TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222017
  NÔNG THÔN MỚI

  KẾ HOẠCH VỐN 30 TỶ GIAI ĐOẠN 3 NĂM 2013 - 2015
20/10/2014

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2014 
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015 NGUỒN VỐN: NGÂN SÁCH TỈNH
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT Danh Mục Dự án Chủ đầu tư Quy mô xây dựng  Địa điểm xây dựng Quyết định phê duyệt   Thời gian khởi công hoành thành   Từ khởi công đến 31/12/2013   KH vốn năm 2014 Thực hiện năm 2014       Dự kiến KH năm 2015 Thuyết minh chi tiết tình hình thực hiện dự án
          Số, ngày QĐ Tổng mức đầu tư Ngày khởi công Ngày hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng KL thực hiện Vốn đã giải ngân   Ước khối lượng thực hiện đến  31/8/2014 Ước giải ngân đến 31/8/2014 Ước khối lượng thực hiện đến  31/12/2014 Ước giải ngân đến 31/12/2014    
Tổng cộng                                
I TKL dự án đã hoàn thành         9,690     100% 9,690              
1 Đường giao thông nội đồng Suối 2 UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 1 + 6 Số QĐ 1848 ngày 30/5/2013        1,400 Quý I/2013 Quý VI/2013 100%        1,400              
2 Đường dọc kênh mương Suối 2 UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 1 + 6 Số QĐ 1848 ngày 30/5/2013        1,500 Quý I/2013 Quý VI/2013 100%        1,500              
3 Đường tổ 6 ấp 1 UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 1 Số QĐ 1848 ngày 30/5/2013           550 Quý I/2013 Quý III/2013 100%           550              
4 Đường tổ 8 ấp 1 UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 1 Số QĐ 1848 ngày 30/5/2013           350 Quý I/2013 Quý III/2013 100%           350              
5 Đường tổ 4 ấp 2 UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 2 Số QĐ 1848 ngày 30/5/2013           800 Quý I/2013 Quý III/2013 100%           800              
6 Đường tổ 5 ấp 2 UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 2 Số QĐ 1848 ngày 30/5/2013           350 Quý I/2013 Quý III/2013 100%           350              
7 Đường tổ 8, tổ 9 ấp 2 UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 2 Số QĐ 1848 ngày 30/5/2013           200 Quý I/2013 Quý III/2013 100%           200              
8 Kênh mương Suối 2 UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 1 + 6 Số QĐ 1848 ngày 30/5/2013        1,200 Quý I/2013 Quý VI/2013 100%        1,200              
9 03 phai chắn Suối 2 UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 1 + 6 Số QĐ 1848 ngày 30/5/2013        1,200 Quý I/2013 Quý VI/2013 100%        1,200              
10 Đường điện trung thế Suối 2 UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 1 + 6 Số QĐ 1848 ngày 30/5/2013           720 Quý I/2013 Quý VI/2013 100%           720              
11 Đường điện hạ thế Suối 2 UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 1 + 6 Số QĐ 1848 ngày 30/5/2013        1,300 Quý I/2013 Quý VI/2013 100%        1,300              
12 Kinh phí Quy hoạch                   120                 120              
II Dự án chuyển tiếp                                
1 Dự án…                                
2 Dự án…                                
III Dự án khởi công mới                   9,839 57%     9,839    
1 Đường Tổ 9 Ấp 1 (Hùng Thuế) (Vào ruộng) UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 1 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           176 100%     176    
2 Đường tổ 7 ấp 1 (2 tuyến; Ông Xê bà Bắc) UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 2 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           346 100%     346    
3 Đường tổ 8 liên ấp 2-3 UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 2 + 3 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           110 50%     110    
4 Đường Tổ 6 Ấp 2 (Vào rẩy) UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 2 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           285 50%     285    
5 Đường Tổ 1 Ấp 2 (Tiến gạo) (2 tuyến) UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 2 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           625 50%     625    
6 Đường Tổ 4 Ấp 3 (Ông Chứng) UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 3 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           220 50%     220    
7 Đường Tổ 6 Ấp 3 (Hai Minh) (Vào rẩy) UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 3 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           111 50%     111    
8 Đường Tổ 6 Ấp 3 (Bà Điểm) UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 3 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           219 50%     219    
9 Đường cổng sau chợ Hòa Bình UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 4 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           221 50%     221    
10 Đường Tổ 2 Ấp 4 UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 4 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           250 50%     250    
11 Đường Tổ 10 Ấp 4 (đường số 2 - lò mổ gia súc tập trung của tuyến TL 328) (Vào rẩy) UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 4 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           1,121 50%     1,121    
12 Đường liên Ấp 4-5 (Vào rẩy) UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 4 + 5 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           348 50%     348    
13 Đường Tổ 3 Ấp 5 (Bà Nâu) (Vào rẩy) UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 5 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           383 50%     383    
14 Đường Tổ 5 Ấp 5 (Bà Huệ) UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 5 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           220 50%     220    
15 Đường Tổ 5+6 Ấp 5 (Ông Thành) UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 5 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           438 50%     438    
16 Đường Tổ 7 Ấp 5 (02 tuyến) (Ông Nam, Tâm) UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 5 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           339 50%     339    
17 Đường tổ 3 ấp 7 (Ông Quốc) UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 7 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           571 50%     571    
18 Đường tổ 2,3,4 ấp 8 (Ông Tuấn, Bông) UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 8 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           588 50%     588    
19 Đường tổ 3,4 ấp 8 (Ông Quàng) UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 8 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           219 50%     219    
20 Đường tổ 7,8 ấp 8 (Ông Hải, Nhơn) UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 8 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           855 50%     855    
21 Đường tổ 7,8,9,10 ấp 8 (Ông Gấm, Minh) UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 8 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           274 50%     274    
22 Đường tổ 9,10 ấp 8 (Ông Huệ, Lễ) UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 8 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           150 50%     150    
23 Làm mới cụm Loa Kèn ấp 7+8 UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 7 + 8 Số QĐ 2321 ngày 19/5/2014           500 100%     500    
24 Kinh phí Quy hoạch lại khu Trung tâm hành chính xã                   300       300    
25 Trả nợ năm 2013                   970       970    
VI Dự án chuẩn bị đầu tư                                    9,928  
1 Đầu tư 4.66km trung thế, 7.1km hạ thế, 2 trạm biến áp 75KVA, 2 trạm biến áp 50KVA UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 1                              3,948  
2 Đầu tư 2km trung thế, 11km hạ thế, 2 trạm biến áp 75KVA UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 3                              3,680  
3 Sửa chữa, nâng cấp Tụ điểm sinh hoạt của ấp 1, ấp 3, ấp 6 và ấp 7 UBND XÃ HÒA BÌNH   Ấp 1+3+6+7                       1200  
4 Đầu tư trang thiết bị 8 ấp                             500  
5 Trả nợ năm 2014                             600  
Hòa Bình, ngày  26  tháng  08  năm  2014
Lập biễu CHỦ TỊCH
Trần Minh Tuấn Lê Huy Cảnh

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu