018 trên địa bàn xã An Ngãi như sau: 
1.Điều kiện đăng ký tuyển dụng: 
a.Tiêu chuẩn chung: 
- Hiểu biết về  lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ  trương, đường lối của 
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà Nước. 
- Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện hiệu quả chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước. 
- Có trình độ văn hóa và trình độ  chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu 
nhiệm vụ, vị trí việc làm, có năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. - Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công 
tác. 
b. Tiêu chuẩn cụ thể: 
- Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần 
xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự  tuyển  những người hoạt động không 
chuyên trách xã An Ngãi: 
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 
- Đủ 18 tuổi trở lên. 
- Có đơn dự tuyển; lý lịch rõ ràng; 
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh cần tuyển; 
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; 
- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; 
- Đủ các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; 
c. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: 
- Không cư trú tại Việt Nam; 
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã bị chấp hành xong 
bản án, quyết định về hình sự của Toàn án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. 
2. Chức danh, số lượng những người hoạt động không chuyên trách cần tuyển 
dụng:  
Tổng số vị trí cần tuyển: 02vị trí. 
- Chức danh: Cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy xã; trình độ chuyên môn: trung cấp 
trở lên các ngành phù hợp với vị  trí đang tuyển, trình độ tin học: chứng chỉ A trở 
lên) 
- Chức danh: Cán bộ Tôn giáo- Dân tộc xã; trình độ chuyện môn: trung cấp 
chuyên nghiệp trở  lên các ngành đào tạo có liên quan về  tôn giáo, dân tộc, hành 
chính, luật, xã hội học, kinh tế, lịch sử, ngữ văn, tài chính, kế toán. 
3. Hình thức tuyển dụng:  Xét tuyển 
4. Hồ sơ dự tuyển:gồm: 
- Đơn đăng ký dự tuyển người hoạt động không chuyên trách (theo mẫu); 
- Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú trong thời 
hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 
- Bản chính giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở  lên chứng 
nhận còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ y tế; - Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực đối với các văn bằng, chứng chỉ 
và kết quả học tập theo yêu cầu của vị  trí dự  tuyển. Trong trường hợp đã tốt nghiệp, 
nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm 
thời do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. Nếu trúng tuyển, trong thời hạn 06 (sáu) tháng 
kể từ ngày được tuyển dụng, người được tuyển dụng phải xuất trình bằng tốt nghiệp theo 
quy định. Nếu không xuất trình được bằng tốt nghiệp theo quy định thì người có thẩm 
quyền tuyển dụng ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng. 
- Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực các giấy tờ có liên quan đến 
chính sách ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có); 
- Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; 
- 03 (ba) phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận  
- 03 (ba) ảnh màu kích cở  (4cmx6cm); Ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh phía 
sau ảnh; 
- Các loại giấy tờ trên được đựng trong bao hồ sơ (theo mẫu); 
Lưu ý: Hồ sơ xét tuyển không phải  trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử 
dụng để xét tuyển lần sau. 
5. Thời gian, địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 
a. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 
Người đăng ký dự tuyển mua và nộp trực tiếp hồ sơ trong thời gian làm việc từ 08 
giờ 00 đến 16 giờ 00 ngày 19/7/2018 đến ngày 19/8/2018 (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ). 
b. Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 
Văn phòng UBND xã An Ngãi: ấp An Phước, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh 
Bà Rịa Vũng Tàu. 
6. Nội dung xét tuyển:  
- Xét kết quả  học tập (bao gồm điểm học và điểm thi tốt nghiệp của người dự 
tuyển). 
- Kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ chuyên môn của người dự tuyển. 
7. Thời gian xét tuyển: Hội đồng xét tuyển xã An Ngãi có thông báo sau. 
8. Lệ phí xét tuyển: thực hiện Theo quy định tại thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và các 
văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền (chỉ  thu lệ phí xét tuyển đối với các 
trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển). Trong quá trình lập hồ sơ dự tuyển, nếu có vấn đề vướng mắc cần giải thích, hướng 
dẫn, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ UBND xã An Ngãi ( Thông qua VP UBND 
xã) số điện thoại: 0254 3862060. 
Thông báo này được thông báo trên Đài Truyền thanh của xã, trụ sở UBND 
xã,  đăng tải trên trang thông tin điện tử  của xã  theo địa chỉttkhcn.baria-
vungtau.gov.vn./anngai/ và trên báo Bà Rịa – Vũng Tàu. 
Trên đây là thông báo tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách năm 
2018 của UBND xã An Ngãi./. 
 
Nơi nhận:   
- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu; 
- UBND huyện Long Điền; 
-  Phòng Nội vụ huyện Long Điền; 
- TTr Đảng ủy, HĐND xã; 
-  MTTQ và các đoàn thể xã; 
-  Đài tuyền thanh xã (thông báo); 
- Lưu VT. 
CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
  1 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ AN NGÃI 
 
Số:           /KH-UBND 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
An Ngãi, ngày  04   tháng 7  năm 2018 
 
KẾ HOẠCH 
Tuyển dụng những Người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2018 
 
Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính 
về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, 
dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của 
Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, 
công chức ở xã, phường, thị trấn và những Người hoạt động không chuyên trách 
ở cấp xã; 
Căn cứ Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Ban hành Quy định thẩm quyền quản lý Cán bộ, 
Công chức và những Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị 
trấn và thôn, ấp, khu phố; 
Căn cứ Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ  và quy trình 
tuyển dụng đối với những Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, 
thị trấn và thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà rịa - Vũng tàu; 
Căn cứ nhu cầu tuyển dụng những Người hoạt động không chuyên trách 
xã, Ủy ban nhân dân xã An Ngãi xây dựng Kế hoạch tuyển dụng những Người 
hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2018 như sau:  
I. Chỉ tiêu, Điều kiện tuyển dụng: 
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng gồm: 02 chỉ tiêu. 
(chức danh cần tuyển: cán bộ tuyên giáo Đảng ủy xã; trình độ chuyên 
môn: trung cấp trở lên các ngành phù hợp với vị trí đang tuyển, trình độ tin học: 
chứng chỉ A trở lên và chức danh Tôn giáo Dân tộc; trình độ chuyên môn: trung 
cấp trở lên các ngành liên quan về tôn giáo, dân tọc, hành chính, luật, xã hội 
học, kinh tế, lịch sử, ngữ văn, tài chính, kế toán) 
2. Điều kiện tuyển dụng: 
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, 
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển: 
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 
b) Đủ 18 tuổi trở lên.   2 
c) Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; 
d) Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu 
quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; 
đ) Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với 
yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có năng lực và sức khoẻ để hoàn thành nhiệm 
vụ được giao; 
e) Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên 
địa bàn công tác. 
f) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. 
g) Có Đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng. 
h) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. 
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: 
a) Không cư trú tại Việt Nam; 
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp 
hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; 
đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo 
dục. 
II. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng những Người hoạt động không 
chuyên trách xã bằng hình thức xét tuyển. 
Nội dung xét tuyển: 
1. Xét kết quả học tập: 
 Bao gồm: Điểm học tập và điểm thi tốt nghiệp của Người dự tuyển; 
2. Phỏng vấn: 
Kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn về năng lực, trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ của Người dự tuyển. 
III. Hồ sơ dự tuyển: 
- Đơn đăng ký dự tuyển Người hoạt động không chuyên trách (theo mẫu); 
- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 
- Bản chính Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên 
chứng nhận còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Y tế; 
- Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực đối với các văn bằng, 
chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trong trường hợp 
đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng tốt nghiệp thì nộp giấy chứng 
nhận tốt nghiệp tạm thời do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. Nếu trúng  tuyển, 
trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày được tuyển dụng, người được tuyển   3 
dụng phải xuất trình bằng tốt nghiệp theo quy định. Nếu không xuất trình được 
bằng tốt nghiệp theo quy định thì người có thẩm quyền tuyển dụng ra  Quyết 
định hủy bỏ Quyết định tuyển dụng. 
- Bản sao được cơ quan có thẩm quyền chứng thực các giấy tờ có liên 
quan đến chính sách ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có); 
- Bản sao giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. 
- 03 (ba) phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và 03 (ba) ảnh 
màu cỡ (4cmx6cm). 
- Tất cả hồ sơ, tài liệu trên được đựng trong túi hồ sơ (theo mẫu). 
IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển: 
1. Thời gian dự kiến: 
1.1. Thời gian thông báo Kế hoạch tuyển dụng và phát hành hồ sơ: Từ 
ngày 15 tháng 7 năm 2018. 
1.2. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15  tháng 7 năm 2018 đến 16 giờ 30 
phút ngày 15 tháng 8 năm 2018 (trong giờ hành chính gặp đ/c Phượng, Cán bộ 
phụ trách TCNN-TĐKT xã). 
Hội đồng tuyển dụng không nhận những hồ sơ nộp  sau 16 giờ 30 phút 
ngày 15 tháng 8 năm 2018 và hồ sơ chưa đủ các giấy tờ theo quy định. 
1.3. Ngày 22 tháng 8 năm 2018 Hội đồng tuyển dụng niêm yết danh sách 
các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển những Người hoạt động không chuyên trách 
xã tại Trụ sở UBND xã. 
1.4. Thời gian xét tuyển, phỏng vấn từ 8 giờ 00 ngày 27/8/2018 tại Phòng 
họp UBND xã. 
2. Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Tại UBND xã 
An Ngãi (thông qua đ/c Châu Thị Kim Phượng, Cán bộ phụ trách TCNN-TĐKT 
xã). 
3. Lệ phí tuyển dụng: Theo Quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, 
viên chức. 
Lưu ý: Hội đồng xét tuyển không hoàn trả lại hồ sơ và phí xét tuyển đối 
với Thí sinh không trúng tuyển hoặc bỏ không tham gia dự tuyển. 
4. Kinh phí thực hiện:  Theo Quy định tại  Thông tư số 228/2016/TT-
BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công 
chức, viên chức. 
V. Tổ chức thực hiện: 
1. Thông báo tuyển dụng và phát hành, tiếp nhận hồ sơ dự tuyển. 
   4 
1.1. Kế hoạch xét tuyển những Người hoạt động không chuyên trách xã 
năm 2018 được thông báo công khai trên đài truyền  thanh xã,  trang thông tin 
điện tử của UBND xã,  trang thông tin điện tử của UBND huyện và được niêm 
yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND xã, các nơi công cộng của xã và 
đăng trên 03 số báo liên tiếp của cấp tỉnh. 
  1.2. Công chức Văn phòng – Thống kê xã tham mưu UBND xã Ban hành 
Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển những Người hoạt động không chuyên 
trách năm 2018. 
1.3. Hội đồng tuyển dụng những Người hoạt động không chuyên trách xã 
có trách nhiệm: 
- Tổ chức phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, kiểm tra hồ sơ 
của các thí sinh tham gia dự tuyển. 
- Niêm yết danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển tại trụ sở làm 
việc của UBND xã (Chậm nhất 07 ngày trước ngày tổ chức xét tuyển). 
- Xây dựng kế hoạch phỏng vấn, tổ chức phỏng vấn, tổng hợp kết quả xét 
tuyển báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kết quả tuyển dụng và 
ra quyết định tuyển dụng những Người hoạt động không chuyên trách xã. 
2. Thông báo kết quả xét tuyển và hoàn chỉnh hồ sơ trúng tuyển. 
2.1. Khi có kết quả xét tuyển UBND  xã  sẽ gửi phiếu tổng hợp kết quả 
(gồm: Điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn) đến các thí sinh tham 
gia dự tuyển, đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND  xã. 
Sau 15 ngày niêm yết không có khiếu kiện gì về kết quả xét tuyển, UBND xã sẽ 
gửi thông báo trúng tuyển đến các thí sinh trúng tuyển. 
2.2. Khi có thông báo trúng tuyển, Người trúng tuyển phải đến UBND xã 
để hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển, xuất trình lại toàn bộ hồ sơ gốc để đối chiếu, 
kiểm tra, nếu phát hiện văn bằng, chứng chỉ không đúng theo quy định, hồ sơ kê 
khai không hợp lệ thì Hội đồng tuyển dụng sẽ hủy bỏ kết quả xét tuyển. 
Trong quá trình nộp hồ sơ dự xét tuyển, thí sinh có vấn đề vướng mắc cần 
được giải đáp xin liên hệ với UBND xã qua số điện thoại 02543.862.060. 
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng Những người hoạt động không chuyên 
trách cấp xã năm 2018 trên địa bàn xã An Ngãi./. 
(Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 612/KH-UBND ngày 18/6/2018 của 
UBND xã) 
 
Nơi nhận: 
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (Đưa tin 03 số); 
- UBND huyện (thay b/c); 
- Phòng Nội vụ huyện (thay b/c); 
- TTr Đảng ủy, HĐND xã (thay b/c); 
- CT, PCT UBND xã; 
- Đài Truyền thanh xã (thông báo); 
- Lưu: VT. 
CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
  
    5 
   1 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Trang Thanh Liêm
In trang Quay lại Lên trên

  
LOGO
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ


Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn
Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn


Trang KHCN phục vụ nông thôn
Thông tin tư vấn


bảng giá nông sản
Bảng giá nông sản


Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3 862 060 - Fax: (064) 3 862 060
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu