TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 27/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221712
  NÔNG THÔN MỚI

  BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CT MTQG NTM 9 THÁNG NĂM 2014
20/10/2014

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

9 tháng đầu năm và 3 tháng cuối năm 2014 trên địa bàn xã Hòa Bình

 

Căn cứ công văn số 269/NTM-NN ngày 26/8/2014 của BCĐ TH CT MTQG XD NTM huyện Xuyên Mộc v/v : Báo cáo tình hình triển khai thực hiện  chương trình xây dựng NTM 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2014 và kế hoạch trong năm 2015.

BCĐ.NTM xã Hòa Bình báo cáo:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành quản lý:

Tiếp tục thực Quyết định số 05-QĐ/ĐU ngày 06 tháng 8 năm 2012 về việc thành lập Ban vận động, tuyên truyền thực hiện chương  trình xây dựng Nông thôn mới xã Hòa Bình giai đoạn 2012-2015 và Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐND ngày ngày 06 tháng 01 năm 2014 về phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2014

Ngày 18/1/2014 Đảng ủy-UBND xã thành lập 2 đoàn xuống các ấp nghe báo cáo công tác triển khai nhiệm vụ và đánh giá 19 tiêu chí nông thôn mới tại các ấp.

Ban chỉ đạo NTM xã đã thành lập 15 tổ phụ trách 19 tiêu chí, các tổ chịu trách nhiệm theo dõi thu nhập số liệu báo cáo chi tiết cụ thể tham mưu cho Ban chỉ đạo NTM xã . Ngày 18 - 21/3/2014 Ban chỉ đạo NTM xã đã tổ chức nghe Ban phát triển 8 ấp của các tổ dân cư báo cáo kế hoạch thực hiện 19 tiêu chí của từng ấp để Ban chỉ đạo xã góp ý hoàn thiện kế hoạch và thực hiện. Ngày 27/3/2014, tổ chức họp các Đoàn thể xã và 8 ấp để triển khai nhiệm vụ thực hiện các tiêu chí vận động

Các ban ngành đoàn thể đã phối hợp thực hiện triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới đến các hội viên của mình bằng nhiều hình thức như lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của hội, các cuộc họp dân tại các ấp.

2. Công tác tuyên truyền, vận động:

Hầu hết các văn bản chỉ đạo về xây dựng Nông thôn mới của cấp trên đều được Ủy ban nhân dân xã triển khai đến toàn thể cán bộ công chức và nhân dân biết và thực hiện.

Tổ chức  lồng ghép  tuyên  tuyền về chương  trình xây dựng nông  thôn mới các cuộc họp tại ấp, các buổi sinh hoạt chi bộ , các buổi họp mặt của chị em phụ nữ trong ngày 8/3 ….. được 20 buổi với 950 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền để nhân dân hiểu sâu hơn về lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới.

Sau khi tuyên truyền thì ý thức của người dân được nâng lên rõ rệt cụ thể: Thể hiện như thực hiện tham gia thu gom rác thải, vệ sinh môi trường cộng đồng dân cư , ý thức tốt về chủ trương nhà nước và nhân dân cùng chung tay xây dựng NTM (nhân dân hiến đất, hiến công ) tạo mối đoàn kết trong cộng đồng và ý thức bảo vệ ANTT thôn xóm được tốt hơn.

 

* Kết quả vận động:

Hiện nay, công tác vận động nhân dân trong việc xử lý và tham gia thu gom rác thải được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Hiện có 3 ấp làm thí điểm trong việc thu gom rác ( ấp 4, ấp 7 và ấp 8) với tổng số hộ tham gia là 947/1.245 hộ- tỷ lệ 76,06 %. %. Đang tiến hành nhân rộng ra thêm các ấp còn lại, cụ thể đã vận động được : Ấp 1 - 144 hộ; ấp 2 -  100 hộ; ấp 3 – 150 hộ; ấp 5 – 134 hộ; ấp 6 – 152 hộ  ( hiện nay toàn xã có 1.654/2.940 hộ -đạt 56,26%)

3. Công tác đào tạo, tập huấn:

Tiếp tục tham gia các lớp tập huấn về nông thôn mới của BCĐ.NTM huyện và BCĐ.NTM  tỉnh để nắm bắt kịp thời những chủ trương đường lối và sâu sát hơn nội dung cần thực hiện trong giai đoạn 2013 -2015, cũng như các kỹ năng trong việc vận động, tuyền truyền và thực hiện các tiêu chí đã đề ra.

Tổ chức 04 cuộc họp để các Tổ trưởng tổ quản lý các tiêu chí thông qua các kế hoạch thực hiện 19 tiêu chí NTM và  tập trung hoàn thiện hồ sơ đề nghị tổ thẩm định của Huyện công nhận 13 tiêu chí Nông thôn mới. Tập trung 2 tiêu chí ( Môi trường và Y tế ) hoàn thành trong năm 2014 và các tiêu chí còn lại trong năm 2015

4. Huy động nguồn lực và kết quả thực hiện:

            Nguồn vốn thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2014:

                                                                                                ĐVT: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

Vốn từ Chương trình MTQG xây dựng NTM

Nhu cầu vốn năm 2014

Đã bố trí, huy động 9 tháng đầu năm

Đã thực hiện 9 tháng đầu năm

Đã giải ngân 9 tháng đầu năm

% Giải ngân so với vốn đã bố trí

Ghi chú

I

II

III

IV

V

VI

VII=VI/V* 100

 

1

Ngân sách tỉnh bố trí

58.113

9.948

9.648

 

 

 

2

Ngân sách huyện

16.895

7.168

7.168

7.168

42,4%

 

 

3

Quỹ tín dụng

 

16.000

 

16.000

 

16.000

 

16.000

 

100%

 

4

Vốn huy động Doanh nghiệp

 

96.396

 

54.500

 

54.500

 

54.500

 

100%

 

5

Vốn huy động từ nhân dân

 

9.049

 

5.700

 

5.700

 

5.700

 

100%

 

6

Vốn cho hoạt động khác

85.000

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

281.453

93.316

93.016

79.200

 

 

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG XÂY DỰNG NTM:

1. Công tác lập quy hoạch, Đề án xây dựng NTM:

1.1 Lập Quy hoạch xã Nông thôn mới:

Để đảm bảo cho việc phát triển kinh tế- xã hội bền vững, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và đáp ứng được yêu cầu xây dựng xã Hòa Bình thành một xã Nông thôn mới ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý, kết cấu hạ tầng ngày càng hiện đại cần phải dựa trên hiện trạng thực tế của địa phương.

 Căn cứ quan điểm, nhu cầu thực tế của địa phương và có cơ sở pháp lý cho việc tổ chức quản lý, sản xuất, đã tiến hành phối hợp với đơn vị tư vấn: Trung tâm nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Địa chính- Trường đại học Nông Lâm TP.HCM tiến hành rà soát và lập Quy hoạch xây dựng xã Hòa Bình là xã nông thôn mới.

- Quy hoạch không gian và hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển kinh tế- xã hội bền vững đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa nông thôn về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp- TTCN, phát triển dịch vụ.

- Nâng cấp cở sở hạ tầng kỹ thuật, cải tạo và chỉnh trang khu dân cư, phải có cảnh quan đẹp, nâng cao mức hưởng thụ cho người dân.

- Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, tập quán của địa phương, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Tổ chức việc quản lý và phát triển sản xuất, xây dựng theo đúng mục tiêu Nông thôn mới đã đề ra.

Đến nay đang điều chỉnh Trung tâm hành chính xã để trình UBND huyện duyệt 1.2 Lập đề án xây dựng Nông thôn mới:

Trên cơ sở đề án quy hoạch và trên tinh thần Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND xã Ban chỉ đạo Nông thôn mới xã Hòa Bình đã tiến hành lập Đề án xây dựng Nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc giai đoạn 2012 – 2015. Công tác lập đề án được tiến hành theo đúng trình tự và quy định theo hướng dẫn BCĐ Nông thôn mới của Tỉnh đã đề ra đồng thời công khai cho dân biết và góp ý.

 Khi tiến hành lập Đề án, BCĐ Nông thôn mới xã đã tiến hành gửi dự thảo Đề án đến các Phòng Ban của huyện và sau đó tiếp tục gửi bản dự thảo lên BCĐ Nông thôn mới  tỉnh để được đóng góp ý kiến. Sau khi đã được cấp trên đóng góp ý kiến cho bản dự thảo Đề án, BCĐ NTM xã đã căn cứ vào từng văn bản đóng góp ý kiến về bản dự thảo của BCĐ Nông thôn mới huyện, BCĐ Nông thôn mới tỉnh,  cũng như căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương đã tiến hành hoàn chỉnh Đề án Nông thôn mới của xã.

2. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân: (thực hiện các tiêu chí 10,11,12,13):

* Tiêu chí số 10 về thu nhập:

Thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt: 28.700.000 đồng/người/năm. Đã đạt theo quyết định số 24/QĐ-UBND tỉnh BR-VT ngày 31/5/2013. Tập trung phấn đấu đạt 34.000.000 đồng/người/năm vào năm 2015.

* Tiêu chí số 11 về hộ nghèo:

Cuối năm 2013 hộ nghèo còn 50 hộ, chiếm tỷ lệ 1,7% ( giảm 31 hộ nghèo QG- có 01 hộ nghèo phát sinh trong năm 2013).

Đã triển khai rà soát hộ nghèo, hộ thoát nghèo 6 tháng đầu năm 2014  thoát 09 hộ, còn 41 hộ Quốc gia chiếm tỷ lệ 1,40%.

Đạt so với bộ tiêu chí NTM. (Theo tiêu chí <3%)

* Tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên :

Tổng số lao động trong độ tuổi trên địa bàn xã hiện nay là: 8.656 người (nam 4.511; nữ 4.145). Trong đó :

 - Số lao động trong độ tuổi đang tham gia lao động : 6.860 người, đạt 79%

            - Số lao động trong độ tuổi không tham gia lao động : 1.796 người, đạt 21% ( Trong đó học sinh, sinh viên gồm 1.525 người)

- Số lao động có mức thu nhập trên 2 triệu đồng/tháng : 6.568 người, đạt 76%

- Số lao động làm việc trên 20 ngày công/tháng : 6.382 người, đạt 74%

- Số lao động đã qua đào tạo : 4.018 người, chiếm 46%

- Hiện nay trên địa bàn xã còn 478 người chưa có việc làm thường xuyên, chiếm 6%.

BCĐ nông thôn cũng đang tạo điều kiện cho 478 người có việc làm thường xuyên. Bằng cách BCĐ nông thôn mới kết hợp đã với chương trình đào tạo nghề Nông thôn, phải mở ra 7 lớp đào tạo nghề để giải quyết cho 478 người trên. Đến nay BCĐ nông thôn mới đã mở được 1 lớp Đào tạo nghề “ Chăm sóc và cạo mủ cây cao su ”. Lớp đã khai giảng vào ngày 12 tháng 9 năm 2013, với 35 học viên tham gia, do Trung tâm đào tạo nghề của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. BCĐ nông thôn mới kết hợp đã với chương trình đào tạo nghề Nông thôn, dự kiến mở ra 3 lớp đào tạo nghề để giải quyết cho ……….. người trên ( Lớp đan lục bình, Kỷ thuật trồng tiêu; Kỷ thuật chăn nuôi)

Đạt so với Bộ tiêu chí quốc gia NTM ( Nếu so với tổng số lao động tham gia lao động đạt 93% - 6.378 / 6.860 lao động)

 

* Tiêu chí số 13 về  hình thức tổ chức sản xuất:

Đạt so với bộ tiêu chí.

Ø     Hình thức tổ chức sản xuất: 

Củng cố và phát triển các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) và trang trại

hoạt động có hiệu quả trên địa bàn xã.

Toàn xã có 04 trang trại: Trong đó:

+ Trang trại chăn nuôi heo: 01, với 14 lao động.

+ Trang trại chăn nuôi gà: 03, với 6 lao động.                       

Tổng số doanh nghiệp: 16, tổng số lao động tham gia 969 người.

Trên địa bàn hiện nay có 01 tín dụng Hòa Bình và 8 tổ hợp tác ( 01 tổ trồng bắp giống; 04 tổ trồng tiêu; 02 tổ chăn nuôi heo ; 01 tổ chăn nuôi gà). Trong đó HTX và 08 tổ hợp này hoạt động có hiệu quả, tổng số lao động tham gia 62 người.

Ø     Định hướng phát triển sản xuất:

Trên cơ sở các hình thức sản xuất tại địa phương, UBND xã Hòa Bình xác định xã Hòa Bình là một xã đặc thù là nông nghiệp. Có diện tích đất màu mở phù hợp cho trồng cây công nghiệp. Vì vậy đã có chủ trương tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng như: Đường nội đồng, điện tưới tiêu và kênh mương tưới tiêu khu vực suối 2 để phát huy hiệu quả cho hơn 200ha đất có khả năng tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Và chủ động đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện đầu tư lưới điện tưới tiêu ở khu vực Láng bè để tưới cho khoảng 120ha bắp dọc bờ Sông ray; Đường điện tưới tiêu tổ 1+2 ấp 3 Hòa Bình cải tạo khoảng 150ha điều già cỗi chuyển sang trồng tiêu; Đầu tư đường điện tưới tiêu và phát triển du lịch sinh thái Tổ 8 ấp 4 Hòa bình (thác Hòa Bình ) và tưới tiêu gần 100 ha cây công nghiệp ( tiêu và cà phê ).

Hiện nay huyện ủy và UBND huyện đã đồng tình quan điểm của địa phương và đã cho chủ trương thiết kế đưa vào kế hoạch chuẩn bị đầu tư - dự kiến khởi công vào quý IV/2014. Tập trung đầu tư cho phát triển sản xuất bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu hàng đầu của địa phương trong nhiệm vụ phát triển sản xuất.

Trên cơ sở đó UBND xã đã phát phiếu điều tra cho các hộ dân có nhu cầu phát triển sản xuất, nhằm mục đích để thống kê lại số hộ và diện tích, cũng như khu vực để làm dự án phát triển sản xuất trồng cây tiêu và trồng bắp.

Đào tạo nghề nông thôn:

Ban chỉ đạo đào tạo nghề lao động nông thôn, đang tiến hành làm hồ sơ đăng ký học lớp Lớp đan lục bình, kỹ thuật trồng tiêu; kỹ thuật chăn nuôi.

Hiện nay đang tiếp tục khảo sát nhu cầu đào tạo nghề phù hợp với địa phương.

 

3. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu yếu ( Thực hiện các tiêu chí : 2 – Giao thông; 3 –Thủy lợi ; 4- Điện ; 5- Trường học ; 6- Cơ sở vật chất văn hóa; 7- Chợ ; 8- Bưu điện; 9- Nhà ở )

 

3.1 Tiêu chí số 2 về giao thông :

Tổng chiều dài dự án 40,09 km, kinh phí thực hiện 40,09 tỷ đồng. Trong đó: năm 2013 chiều dài công trình 17,98 km, kinh phí thực hiện 17,98 tỷ đồng, năm 2014 chiều dài công trình 22,11 km, kinh phí thực hiện 22,11 tỷ đồng.

Chưa đạt, đã tiến hành xây dựng - tỷ lệ 19,04  0%

 

3.2 Tiêu chí số 4 về điện

 Đầu tư nâng cấp các tuyến đường điện phục vụ sinh hoạt chiều dài 13,32 km, kinh phí thực hiện 3,596 tỷ đồng ( vốn doanh nghiệp ).

Đầu tư các tuyến đường điện phục vụ tưới tiêu tổ 1, tổ 2 ấp 3,lưới điện tưới tiêu dọc bờ sông Láng bè ,lưới điện tưới tiêu khu vực thác Hòa Bình . Khối lượng công trình là : Đường dây điện trung thế 4,66 km ; đường dây điện hạ thế : 7,1 km ; Trạm biến áp 75 KVA : 2 trạm ; Trạm biến áp 50 KVA : 2 trạm. Hiện nay đã được phê duyệt, dự kiến khởi công vào quý IV/2014. - Kinh phí : 3,948 tỷ đồng

 

3.3 Tiêu chí số 5 về Trường học :

Theo báo cáo đề án số 2101 về quy hoạch phát triển giáo dục tỉnh BR-VT giai đoạn 2012-2015 do Sở giáo dục đầu tư.

Trong năm 2014: Nâng cấp Trường tiểu học Lương Thế Vinh ( 10 phòng ), kinh phí thực hiện 45 tỷ và Nâng cấp sửa chữa Trường THCS Quang Trung, kinh phí thực hiện 10 tỷ đồng; Xây mới trường Mầm non đội I – kinh phí thực hiện 30 tỷ đồng.

Hiện chưa được đầu tư – tỷ lệ 0% ( Đã có kế hoạch chuẩn bị đầu tư)

 

3.4 Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa :

- Xây dựng mới Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng (Nhà thi đấu đa năng ; Khối nhà hành chính và nhà sinh hoạt cộng đồng) – Kinh phí thực hiện 20 tỷ đồng.

- Đầu tư trang thiết bị sinh hoạt cho Nhà văn hóa 08 ấp (Công trình năm 2013 chuyển qua) – kinh phí thực hiện 0,5 tỷ đồng.

- Đầu tư nâng cấp 01 sân bóng đá ( ấp 7) – Kinh phí thực hiện 2 tỷ đồng.

- Sửa chữa, nâng cấp Tụ điểm sinh hoạt của ấp 1, ấp 3, ấp 6 và ấp 7- Kinh phí thực hiện 1,2 tỷ đồng.

Hiện chưa được đầu tư – tỷ lệ 0%

 

3.5 Tiểu chí số 7 về chợ nông thôn: Đã đạt so với bộ tiêu chí.

 

3.6 Tiêu chí số 8 về Bưu điện: Đã đạt so với bộ tiêu chí.

 

3.7 Tiêu chí số 9 về nhà ở  dân cư:

Đã vận động được 18/18 căn -  tỷ lệ 100% so với kế hoạch .

 

Tiêu chí

Giá trị đã thực hiện năm 2013

Lũy kế đã thực hiện đến Qúy III/2014

Kế hoạch quý  IV/2014

Ghi chú

Giao thông

9,152tỷ đồng

17,33 tỷ đồng

 

Số km đã thực hiện : 12,782 km

Thủy lợi

4,3 tỷ

4,3 tỷ đồng

….km

Số km đã thực hiện : 1,5 km ; 3 phai chắn; cống thoát nước

Điện

2,02 tỷ đồng

2,02 tỷ đồng

Đầu tư các tuyến đường điện phục vụ tưới tiêu. Kinh phí : 3,948 tỷ đồng

Đường dây điện trung thế 4,66 km ; đường dây điện hạ thế : 7,1 km ; Trạm biến áp 75 KVA : 2 trạm ; Trạm biến áp 50 KVA : 2 trạm.

Trường học

Số trường đã nâng cấp, xây mới

CSVCVH

 

0,5 tỷ đồng

 

 

Số TTVHTT xã, nhà VH thôn, nhà sinh hoạt dân tộc, văn phòng ấp.. được xây dựng và nâng cấp

- Làm mới cụm loa kèn ấp 7 + ấp 8

Chợ

 

 

 

Số chợ được nâng cấp hoặc xây mới theo QH

Bưu điện

 

 

 

Số bưu điện được nâng cấp, xây mới

Nhà ở

0,95 tỷ đồng

0,95 tỷ đồng

 

Đã xóa 18/18 căn nhà tạm

 

4. Về phát triển giáo dục, Y tế, Văn hóa và bảo vệ môi trường ( thực hiện các tiêu chí : 14- Giáo dục; 15- Y tế ; 16- Văn hóa; 17- Môi trường) :

 

4.1 Tiêu chí số 14 về giáo dục:

- Mức độ phổ cập trung học cơ sở: địa phương đã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở năm 2008. Vẫn được tiếp tục duy trì, năm 2013 đã được UBND huyện công nhận theo quyết định số 4639/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND huyện Xuyên Mộc.

- Năm 2012 - 2013 đã hoàn thành thủ tục đề nghị công nhân phổ cập mầm non 5 tuổi : số trẻ ra lớp 5 tuổi 187/194 cháu đạt 96%.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 96,2% (với 150/156).Số học sinh tiếp tục học PTTH và học nghề là 100%  (với 150/150) – Theo số liệu của năm học 2013-2014)

Đạt so với Bộ tiêu chí.

 

4.2 Tiêu chí số 15 về y tế:

Trạm y tế xã chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các hoạt động phấn đấu thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, dưới sự hướng dẫn của y tế tuyến trên ( chưa đạt theo 10 chuẩn Quốc gia về Y tế được quy định tại Quyết định số: 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ Y tế - chỉ đạt 68/100 điểm).

Hiện nay tổng số người dân tham gia các hình thức BHYT là 6.769 người/ 11.417 người, chiếm tỷ lệ 59,29%.

Chưa đạt so với Bộ tiêu chí (Do chỉ đạt 68/100 điểm).

 

4.3 Tiêu chí số 16 về văn hóa:

Duy trì 8/8 ấp đạt chuẩn về “ Ấp văn hóa”. Thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có 2.622/2.863 hộ đạt GĐVH năm 2013 với tỷ lệ 91,58%. Phối hợp với MTTQ xã tổ chức tốt ngày hội “Đoàn kết toàn dân tộc”, tặng giấy khen cho 16 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền.

Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện nếp sống văn minh trong ma chay, cưới hỏi, có ý thức bảo vệ môi trường; giữ gìn và phát huy bản sắc Văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bài trừ các hình thức mê tín dị đoan, bói toán... ngăn ngừa và đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội, đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng các danh hiệu Văn hóa.

Đạt so với bộ tiêu chí NTM.

 

4.4 Tiêu chí số 17 về môi trường:

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia đạt 99%. Tiếp tục vận động nhân dân sử dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn như: Lò giết mổ gia súc, gia cầm, Lò bún chưa đảm bảo thực hiện tốt về môi trường.

- Hiện có 120/288 hộ chăn nuôi hợp vệ sinh. Tỷ lệ 41,67%. Vẫn còn hộ chăn nuôi gây ô nhiễm, đã lập biên bản 52/288 hộ.

- Nghĩa trang được xây dựng theo quy định.

- Địa phương đã tổ chức vận động người dân tham gia thu gom rác và xử lý rác đúng theo quy định có 947/2849 hộ đăng ký đạt tỷ lệ 33,24% ( do mới làm thí điểm 3 ấp 4, ấp 7 và ấp 8- tiếp tục vận động 5 ấp còn lại)

Chưa đạt so với Bộ tiêu chí quốc gia NTM ( tỷ lệ 20%, do còn mục 17.2; 17.3; 17.4 và 17.5 chưa đạt theo tiêu chí ).

5. Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội ( Thực hiện các tiêu chí : 18- Hệ thống chính trị; 19- An ninh trật tự) :

5.1 Tiêu chí số về 18 về hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh:

Chuẩn hóa cán bộ cơ sở, xây dựng củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ ban điều hành của xã.

- Kiện toàn, cũng cố các tổ chức đoàn thể, hệ thống chính trị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Phấn đấu đạt danh hiệu từ tiên tiến đến trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đạt so với bộ tiêu chí.

5.2 Tiêu chí số về 19 về an ninh trật tự xã hội vững mạnh:

Tình hình an ninh và trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn xã trong những năm qua luôn được giữ vững và ổn định.

Đạt so với bộ tiêu chí.

6. Kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí về NTM :

Tính đến nay xã đã đạt 13/19 tiêu chí, cụ thể như sau :   

* Đánh giá 10 tiêu chí đã đạt được đến cuối năm 2013:

- Tiêu chí số 1: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch.

- Tiêu chí số 3: Thủy lợi.

- Tiêu chí số 4: Điện.                                              

- Tiêu chí số 7: Chợ nông thôn.

- Tiêu chí số 8: Bưu điện.               

- Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư.

- Tiêu chí số 11: Hộ nghèo.

- Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên

- Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất

- Tiêu chí số 16: Văn Hóa.                 

- Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.

- Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội.                    

- Tiêu chí số 14: Giáo dục.

* Tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2014  đến cuối năm đạt thêm 02 tiêu chí :

- Tiêu chí số 15: Y tế.

- Tiêu chí số 17: Môi trường.

*  Phấn đấu để hoàn thành 4 tiêu chí còn lại trong giai đoạn 2014 - 2015, gồm:

- Tiêu chí số 2: Giao thông.                                    

- Tiêu chí số 5: Trường học.

- Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa.

- Tiêu chí số 10 : Thu nhập

 Phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí trước ngày 30/4/2015.

7. Đánh giá chung về tình hình triển khai và kiến nghị đề xuất :

7.1 Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo của BCĐ MTN huyện xuyên mộc, sự thống nhất cao trong toàn thể hệ thống chính trị nên công tác vận động có nhiều chuyển biến rõ rệt, nhân dân đã nhận thức được lợi ích của việc xây dựng Nông thôn mới và đã thực hiện tốt. Bằng các hình thức như: nhân dân đã hiến đất, hoa màu để làm đường, vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực. Mục đích phát triển dân sinh được nâng cao, An ninh trật tự được giữ vững.

7.2 Khó khăn, tồn tại:

Bên cạnh những việc đã làm được, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khó khăn như một số người dân, chưa nhận thức đúng đắn về nông thôn mới nên chưa thực hiện được vai trò của mình để cùng nhà nước thực hiện hoàn thành Nông thôn mới vào năm 2015.

Việc bố trí kinh phí để xây dựng Đề án còn chậm chưa đáp ứng kịp với nhu cầu của đề án

 

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI QUÝ IV

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý :

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Ban giám sát cộng đồng, Ban phát triển 8 ấp rà soát, kiểm  tra  tình hình  thực hiện triển khai chương trình nông thôn mới năm 2014 để đút kết kinh nghiệm tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2014.

Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014 và kế hoạch thực hiện vào năm 2015.

2. Công tác tuyên truyền, vận động và thi đua xây dựng nông thôn mới:

Tăng cường các phương thức tuyên truyền chương trình trên đài phát thanh,  băng rôn, khẩu hiệu để nhân dân biết và tiếp cận về mặt văn bản chỉ đạo, thông tin, dữ liệu từ tỉnh đến cơ sở được dễ dàng hơn cũng như giới thiệu và tìm kiếm đối tượng đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn mới của xã.

Ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các cơ quan, đoàn thể triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động Chương trình năm 2014, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới”, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đưa chương trình thực hiện các chỉ tiêu NTM vào công tác thi đua hoàn thành chỉ tiêu giao cho các Đoàn thể và các Ban ấp

3. Công tác đào tạo, tập huấn:

Xây dựng kế hoạch tập huấn và Tổ chức  tập huấn cho cán bộ  làm công  tác xây dựng nông  thôn mới năm 2014 theo kế hoạch của cấp trên đề ra.

5. Về chỉ đạo thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới:

   5.1. Công tác lập quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới:

Tập  trung  chỉ  đạo  hoàn  thành  nhiệm  vụ  công  tác  triển khai thực hiện  quy  hoạch,  đề  án NTM. Đang điều chỉnh trung tâm hành chính để trình Huyện phê duyệt quy hoạch.

Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện đề án quy hoạch đã được duyệt và  theo dõi, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện.

5.2. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân:

Thực  hiện kế hoạch hỗ  trợ phát  triển  sản  xuất  thuộc  nguồn vốn Chương trình MTQG NTM;  tăng cường công  tác tổ chức khuyến nông, khuyến ngư, tập huấn, hỗ  trợ  các  tổ  chức HTX, THT;  tổ  chức đào  tạo nghề cho lao động nông thôn.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất ở địa phương như: mô  hình  sản xuất cây công nghiệp và các loại cây ngắn ngày có hiệu quả cao , mô  hình  trồng  bắp giống, mô hình chăn nuôi nai… Kêu gọi nhà đầu tư về hợp tác sản xuất ( đang thực hiện hợp tác với công ty sản xuất bắp giống CP )

Tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn và tổ chức trình diễn hội thảo nhân rộng mô hình có hiệu quả.

5.3. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu:

*Tiêu chí số 2 về Giao thông : Đã hoàn thành 22 tuyến đường với tổng chiều dài 7,632 km- kinh phí 8,178 tỷ đồng

* Tiêu chí số 5 về Trường học :

Trong năm 2014: Nâng cấp Trường tiểu học Lương Thế Vinh ( 10 phòng ), kinh phí thực hiện 45 tỷ và Nâng cấp sửa chữa Trường THCS Quang Trung, kinh phí thực hiện 10 tỷ đồng; Xây mới trường Mầm non đội I – kinh phí thực hiện 30 tỷ đồng.

*. Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa :

- Xây dựng mới Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng (Nhà thi đấu đa năng ; Khối nhà hành chính và nhà sinh hoạt cộng đồng) – Kinh phí thực hiện 20 tỷ đồng.

- Đầu tư trang thiết bị sinh hoạt cho Nhà văn hóa 08 ấp (Công trình năm 2013 chuyển qua) – kinh phí thực hiện 0,5 tỷ đồng.

- Đầu tư nâng cấp 01 sân bóng đá ( ấp 7) – Kinh phí thực hiện 2 tỷ đồng.

- Sửa chữa, nâng cấp Tụ điểm sinh hoạt của ấp 1, ấp 3, ấp 6 và ấp 7- Kinh phí thực hiện 1,2 tỷ đồng.

5.4. Phát triển y tế và bảo vệ môi trường

* Tiêu chí số 15 về y tế :

- Trạm y tế xã chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các hoạt động phấn đấu thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, dưới sự hướng dẫn của y tế tuyến trên (10 chuẩn Quốc gia về Y tế được quy định tại Quyết định số: 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ Y tế).

- Tập trung tuyên truyền vận động trong nhân dân, để giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 xuống 0.9%  và tham gia mua BHYT tự nguyện đạt và vượt chỉ tiêu.

* Tiêu chí số 17 về Môi trường:

- UBND xã phối kết hợp cùng Trung tâm nước sạch & Môi trường tỉnh lập dự án thực hiện đầu tư các tuyến đường ống cung cấp nước máy dài 5km, kinh phí thực hiện 0,8 tỷ đồng.

- Vận động 60/180 hộ chăn nuôi xây dựng hầm Bioga xử lý chất thải trong chăn nuôi, kinh phí đầu tư 0,7 tỷ đồng.

- Quy hoạch, xây dựng nghĩa trang – kinh phí 5 tỷ đồng

- Tiếp tục vận động nhân dân thu gom rác thải theo quy định

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới  9 tháng đầu năm và kế hoạch Quý IV năm 2014 trên địa bàn xã Hòa Bình./.

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu