TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222056
  NÔNG THÔN MỚI

  BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 9 THÁNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA NÔNG THÔN MỚI
23/12/2013



Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

xã Hòa Bình  9 tháng và Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2013

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Đảng ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo gồm : Quyết định số 05-QĐ/ĐU ngày 06 tháng 8 năm 2012 về việc thành lập Ban vận động, tuyên truyền thực hiện chương  trình xây dựng Nông thôn mới xã Hòa Bình giai đoạn 2012-2015 và Nghị quyết số 32-NQ/ĐU ngày 09/01/2013 về thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2013;

Hội đồng nhân đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 16 tháng 01 năm về phương hướng nhiệm vụ kinh tế, xã hội và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2013;

Ngày 6 tháng 8 năm 2012 Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành các Quyết định gồm: Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình; Quyết định số 191 /QĐ-UBND ngày 06/8/2012 về việc công nhận Ban giám sát cộng đồng; 08 quyết định từ Quyết định số 192/QĐ-UBND đến Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 6/8/2012 về việc thành lập Ban phát triển xây dựng Nông thôn mới tại 8 ấp; Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 29/1/2013 về việc thành lập Tổ quản lý điều hành công tác xây dựng cơ bản; Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 30/1/2013 về việc thành lập Tổ quản lý điều hành thực hiện Văn hóa – Xã hội – Môi trường;

Các ban ngành đoàn thể đã phối hợp thực hiện triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới đến các hội viên của mình bằng nhiều hình thức như lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của hội, các cuộc họp dân tại các ấp.

II. CÔNG TÁC  TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN :

1. Công tác tuyên truyền, vận động :

Hầu hết các văn bản chỉ đạo về xây dựng Nông thôn mới của cấp trên đều được Ủy ban nhân dân xã triển khai đến toàn thể cán bộ công chức và nhân dân biết và thực hiện.

Tổ chức  lồng ghép  tuyên  tuyền về chương  trình xây dựng nông  thôn mới các cuộc họp tại ấp, các buổi sinh hoạt chi bộ được 12 buổi với 950 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền để nhân dân hiểu sâu hơn về lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới.

Sau khi tuyên truyền thì ý thức của người dân được nâng lên rõ rệt cụ thể: Thể hiện như thực hiện tham gia thu gom rác thải, vệ sinh môi trường cộng đồng dân cư, ý thức tốt về chủ trương nhà nước và nhân dân cùng chung tay xây dựng NTM (nhân dân hiến đất, hiến công ) tạo mối đoàn kết trong cộng đồng và ý thức bảo vệ ANTT thôn xóm được tốt hơn.

* Kết quả vận động:

- Thực  hiện  thắp  sáng  đường  lô (tổ) 3 km, kinh phí thực hiện 39.5 triệu đồng;

- Vận động nhân dân hiến đất làm đường:

Bảng các tuyến đường nhân dân hiến đất:

STT

Tên đường

Diện tích (m2)

Chiều dài         (km)

Tổng số đất hiến (m2)

Giá đất

Thành tiền

1

Đường GT nội đồng suối 2

7

500

3,500

50,000

175,000,000

5

1,000

5,000

50,000

250,000,000

2

Đường tổ 6 ấp 1 (ông Trạch)

1

550

550

90,000

49,500,000

3

Đường tổ 8 ấp 1 (ông Ngọc)

1

350

350

90,000

31,500,000

4

Đường tổ 4 ấp 2 (ông Trường)

1.5

800

1,200

90,000

108,000,000

5

Đường tổ 5 ấp 2 (ông Hưởng)

1

350

350

90,000

31,500,000

6

Đường tổ 8 + tổ 9 ấp 2(Ông Hữu)

1

200

200

90,000

18,000,000

7

Đường tổ 9 ấp 4 (Ông Sang)

3

50

150

90,000

6,750,000

TỔNG

20.5

3,800

11,300

 

677,000,000

 

- Vận động nhân dân hiến hoa màu để làm đường 63,7 triệu đồng.

- Có 2 hộ dân là ông Cầu và ông Hiền xây dựng 02 sân bóng đá Mini phục vụ cho nhu cầu giải trí với giá trị 1,5 tỷ đồng

- Hộ ông Cái Kim Phúc đang xây dựng mô hình trang trại nuôi Heo giai đoạn 1, kinh phí thực hiện 12 tỷ đồng và hộ ông Bùi Sanh đang xây dựng mô hình trang trại nuôi Bò, kinh phí thực hiện 1,3 tỷ đồng.

               * Tổng vốn huy động từ các nguồn tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2013 là 15,58 tỷ đồng, vượt 200% so với kế hoạch năm 2013 là 7,783 tỷ đồng.

3. Công tác đào tạo, tập huấn:

Trong 9 tháng đầu năm 2013, BCĐ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã lập danh sách tập huấn chương trình nông thôn mới đi tập huấn tại các lớp do tỉnh và huyện tổ chức. Hiện nay đã tham gia tập huấn được 6 lớp với 71 lượt người than gia (Cụ thể : cán bộ công chức xã là 30 người, các bộ ấp 41 ).

Kinh phí hỗ trợ cho các thành viên tham gia tập huấn từ nguồn hoạt động của BCĐ. NTM và kinh phí địa phương. Tổng kinh phí là 9.800.000 đồng.

Qua các cuộc tập huấn về nông thôn mới đã giúp cho các thành viên BCĐ.NTM xã nắm bắt kịp thời những chủ trương đường lối và sâu sát hơn nội dung cần thực hiện trong giai đoạn 2013 -2015, cũng như các kỹ năng trong việc vận động, tuyền truyền và thực hiện các tiêu chí đã đề ra.

III- KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÒA BÌNH:

1. Công tác lập quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới 

1.1 Lập Quy hoạch xã Nông thôn mới.

Để đảm bảo cho việc phát triển kinh tế- xã hội bền vững, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và đáp ứng được yêu cầu xây dựng xã Hòa Bình thành một xã Nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, kết cấu hạ tầng ngày càng hiện đại cần phải dựa trên hiện trạng thực tế của địa phương.

 Căn cứ quan điểm, nhu cầu thực tế của địa phương và có cơ sở pháp lý cho việc tổ chức quản lý, sản xuất, đã tiến hành phối hợp với đơn vị tư vấn: Trung tâm nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Địa chính- Trường đại học Nông Lâm TP.HCM tiến hành rà soát và lập Quy hoạch xây dựng xã Hòa Bình là xã nông thôn mới.

- Quy hoạch không gian và hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển kinh tế- xã hội bền vững đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp- TTCN, phát triển dịch vụ.

- Nâng cấp cở sở hạ tầng kỹ thuật, cải tạo và chỉnh trang khu dân cư, phải có cảnh quan đẹp, nâng cao mức hưởng thụ cho người dân.

- Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Tổ chức việc quản lý và phát triển sản xuất, xây dựng theo đúng mục tiêu Nông thôn mới đã đề ra.

Đến nay công tác lập quy hoạch cơ bản hoàn chỉnh và trình UBND huyện duyệt vào tháng 9/2013.

1.2 Lập đề án xây dựng Nông thôn mới:

Trên cơ sở đề án quy hoạch và trên tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND xã Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã Hòa Bình đã tiến hành lập Đề án xây dựng Nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc giai đoạn 2012 – 2015. Công tác lập đề án được tiến hành theo đúng trình tự và quy định theo hướng dẫn BCĐ Nông thôn mới của Tỉnh đã đề ra đồng thời công khai cho dân biết và góp ý.

 Khi tiến hành lập Đề án, BCĐ Nông thôn mới xã đã tiến hành gửi dự thảo Đề án đến các Phòng Ban của huyện và sau đó tiếp tục gửi bản dự thảo lên BCĐ Nông thôn mới  tỉnh để được đóng góp ý kiến. Sau khi đã được cấp trên đóng góp ý kiến cho bản dự thảo Đề án, BCĐ NTM xã đã căn cứ vào từng văn bản đóng góp ý kiến về bản dự thảo của BCĐ Nông thôn mới huyện, BCĐ Nông thôn mới tỉnh,  cũng như căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương đã tiến hành hoàn chỉnh Đề án Nông thôn mới của xã.

Ngày 14 tháng 3 năm 2013, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  có công văn số 359/SKHĐT-TH v/v: Ý kiến thỏa thuận về nguồn lực vốn đầu tư đề án xây dựng nông thôn mới của 05 xã : Hòa Hội, Phước Thuận, Bàu Lâm, Xuyên Mộc và Hòa Bình. Trên nội dung của Công văn số 359 của SKHĐT tỉnh, BCĐ NTM xã Hòa Bình tiếp tục hoàn thiện Đề án để trình UBND huyện phê duyệt vào đầu tháng 7/2013.

 

2. Kết quả thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới tại xã:

Năm 2013 tổng nguồn vốn xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã Hòa bình là 107.894 tỷ đồng. Trong đó:

- Ngân sách tỉnh bố trí :          29,012 tỷ đồng;

- Ngân sách huyện :                12,433 tỷ đồng;

- Vốn tín dụng :                                    4,000 tỷ đồng;

- Huy động doanh nghiệp :     54,666 tỷ đồng;

- Vốn huy động từ nhân dân :    7,783 tỷ đồng;

* Vốn đã được bố trí là 10 tỷ đồng, trong đó xã ưu tiên xây dựng các công trình phục vụ sản xuất gồm :

   - Đường GTNT: 5,150 tỷ đồng

   - Kênh mương và 03 phai chắn suối 2: 2,4 tỷ đồng

   - Đường điện trung thế và hạ thế khu vực suối 2: 2,020 tỷ đồng.

( Quyết định số 1848/QĐ.UBND ngày 30/5/2013 của UBND huyện Xuyên Mộc )

 

NHU CẦU THỰC HIỆN NGUỒN VỐN ĐẾN THÁNG 9/2013

 

 

 

 

 

 

 

STT

NỘI DUNG

Vốn từ Chương trình MTQG xây dựng NTM

Nhu cầu

Bố trí

Thực hiện

Cầu bổ sung

% KH thực hiện

1

Ngân sách tỉnh bố trí

     29.012

     10.000

       9.690

         19.012

34%

2

Ngân sách huyện

     12.433

       1.900

       1.900

         10.533

15%

3

Quỹ tín dụng

       4.000

     10.752

 

 

269%

4

Vốn huy động Doanh nghiệp

     54.666

 

 

 

0%

5

Vốn huy động từ nhân dân

       7.783

     15,58

15,58

 Vược KH

200%

6

Vốn cho hoạt động khác

 

 

             -  

 

 

TỔNG CỘNG

   107.894

     38.232

     27.170

         29.545

 

 

2.1 Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ( thực hiện tiêu chí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 ):

* Tiêu chí số 2 về giao thông:

Kế hoạch năm 2013 đề ra là nâng cấp và làm mới 21,63 km đường giao thông nông thôn và đường nội đồng. Kinh phí thực hiện : 21,63 tỷ đồng.

Hiện nay đang tiến hành giải tỏa và xây dựng các tuyến đường:

 

 

 

 

Bảng tiến độ công trình đường theo từng quý năm 2013:

STT

Hạng mục

Chiều dài (m)

Kết cấu

Năm thực hiện

Khái toán kinh phí (triệu đồng)

% Tiến độ hoàn thành đến  tháng 9/2013

% Tiến độ hoàn thành đến   tháng 12/2013

Ghi chú

1

Đường giao thông nội đồng (suối 2)

1.400

Xô bồ

2013

1.400

100%

100%

Đường Suối 2

2

Đường dọc kênh mương (suối 2)

1.500

Xô bồ

2013

1.500

0%

100%

Đường Suối 2

3

Đường tổ 6 ấp 1

550

Bê tông

2013

550

60%

100%

Đường nhà ông Trạch

4

Đường tổ 8 ấp 1

350

Bê tông

2013

350

60%

100%

Đường nhà ông Ngọc

5

Đường tổ 4 ấp 2

800

Bê tông

2013

800

30%

100%

Đường nhà ông Trường

6

Đường tổ 5 ấp 2

350

Bê tông

2013

350

20%

100%

Đường nhà ông Hưởng

7

Đường tổ 8 + tổ 9 ấp 2

200

Bê tông

2013

200

30%

100%

Đường nhà ông Hữu

TỔNG

5.150

Bê tông

2013

5.150

43%

100%

 

Chưa đạt, do mới chỉ tiến hoàn xây dựng 5,150/21,630 km – tỷ lệ 23,81% so với kế hoạch năm 2013. Còn lại 16,480 km chưa thực hiện – tỷ lệ 76,19%.

 

* Tiêu chí số 3 về thủy lợi:

- Đã hoàn thành công trình mương, cống thoát nước 0,58 km ( ấp 7+8 ),    kinh phí thực hiện 1,9 tỷ.

- Đã hoàn thành hồ sơ thiết kế thẩm định. Chuẩn bị thi công:

            + Kênh mương 1,5 km ( suối 2)              *    800.000.000đ = 1,2 tỷ          

+ 3 phai chắn           (Suối 2)                  *    400.000.000đ = 1.2 tỷ

Nguồn vốn do Nhà nước và nhân dân cùng làm. Kinh phí thực hiện 2,4 tỷ đồng. (Nguồn vốn ưu tiên trong 10 tỷ đầu năm 2013)

Chưa đạt, do mới thực hiện được 1/3 công trình – tỷ lệ 33,33% so với kế hoạch. Đến quý IV/2013 sẽ hoàn thành 100% các công trình.

 

* Tiêu chí số 4 về điện:

- Xây dựng tuyến đường trung thế phục vụ cho tưới tiêu và trang trại chăn nuôi tập trung ở suối 2, chiều dài 2,4 km, kinh phí thực hiện 0,72 tỷ đồng. (Nguồn vốn ưu tiên trong 10 tỷ đầu năm 2013).

- Đường dây hạ thế từ đường trung thế của suối 2 (Phục vụ tưới tiêu và chăn nuôi), chiều dài 6,5 km, kinh phí thực hiện 1,3 tỷ đồng. (Nguồn vốn ưu tiên trong 10 tỷ đầu năm 2013).

- Đầu tư nâng cấp các tuyến đường điện phục vụ sinh hoạt chiều dài 13,32 km, kinh phí thực hiện 3,596 tỷ đồng ( vốn doanh nghiệp ).

Các công trình trên, đã hoàn thành hồ sơ thiết kế, chuẩn bị thi công. BCĐ nông thôn mới cũng đã làm tờ trình đề nghị Công ty điện lực tập trung nâng cấp các tuyến đường phục vụ cho sinh hoạt, để xã có thể hoàn thành đúng theo kế hoạch năm 2013 đề ra.

Chưa đạt, tỷ lệ 0% so với kế hoạch. Đến quý IV/2013 sẽ hoàn thành 100% các công trình.

 

* Tiêu chí số 5 về trường học:

Theo báo cáo đề án số 2101 về quy hoạch phát triển giáo dục tỉnh BR-VT giai đoạn 2012-2015 do Sở giáo dục đầu tư:

Trong năm 2013: Xây dựng mới cơ sở Mầm non Đội I (07 phòng), kinh phí thực hiện 30 tỷ đồng.

Chưa được phê duyệt dự án – tỷ lệ 0% so với kế hoạch. (UBND xã đã có Tờ trình số 112/TTr ngày 08 tháng 4 năm 2013. Kính trình UBND huyện và Sở giáo dục có chủ trương đầu tư xây dựng trường Mần non Đội I).

 

* Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa:

- Đầu tư trang thiết bị sinh hoạt cho Nhà văn hóa 8 ấp. Kinh phí                 thực hiện 0,5 tỷ đồng.

- Xây dựng mới Nhà thi đấu đa năng, kinh phí thực hiện 10 tỷ đồng.

Chưa được đầu tư xây dựng và nâng cấp sửa chữa – tỷ lệ 0% so với kế hoạch.

 

* Tiểu chí số 7 về chợ nông thôn: Đã đạt so với bộ tiêu chí.

 

* Tiêu chí số 8 về Bưu điện: Đã đạt so với bộ tiêu chí.

 

* Tiêu chí số 9 về nhà ở  dân cư:

Kế hoạch năm 2013 xóa 18 căn nhà tạm. Trong 9 tháng đầu năm Ban vận động và tuyên truyền đã vận động và xóa được 11/18 căn kinh phí thực hiện 0,733 tỷ đồng từ nhân dân. Nguồn vốn từ các nhà tài trợ, vốn vay tín dụng và vốn của hộ gia đình.

 

Bảng khối lượng hoàn thành nhà ở dân cư theo từng quý năm 2013:

Tổng số nhà tạm tính đến cuối năm 2012 ( căn )

Số nhà tạm vận động trong 3 tháng đầu năm 2013          ( căn )

Số nhà tạm vận động trong 6 tháng đầu năm 2013             ( căn )

Số nhà tạm vận động trong 9 tháng cuối năm 2013         ( căn )

Số nhà tạm phải vận động trong 3 tháng cuối năm 2013 ( căn )

18

4

6

1

7

 

Đã vận động được 11/18 căn -  tỷ lệ 61,11% so với kế hoạch ( còn 7 căn nhà tạm - kinh phí thực hiện 0,467 tỷ đồng ). Đến quý IV/2013 sẽ hoàn thành 100%.

 

2.2. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân ( thực hiện theo tiêu chí 10, 11, 12, 13 )

* Tiêu chí số 10 về thu nhập:

Thu nhập bình quân đầu người tính đến hết tháng 9/2013 đạt: 31.500.000 đồng/người/năm. Đã đạt theo quyết định số 24/QĐ-UBND tỉnh BR-VT ngày 31/5/2013. Tập trung phấn đấu đạt 34.000.000 đồng/người/năm vào năm 2015.

Đạt so với Bộ tiêu chí quốc gia NTM.

 

* Tiêu chí số 11 về hộ nghèo:

Cuối năm 2012 hộ nghèo là 80/2.849 hộ - tỷ lệ 2,8%. Đến tháng 9 năm 2013 hộ nghèo còn 67/2.849 hộ - tỷ lệ 2,34 %.

Đạt so với bộ tiêu chí NTM. (Theo tiêu chí <3%)

 

* Tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên :

Tổng số lao động 5.940 lao động, trong đó: lao động có việc làm thường xuyên là 5.717 lao động chiếm tỷ lệ 96,25% ( Đạt so với Quyết định số 24 ngày 31/5/ 2013 của UBND tỉnh BR-VT ).

BCĐ nông thôn cũng đang tạo điều kiện cho 223 người có việc làm thường xuyên. Bằng cách BCĐ nông thôn mới kết hợp đã với chương trình đào tạo nghề Nông thôn, phải mở ra 7 lớp đào tạo nghề để giải quyết cho 223 người trên. Đến nay BCĐ nông thôn mới đã mở được 1 lớp Đào tạo nghề “ Chăm sóc và cạo mủ cây cao su ”. Lớp đã khai giảng vào ngày 12 tháng 9 năm 2013, với 35 học viên tham gia, do Trung tâm đào tạo nghề của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Đạt so với Bộ tiêu chí quốc gia NTM (Theo tiêu chí >90)

 

* Tiêu chí số 13 về  hình thức tổ chức sản xuất:

Đạt so với bộ tiêu chí.

Ø     Hình thức tổ chức sản xuất: 

Củng cố và phát triển các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) và trang trại

hoạt động có hiệu quả trên địa bàn xã. Toàn xã có 04 trang trại: Trong đó:

+ Trang trại chăn nuôi heo: 01, với 14 lao động.

+ Trang trại chăn nuôi gà: 03, với 6 lao động.                       

Tổng số doanh nghiệp: 16, tổng số lao động tham gia 969 người.

Trên địa bàn hiện nay có 01 Hợp tác xã tín dụng Hòa Bình và 1 tổ hợp trồng bắp giống, trong đó HTX và Tổ hợp này hoạt động có hiệu quả, tổng số lao động tham gia 62 người.

Ø     Định hướng phát triển sản xuất:

Trên cơ sở các hình thức sản xuất tại địa phương, UBND xã Hòa Bình xác định xã Hòa Bình là một xã đặc thù là nông nghiệp. Có diện tích đất màu mở phù hợp cho trồng cây công nghiệp. Vì vậy đã có chủ trương tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng như: Đường nội đồng, điện tưới tiêu và kênh mương tưới tiêu khu vực suối 2 để phát huy hiệu quả cho hơn 200ha đất có khả năng tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Và chủ động đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện đầu tư lưới điện tưới tiêu ở khu vực Láng bè để tưới cho khoảng 120ha bắp dọc bờ Sông ray; Đường điện tưới tiêu tổ 1+2 ấp 3 Hòa Bình cải tạo khoảng 150ha điều già cỗi chuyển sang trồng tiêu; Đầu tư đường điện tưới tiêu và phát triển du lịch sinh thái Tổ 8 ấp 4 Hòa bình (thác Hòa Bình ) và tưới tiêu gần 100 ha cây công nghiệp ( tiêu và cà phê ).

Hiện nay huyện ủy, và UBND huyện đã đồng tình quan điểm của địa phương và đã cho chủ trương thiết kế đưa vào kế hoạch chuẩn bị đầu tư vào cuối năm 2013. Tập trung đầu tư cho phát triển sản xuất bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu hàng đầu của địa phương trong nhiệm vụ phát triển sản xuất.

Trên cơ sở đó UBND xã đã phát phiếu điều tra cho các hộ dân có nhu cầu phát triển sản xuất, nhằm mục đích để thống kê lại số hộ và diện tích, cũng như khu vực để làm dự án phát triển sản xuất trồng cây tiêu và trồng bắp.

Đào tạo nghề nông thôn:

- Ban chỉ đạo đào tạo nghề lao động nông thôn, đã tiến hành làm hồ sơ đăng ký học lớp Trồng, khai thác mủ cây cao su, với 35 người tham dự, đã khai giảng lớp ngày 12 tháng 9 năm 2013. Đang tiếp tục tiến hành cho nhân dân đăng ký các lớp khác như trồng Hồ tiêu, Nuôi và phòng bệnh cho lợn, Trồng rau an toàn,…

- Chuyển giao khoa học kỹ thuật: Tổ chức 6 lớp tập huấn về trồng bắp, tiêu, phân bón, thuốc trừ sâu, chăn nuôi với 490 lượt nông dân tham dự. Tổ chức tham gia 2 mô hình trồng tiêu, chăn nuôi bằng điệm lót với 15 hội viên tham dự. Thành lập tổ Hợp tác trồng bắp giống CP với 53 hộ dân tham gia.

Hiện nay đang tiếp tục khảo sát nhu cầu đào tạo nghề phù hợp với địa phương.

 

2.3 Về giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường (thực hiện theo tiêu chí 14, 15, 16, 17)

* Tiêu chí số 14 về giáo dục:

- Mức độ phổ cập trung học cơ sở: địa phương đã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở năm 2008. Vẫn được tiếp tục duy trì, năm 2013 đã được UBND huyện công nhận theo quyết định số 4639/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND huyện Xuyên Mộc.

- Năm 2012 - 2013 đã hoàn thành thủ tục đề nghị công nhân phổ cập mầm non 5 tuổi : số trẻ ra lớp 5 tuổi 187/194 cháu đạt 96%.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 96,58% (với 141/146). Số học sinh tiếp tục học PTTH và học nghề là 92,1%  (với 130/141) – Theo số liệu của năm học 2012-2013.

Đạt so với Bộ tiêu chí.

 

* Tiêu chí số 15 về y tế:

Trạm y tế xã chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các hoạt động phấn đấu thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, dưới sự hướng dẫn của y tế tuyến trên ( chưa đạt theo 10 chuẩn Quốc gia về Y tế được quy định tại Quyết định số: 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ Y tế - chỉ đạt 68/100 điểm).

Hiện nay tổng số người dân tham gia các hình thức BHYT là 8.657 người/ 11.654 người, chiếm tỷ lệ 74% so với tổng số nhân khẩu tại địa phương, trong đó tự nguyện 59,5 % , diện chính sách 14,5%.

Chưa đạt so với Bộ tiêu chí (Do chỉ đạt 68/100 điểm).

* Tiêu chí số 16 về văn hóa:

Duy trì 8/8 ấp đạt chuẩn về “ Ấp văn hóa”, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa” hàng năm 2012 đạt 87,6% ( với 2.494/2.849 hộ).

Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện nếp sống văn minh trong ma chay, cưới hỏi, có ý thức bảo vệ môi trường; giữ gìn và phát huy bản sắc Văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bài trừ các hình thức mê tín dị đoan, bói toán... ngăn ngừa và đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội, đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng các danh hiệu Văn hóa.

Đạt so với bộ tiêu chí NTM.

 

* Tiêu chí số 17 về môi trường:

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia đạt 99%. Tiếp tục vận động nhân dân sử dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn như: Lò giết mổ gia súc, gia cầm, Lò bún chưa đảm bảo thực hiện tốt về môi trường.

- Hiện có 120/288 hộ chăn nuôi hợp vệ sinh. Tỷ lệ 41,67%. Vẫn còn hộ chăn nuôi gây ô nhiễm, đã lập biên bản 52/288 hộ.

- Nghĩa trang chưa được xây dựng theo quy định.

- Địa phương đã tổ chức vận động người dân tham gia thu gom rác và xử lý rác đúng theo quy định có 241/2849 hộ đăng ký đạt tỷ lệ 8,46%

Chưa đạt so với Bộ tiêu chí quốc gia NTM ( tỷ lệ 20%, do còn mục 17.2; 17.3; 17.4 và 17.5 chưa đạt theo tiêu chí ).

 

2.4 Về hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội (thực hiện theo tiêu chí 18, 19)

* Tiêu chí số về 18 về hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh:

Chuẩn hóa cán bộ cơ sở, xây dựng củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ ban điều hành của xã.

- Kiện toàn, cũng cố các tổ chức đoàn thể, hệ thống chính trị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Phấn đấu đạt danh hiệu từ tiên tiến đến trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đạt so với bộ tiêu chí.

 

* Tiêu chí số về 19 về an ninh trật tự xã hội vững mạnh:

Tình hình an ninh và trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn xã trong những năm qua luôn được giữ vững và ổn định.

Đạt so với bộ tiêu chí.

 

3. Đánh giá theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới:

Tính đến 9 tháng cuối năm 2013, xã đã đạt thêm 1 tiêu chí (Tiêu chí số 14: Giáo dục), 3 tháng cuối BCĐ nông thôn mới xã Hoà Bình quyết tâm phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí như kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau :        

* Đánh giá 10 tiêu chí đã đạt được đến cuối năm 2012:

- Tiêu chí số 1: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch. 

- Tiêu chí số 7: Chợ nông thôn.

- Tiêu chí số 8: Bưu điện.               

- Tiêu chí số 10: Thu nhập

- Tiêu chí số 11: Hộ nghèo.

- Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên

- Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất

- Tiêu chí số 16: Văn Hóa.                 

- Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.

- Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội.                    

* Đánh giá 4 tiêu chí phấn đấu đạt trong 3 tháng cuối năm 2013:

- Tiêu chí số 3: Thủy lợi. Đến tháng 9/2013 đã hoàn thành 1/3 công trình – tỷ lệ 33,33% so với kế hoạch. Đến quý IV năm 2013 hoàn thành 1,5km kênh mương suối 2 và 3 phai chắn, đạt 100% so với kế hoạch đề ra trong năm 2013.

- Tiêu chí số 4: Điện. Đã hoàn thành hồ sơ thiết kế, chuẩn bị thi công 13,32km điện an toàn - tỷ lệ 0% so với kế hoạch. Đến quý IV năm 2013 sẽ hoàn thành 100% so với kế hoạch đề ra trong năm 2013.

- Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư. Đến tháng 9/2013 Ban tuyên truyền vận động đã vận động được 11/18 căn nhà tạm, tỷ lệ 61,11% so với kế hoạch. Ban vận động tuyên truyền tiếp tục vận động 7 hộ còn lại vào quý IV năm 2013, theo đúng kế hoạch đã đề ra. Các nguồn vốn vận động từ mạnh thường quân, đi vay và vốn tự có của các hộ dân.

- Tiêu chí số 14: Giáo dục. Đạt so với Bộ tiêu chí. Theo số liệu năm học 2012-2013, Số học sinh tiếp tục học PTTH và học nghề là 92,1%  (với 130/141). Theo tiêu chí 90%.

-> Tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí đã đăng ký, đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Nâng tổng số tiêu chí đến cuối năm 2013 lên 13/19 tiêu chí so với bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

*  Bên cạnh việc hoàn thành 4 tiêu chí đã đăng ký theo kế hoạch năm 2013, cần phải thực hiện song song 5 tiêu chí còn lại, để hoàn thành các tiêu chí còn lại trong giai đoạn 2014 - 2015, gồm:

- Tiêu chí số 2: Giao thông. Đạt 5,15/21,63 km – tỷ lệ 23,81% so với kế hoạch.   

- Tiêu chí số 5: Trường học. Xây dựng mới cơ sở Mầm non Đội I ( 07 phòng) . Hiện chưa được phê duyệt dự án – tỷ lệ 0% so với kế hoạch.

- Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa. Đầu tư trang thiết bị sinh hoạt cho Nhà văn hóa 8 ấp, xây dựng mới Nhà thi đấu đa năng. Chưa được đầu tư xây dựng và nâng cấp sửa chữa – tỷ lệ 0% so với kế hoạch.

- Tiêu chí số 15: Y tế. Chưa đạt so với Bộ tiêu chí ( chưa đạt theo 10 chuẩn Quốc gia về Y tế được quy định tại Quyết định số: 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ Y tế - chỉ đạt 68/100 điểm).

- Tiêu chí số 17: Môi trường.

Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia đạt 99%. Tiếp tục vận động nhân dân sử dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn như: Lò giết mổ gia súc, gia cầm, Lò bún chưa đảm bảo thực hiện tốt về môi trường.

Hiện có 120/288 hộ chăn nuôi hợp vệ sinh. Tỷ lệ 41,67%. Vẫn còn hộ chăn nuôi gây ô nhiễm, đã lập biên bản 52/288 hộ.

Địa phương đã tổ chức vận động người dân tham gia thu gom rác và xử lý rác đúng theo quy định cố 636 hộ tham gia đạt tỷ lệ 22,25%

-> Phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí trước ngày 30/4/2015.

 

4. Huy động nguồn lực và kết quả thực hiện:

Ước tính đến 9 tháng đầu năm, địa phương đã huy động được 26,147 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó:

- Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện):          10 tỷ đồng;  

- Vốn tổ chức xã hội (mạnh thường quân):                 0,025 tỷ đồng;

- Vốn dân:                                                                           15,580 tỷ đồng ( do nhân dân hiến đất, cây hoa màu để làm đường, đầu tư kéo điện thắp sáng và đầu tư xây dựng 2 sân bóng đá, 1 trang trại Heo mới làm được 50% công trình, 1 trang trại Bò mới làm 30% công trình ).

 

 

 

 

5. Đánh giá chung về tình hình triển khai và kiến nghị:

5.1 Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo của BCĐ MTN huyện xuyên mộc, sự thống nhất cao trong toàn thể hệ thống chính trị nên công tác vận động có nhiều chuyển biến rõ rệt, nhân dân đã nhận thức được lợi ích của việc xây dựng Nông thôn mới và đã thực hiện tốt. Bằng các hình thức như: nhân dân đã hiến đất, hoa màu để làm đường, vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực. Mục đích phát triển dân sinh được nâng cao, An ninh trật tự được giữ vững.

 

5.2 Khó khăn, tồn tại:

Bên cạnh những việc đã làm được, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khó khăn như một số người dân, chưa nhận thức đúng đắn về nông thôn mới nên chưa thực hiện được vai trò của mình để cùng nhà nước thực hiện hoàn thành Nông thôn mới vào năm 2015.

 

5.3 kiến nghị :

- Đề nghị các phòng ban của huyện khẩn trương đóng góp vào quy hoạch Đề án, kế hoạch để sớm được phê duyệt thực hiện.

- Ưu tiên nguồn vốn cho các xã để hoàn thành công tác xây dựng Nông thôn mới vào năm 2015.

- Kiến nghị với BCĐ. MTM huyện quan tâm đôn đốc với Ngành điện lực đầu tư nâng cấp 13,32 km các tuyến đường điện phục vụ sinh hoạt.

 

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 3 THÁNG CUỐI NĂM 2013.

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý.

Hoàn thiện bộ tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 342/QĐ- TTg ngày 20  tháng 02 năm 2013 của Thủ  tướng Chính phủ sửa đổi một số  tiêu chí của Bộ  tiêu chí quốc gia về nông  thôn mới,  trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Theo quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 sửa đổi 5 tiêu chí của Bộ tiêu chí về nông thôn mới.

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Ban giám sát công đồng, Ban phát triển 8 ấp rà soát, kiểm  tra  tình hình  thực hiện triển khai chương trình nông thôn mới qua 6 tháng đầu năm.

Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2013.

 

2. Công tác lập quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới:

Tập  trung  chỉ  đạo  hoàn  thành  nhiệm  vụ  công  tác  triển khai thực hiện  quy  hoạch,  đề  án NTM.

Ban Chỉ đạo thực hiện đề án quy hoạch đã được duyệt và  theo dõi, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện.

 

 

3. Công tác đào tạo, tập huấn:

Tổ chức  tập huấn cho cán bộ  làm công  tác xây dựng nông  thôn mới năm

2013 theo kế hoạch của cấp trên đề ra.

 

4. Công tác tuyên truyền, vận động và thi đua xây dựng nông thôn mới:

Ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các cơ quan, đoàn thể triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động Chương trình năm 2013, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới”, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Tăng cường các phương thức tuyên truyền chương trình trên đài phát thanh,  băng rôn, khẩu hiệu để nhân dân biết và tiếp cận về mặt văn bản chỉ đạo, thông tin, dữ liệu từ tỉnh đến cơ sở được dễ dàng hơn cũng như giới thiệu và tìm kiếm đối tượng đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn mới của xã.

 

 5. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thực  hiện kế hoạch hỗ  trợ phát  triển  sản  xuất  thuộc  nguồn vốn Chương trình MTQG NTM;  tăng cường công  tác tổ chức khuyến nông, khuyến ngư, tập huấn, hỗ  trợ  các  tổ  chức HTX, THT;  tổ  chức đào  tạo nghề cho lao động nông thôn.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất ở địa phương như: mô  hình  sản xuất cây công nghiệp và các loại cây ngắn ngày có hiệu quả cao , mô  hình  trồng  bắp giống…

Tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn và tổ chức trình diễn hội thảo nhân rộng mô hình có hiệu quả.

 

6. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu

            * Khối lượng công trình còn lại cần phải làm để đạt được các tiêu chí năm 2013:

- Tiêu chí số 3: Thủy lợi : Hoàn thiện 02 công trình là:

+ Kênh mương 1,5 km ( suối 2)              *    800.000.000đ = 1,2 tỷ          

+ 3 phai chắn           ( Suối 2)     *    400.000.000đ = 1.2 tỷ

- Tiêu chí số 4: Điện

Hoàn thiện các công trình điện :

+Xây dựng tuyến đường trung thế phục vụ cho tưới tiêu và trang trại chăn nuôi tập trung ở suối 2, chiều dài 2,4 km, kinh phí thực hiện 0,72 tỷ đồng.

+ Đường dây hạ thế từ đường trung thế của suối 2 (Phục vụ tưới tiêu và chăn nuôi), chiều dài 6,5 km, kinh phí thực hiện 1,3 tỷ đồng.

+ Đường điện hạ thế tưới tiêu Tổ 1 + tổ 2 ấp 3, chiều dài 1 km, kinh phí thực hiện 0,27 tỷ đồng.

+ Đầu tư các tuyến đường điện phục vụ sinh hoạt chiều dài 13,32 km, kinh phí thực hiện 3,596 tỷ đồng.

Tổng kinh phí 5,616 tỷ đồng

 

 

- Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư :

 Tiếp tục vận động nhân dân xây dựng nhà ở để xóa 7 căn nhà tạm còn lại , với số vốn : 350 triệu đồng.

 

Trên đây là báo cáo tiến độ triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới 9 tháng đầu năm và 3 tháng cuối năm 2013 trên địa bàn xã Hòa Bình.

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu