TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222071
  NÔNG THÔN MỚI

  BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 3 THÁNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA NÔNG THÔN MỚI
16/06/2013

UBND XÃ HÒA BÌNH

BQL ĐIỀU HÀNH NTM

 


Số:      /KH-NTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hòa Bình, ngày 18 tháng 03  năm 2013

             

BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI QUÝ I/2013 UBND XÃ HÒA BÌNH

 


                                         

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ V/v sửa đổi 5 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ/2011/QD-UBND ngày 24 tháng 1 năm 2011 của UBND tỉnh BRVT ban hành bộ tiên chí về nông thôn mới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

Căn cứ công văn số 18/BCĐ THCT NTM ngày 05 tháng 3 năm 2013 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v lập kế hoạch xây dựng nông thôn mới cho các xã giai đoạn 2013-2015;

Căn cứ Quyết định số: 2850/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Đề án xây dựng Nông thôn mới , UBND xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc giai đoạn 2012 – 2015;

Nay Ban quản lý, điều hành chương trình xây dựng NTM xã Hòa Bình lập kế hoạch và các giải pháp triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2013- 2015 cụ thể như sau:

 

I. Những việc đã thực hiện trong quý I năm 2013

1. Về công tác tổ chức, lảnh đạo và chỉ đạo thực hiện:

Để có sự chỉ đạo thống nhất cao trong cán bộ, Đảng viên đồng thời đảm bảo tiến độ thực hiện các tiêu chí theo Đề án xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt.

- Ngày 6 tháng 8 năm 2012 Ủy ban nhân dân xã ra quyết định thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc giai đoạn 2012-2015; Đồng thời ra quyết định thành lập Ban giám sát cộng đồng, Ban phát triển xây dựng nông thôn mới của 08 ấp.

Bên cạnh đó Đảng ủy căn cứ vào thực tế của địa phương về thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới đã ra nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 06/08/2012 về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới xã Hòa bình 2012-2015; ngày 09/01/2013 Đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề số 32/NQ-ĐUvề thống nhất chủ trương xây dựng Nông thôn mới năm 2013 trên địa bàn xã Hòa Bình. Đồng thời thành lập ban vận động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới của xã .

2. Về công tác triển khai thực hiện:

Để đảm bảo tiến độ thực hiện các tiêu chí theo Đề án xây dựng NTM đã được phê duyệt một cách đồng bộ.

Ngay từ đầu tháng 5 năm 2012, UBND xã Hòa Bình đã tiến hành xây dựng Đề án triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, giai đoạn 2012- 2015 và đã tổ chức các hội nghị, hội thảo trong đội ngũ cán bộ, công chức xã để lấy ý kiến đóng góp trước khi trình BCĐ-XD-NTM huyện phê duyệt thực hiện, thành phần hội nghị bao gồm lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, MTTQ, các thành viên UBND, cán bộ các ban ngành, đoàn thể xã và Ban nhân dân 08 ấp; song song với việc tổ chức hội nghị đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tổ chức các hoạt động đi khảo sát thực tế tình hình sản xuất phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã nhằm xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện. Sau nhiều lần tổ chức góp ý, bổ sung, chỉnh sửa của các thành viên BCĐ-XD-NTM huyện, ngày 21/8/2012 UBND huyện đã có Quyết định số: 2850/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2025. Ngày 21/11/2012 UBND xã Hòa Bình tiếp tục tổ chức hội nghị đóng góp, chỉnh sửa nhằm hoàn chỉnh Đề án nông thôn mới và trình cấp trên phê duyệt.

          Ngày 06 tháng 11 năm 2012, BQL điều hành thực hiện chương trình xây dựng NTM xã Hòa Bình đã tiến hành họp dân lấy ý kiến về Quy hoạch phát triển sản xuất tại Suối 2 gần 300 ha trong đó có 46 ha ruộng. Sau khi triển khai được sự đồng tình nhất trí của bà con nông dân ở Ấp 1,2,3. BQL điều hành thực hiện chương trình xây dựng NTM xã Hòa Bình cho Ban vận động tuyên truyền xuống từng hộ dân ký cam kết sẽ hiến đất, hoa màu để làm đường, mương thoát nước mùa mưa và các phai chắn giử nước cho mùa khô. Được sự đồng tình của nhân dân, đến nay có 62 hộ dân có đất, ruộng nằm dọc theo tuyến thực hiện dự án đã ký cam kết, tổng diện tích kêu gọi nhân dân hiến đất 18.000m2 .

          Trên cơ sở quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 của UBND Huyện Xuyên mộc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2013, Đảng ủy, UBND xã giao nhiệm vụ cho hội đồng thi đua và các ngành nghiên cứu đưa việc thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào chỉ tiêu thi đua năm 2013,  ngày 18/01/2013 Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức phân giao chỉ tiêu và phát động thi đua thực hiện các nhiệm vụ đến các chi bộ trực thuộc, Ban điều hành 08 ấp và các ban ngành đoàn thể của xã.

Ngày 15 tháng 01 năm 2013, Đảng ủy xây dựng kế hoạch số 05-KH/ĐU thành lập 02 đoàn đi làm việc với các Chi bộ trực thuộc, Ban điều hành các ấp và tổ trưởng địa bàn dân cư ( từ 23 – 25/2/2013 ) để nghe kết quả triển khai kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới của ấp năm 2013, những khó khăn thuận lợi và các giải pháp thực hiện của các chi bộ trực thuộc.

Các chỉ tiêu giao cho các chi bộ, Ban điều hành ấp đến nay thực hiện đạt kết quả:

 + Chỉ tiêu 100% các hộ treo cờ vào các ngày lễ, tết. 8/8 ấp đã đăng ký tham gia. Thời gian thực hiện trong quý I năm 2013.

          +  Làm đường giao thông nông thôn ( bê tông hóa do nhà nước  và nhân dân cùng làm ) chỉ tiêu giao cho 8 ấp trong năm 2013, mỗi ấp phải vận động nhân dân thực hiện 500m. Trong quý I năm 2013 thì có 4 ấp 1,3,7,8 đã đăng ký, với tổng chiều dài 2.000m, thời gian thực hiện trong quý III năm 2013.

+ Vận động nhân dân tự kéo điện thắp sáng hai bên đường để bảo bảo an ninh trật tự, mỗi ấp phải đăng ký thực hiện 2 tổ trong năm 2013. Trong quý I năm 2013 thì có ấp 1 thực hiện được 4 lô, ấp 2 thực hiện 4 lô, ấp 4 thực hiện 2 lô và ấp 7 thực hiện 2 lô.

+ Vận động người dân đăng ký tham gia thu gom rác, để xe rác tới chở. Hộ nào không đăng ký tham gia thì phải có hố rác tự hoại, đồng thời vận động các hộ dân chăn nuôi gia súc xây dựng hầm biogas đảm bảo qui cách nhằm giử gìn vệ sinh môi trường, bên cạnh đó Đảng ủy, UBND xã duy trì chỉ đạo các chi bộ, ban điều hành ấp tổ chức hoạt động dọn dẹp vệ sinh mội trường tại các địa bàn dân cư mỗi tháng 01 lần.

          + Không để địa bàn ấp có học sinh bỏ học giữa chừng vì lý do không chính đáng, đảm bảo 100% cháu 05 tuổi ra lớp mẫu giáo, trong quí I đã phân công các đoàn thể vận động 14 cháu học sinh THCS có hiện tượng bỏ học, kết quả có 06 cháu quay trở lại lớp.

Ngày 15 tháng 3 năm 2013, BQL điều hành thực hiện chương trình xây dựng NTM xã Hòa Bình đã mời Huyện, các phòng Ban, đơn vị tư vấn thiết kế đường, điện, mương và bà con nông dân để lấy ý kiến cho Quy hoạch phát triển sản xuất tại Suối 2. Xây dựng mới đường điện 2,4 km, dự toán phí thực hiện 0,27 tỷ đồng, Cứng hóa đường giao thông nông thôn 2.1 km, dự toán kinh phí 2,1 tỷ đồng, làm mới 1.5 km mương 5,8 tỷ đồng. Tổng kinh phí thực hiện dự án tại Suối 2: 12,8 tỷ đồng.

Ngày 15 tháng 3 năm 2013, BQL điều hành thực hiện chương trình xây dựng NTM xã Hòa Bình đã mời UBND Huyện, Công ty điện lực đi khảo sát, di dời, điều chỉnh lại đường điện hạ thế dọc bờ sông Ray( đường điện cũ cách xa bờ sông ray gần 1km ) để bà con nông dân thuận lợi cho việc kéo điện tưới tiêu và trồng bắp giống và các cây công nghiệp. Chiều dài 1.5 km, kinh phí thực hiện 0,3 tỷ đồng.

Đồng thời khảo sát đường điện hạ thế tổ 1 + 2 ấp 3, phục vụ cho như cầu tưới cây tiêu và chuyển đổi cây trồng, từ cây điều lâu năm cho năng suất thấp sang trồng cây tiêu, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Chiều dài 1 km, kinh phí thực hiện 0,27 tỷ đồng.

Song song với việc triển khai thực hiện nội dung các tiêu chí nông thôn mới, Ban vận động tuyên truyền đã lòng ghép vào các buổi hội nghị, tiếp xúc cử tri, các buổi sinh hoạt hội viên, đoàn viên của các đoàn thể để tuyên truyền nội dung 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phát tài liệu về xây dựng nông thôn mới cho các đối tượng trên nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức cùng tập trung sức phối hợp địa phương xây dựng xã nông thôn mới; bên cạnh đó đài truyền thanh xã cũng thường xuyên phát thanh về nội dung hỏi đáp về xây dựng nông thôn mới giúp nhân dân hiểu sâu về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước ta.

Hiện tại UBND xã phối hợp với MTTQ vả các ban nghành đoàn thể thành lập đoàn xuống sinh hoạt các ấp và tổ dân cư để tuyên truyền Pháp lệnh 34. Thực hiện quy chế dân và sửa đổi bổ sung các tiêu chí NTM vào quy ước khu dân cư, để mọi người dân biết và thực hiện.

II. Các công việc phải làm trong quý II-III năm 2013

1.     Quy hoạch phát triển sản xuất:

Trong quý II năm 2013: Tập trung hoàn thành các thủ tục dự án, phát triển sản xuất khu vực tại suối 2 gồm: đường điện, đường giao thông nông thôn và mương thoát và dự trữ nước.

Trong quý III: Tập trung thực hiện

2.     Đường giao thông:

-         Trong quý II năm 2013:

Hoàn thành thủ tục thiết kế công trình trục chính nội đồng 2.1 km.

Hoàn thành thủ tục nâng cấp 4 km tuyến đường giao thông nông thôn.

Phát động làm đường bê tông hóa theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Bằng cách giao chỉ tiêu cho các ấp, mỗi ấp thực hiện 500m đường bê tông hóa.

-         Trong quý III năm 2013:

Hoàn thành thủ tục thiết kế công trình giao thôn nông thôn, trục thôn, xóm 16.23 km và thực hiện.

3.     Đường điện:

-         Trong quý II năm 2013: Tập trung hoàn thành các thủ tục dự án.

Xây dựng 2.1 km đường trung thế phục vụ phát triển sản xuất tại suối 2.

Điều chỉnh lại dự án xây dựng 1.5 km đường điện dọc sông Ray để phục vụ cho người nông dân phát triển sản xuất, phục vụ tưới tiêu, hơn 35 ha trồng bắp giống tại khu vực dọc sông Ray ( ấp 1 +2 + 4 ).

Xây dựng 1 km đường  điện tổ 1+2 ấp 3, phục vụ cho như cầu tưới cây tiêu và chuyển đổi cây trồng, từ cây điều lâu năm cho năng suất thấp sang trồng cây tiêu, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Sửa chữa 13.32 km đường điện phục vụ sinh hoạt trong khu dân cư.

Sửa chữa các tuyến đường điện chưa đảm bảo điện an toàn của nghành điện.

-         Trong quý III: Thực hiện các công trình nêu trên.

4.     Cơ sở vật chất văn hóa:

-         Trong quý III năm 2013:

Lập hồ sơ thiết kế xây dựng Trung tâm văn hóa UBND xã.

Lập hồ sơ thiết kế sửa chữa tụ điểm ấp văn hóa 6+7.

5.     Chợ:

-         Trong quý III năm 2013:

Sửa chữa, nâng cấp và vệ sinh môi trường chợ.

6.     Nhà ở dân cư:

-         Trong quý II năm 2013:

Tiếp tục vân động, tuyên truyền để xóa 18 căn nhà tạm.

7.     Giáo dục:

Tiếp tục vận động, tuyên truyền tỷ lệ học sinh THCS tiếp tục đi học đạt trên 90%.

8.     Y tế:

-         Vận động tỷ lệ sinh con thứ 3.

-         Đào tạo người đi học chuẩn về y sỹ đông y.

9.     Môi trường:

-         Vận động các hộ chăn nuôi xây hầm biogas xử lý chất thải.

-         Xử lý rác trong hộ gia đình, bảo vệ môi trường.

III. Đánh giá 19 tiêu chí

1. Hiện nay địa phương đã đạt được 8/19 tiêu chí gồm:

1.Quy hoạch và thực hiện quy hoạch;

7.Chợ;

8.Bưu điện;  

11.Hộ nghèo;

13.Hình thức tổ chức sản xuất;

16.Văn hóa;

18.Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh;

19.An ninh trật tự xã hội.

2. Phấn đấu đến năm 2013 đạt thêm 5 tiêu chí gồm:

3.Thủy lợi;

4.Điện;

9.Nhà ở dân cư;

14.Giáo dục;

15.Y tế. Nâng số tiêu chí đạt được lên 13/19 tiêu chí.

3. Phấn đấu đến năm 2014 đạt thêm 2 tiêu chí gồm:

12.Cơ cấu lao động;

17.Môi trường. Nâng tổng số tiêu chí đạt được lên 15/19 tiêu chí.

4. Đến trước ngày 30 tháng 4 năm 2015 xã phấn đấu đạt thêm 4 tiêu chí gồm:

2.Giao thông;

5.Trường học;

6.Cơ sở vật chất văn hóa;

10.Thu nhập. Tổng số tiêu chí đạt được là 19/19 tiêu chí.

 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới xã Hòa Bình trong quý I năm 2013.

                                                                                    TM- BQL.ĐH- NTM

Nơi nhận:                                                                                         Trưởng ban

- UBND huyện ( b/c );

- BCĐ xây dựng NTM huyện ( b/c );                                             

- Các thành viên BCĐ huyện  ( b/c );

                                                                                                           

                                                                                          Lê Huy Cảnh

 

Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu