TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 30/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221997
  NÔNG THÔN MỚI

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC TỔ QUẢN LÝ NTM
20/10/2014

          UBND XÃ HÒA BÌNH                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG                                     Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI                        Hòa Bình, ngày       tháng 02  năm 2014

  

            Số:          /QĐ-UBND

                              

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Tổ quản lý và điều hành số 1 Tiêu chí số 1

 của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình.

 


 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số: 10/2010/CT-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh BRVT về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới mới tỉnh BRVT;

Căn cứ QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND xã Hòa Bình V/v thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình,

Xét đề nghị của Tổ giúp việc BCĐ.NTM xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ quản lý số 1 để duy trì, phát huy và hoàn thành Tiêu chí số 1 (Quy hoạch) của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình, gồm các ông bà có tên sau đây :

1. Bà Nguyễn Thị An                  - CC.Văn phòng T.Kê xã            : Tổ trưởng

2. Bà Phạm Thị Bình                  - CC. Địa chính- XD       : Thành viên

3. Ông Trần Minh Tuấn               - CC. Nông nghiệp xã    : Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ quản lý số 1 :

- Tham mưu, giúp UBND xã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tiêu chí số 1 và chịu trách nhiệm kết quả  tiêu chí được giao.

- Đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện việc duy trì và phát huy tiêu chí số 1.

- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện Tiêu chí số 1 theo quy định.

Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã, Ban ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :                                                                          TRƯỞNG BAN

      - Đảng ủy-HĐND (b/c)

      - Như điều 3 (t/h)

      - Các thành viên BCĐ.NTM xã

      - Lưu : VT,

                                                                                                     

                                                                                                         Lê Huy Cảnh

                                                                                      CHỦ TỊCH UBND XÃ HÒA BÌNH

 

 

 

         UBND XÃ HÒA BÌNH                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG                                    Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI                       Hòa Bình, ngày       tháng 02  năm 2014

  

            Số:          /QĐ-UBND

                             

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Tổ quản lý và điều hành số 2 Tiêu chí số 2, số 9

 của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình.

 


 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số: 10/2010/CT-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh BRVT về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới mới tỉnh BRVT;

Căn cứ QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND xã Hòa Bình V/v thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình,

Xét đề nghị của Tổ giúp việc BCĐ.NTM xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ quản lý số 2 để duy trì, phát huy và hoàn thành Tiêu chí số 2 (Giao thông); Tiêu chí số 9 ( Nhà ở dân cư) của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình, gồm các ông bà có tên sau đây :

1. Ông Nguyễn Hồng Tý                        - CT. UBMTTQ xã                      : Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Văn Lang                       - Trưởng CA             : Tổ phó

3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Út             - CC.Văn phòng- T.Kê xã           : Thành viên

4. Ông Nguyễn Viết Trung                      - CB.GTTL xã                : Thành viên

5. Ông Lê Tuấn Vũ                                 - CC.Địa chính-XD xã     : Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ quản lý số 2 :

- Tham mưu, giúp UBND xã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tiêu chí số 2, số 9 và chịu trách nhiệm kết quả  tiêu chí được giao .

- Đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện việc duy trì và phát huy tiêu chí số 2 và số 9.

- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện Tiêu chí số 2 và số 9 theo quy định.

Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã, Ban ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :                                                                          TRƯỞNG BAN

      - Đảng ủy-HĐND (b/c)

      - Như điều 3 (t/h)

      - Các thành viên BCĐ.NTM xã

      - Lưu : VT,

                                                                                                         Lê Huy Cảnh

                                                                                      CHỦ TỊCH UBND XÃ HÒA BÌNH

 

           UBND XÃ HÒA BÌNH                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG                                   Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI                       Hòa Bình, ngày       tháng 02  năm 2014

  

            Số:          /QĐ-UBND

                             

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Tổ quản lý và điều hành số 3 Tiêu chí số 3

 của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình.

 


 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số: 10/2010/CT-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh BRVT về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới mới tỉnh BRVT;

Căn cứ QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND xã Hòa Bình V/v thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình,

Xét đề nghị của Tổ giúp việc BCĐ.NTM xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ quản lý số 3 để duy trì, phát huy và hoàn thành Tiêu chí số 3 (Thủy lợi) của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình, gồm các ông bà có tên sau đây :

1. Ông Trần Minh Tuấn               - CC. Nông nghiệp xã    : Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Xuân Đông                    - CT. Hội ND             : Tổ phó

3. Bà Phạm Thị Bình                  - CC.Địa chính- XD xã    : Thành viên

4. Ông Nguyễn Viết Trung                      - CB.GTTL xã                : Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ quản lý số 3 :

- Tham mưu, giúp UBND xã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tiêu chí số 3 và chịu trách nhiệm kết quả  tiêu chí được giao.

- Đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện việc duy trì và phát huy tiêu chí số 3.

- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện Tiêu chí số 3 theo quy định.

Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã, Ban ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :                                                                          TRƯỞNG BAN

      - Đảng ủy-HĐND (b/c)

      - Như điều 3 (t/h)

      - Các thành viên BCĐ.NTM xã

      - Lưu : VT,

                                                                                                         Lê Huy Cảnh

                                                                                      CHỦ TỊCH UBND XÃ HÒA BÌNH

 

 

 

           UBND XÃ HÒA BÌNH                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG                                    Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI                       Hòa Bình, ngày       tháng 02  năm 2014

  

            Số:          /QĐ-UBND

                              

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Tổ quản lý và điều hành số 4 Tiêu chí số 4

 của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình.

 


 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số: 10/2010/CT-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh BRVT về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới mới tỉnh BRVT;

Căn cứ QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND xã Hòa Bình V/v thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình,

Xét đề nghị của Tổ giúp việc BCĐ.NTM xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ quản lý số 4 để duy trì, phát huy và hoàn thành Tiêu chí số 4 (Điện) của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình, gồm các ông bà có tên sau đây :

1. Ông Nguyễn Văn Hưng                      - CT. Hội CCB xã                       : Tổ trưởng

2. Ông Lê Tuấn Vũ                                 - CC. Địa chính- XD       : Tổ phó

3. Ông Nguyễn Viết Trung                      - CB.GTTL xã                : Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ quản lý số 4 :

- Tham mưu, giúp UBND xã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tiêu chí số 4 và chịu trách nhiệm kết quả  tiêu chí được giao .

- Đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện việc duy trì và phát huy tiêu chí số 4.

- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện Tiêu chí số 4 theo quy định.

Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã, Ban ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :                                                                          TRƯỞNG BAN

      - Đảng ủy-HĐND (b/c)

      - Như điều 3 (t/h)

      - Các thành viên BCĐ.NTM xã

      - Lưu : VT,

 

                                                                                                         Lê Huy Cảnh

                                                                                      CHỦ TỊCH UBND XÃ HÒA BÌNH

 

 

 

         UBND XÃ HÒA BÌNH                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG                                   Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI                       Hòa Bình, ngày       tháng 02  năm 2014

  

            Số:          /QĐ-UBND

                             

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Tổ quản lý và điều hành số 5 Tiêu chí số 5 và số 14

 của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình.

 


 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số: 10/2010/CT-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh BRVT về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới mới tỉnh BRVT;

Căn cứ QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND xã Hòa Bình V/v thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình,

Xét đề nghị của Tổ giúp việc BCĐ.NTM xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ quản lý số 5 để duy trì, phát huy và hoàn thành Tiêu chí số 5 (Trường học) , tiêu chí số 14 ( Giáo dục) của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình, gồm các ông bà có tên sau đây :

1. Ông Trần Văn Phong             - CC. VHXH xã              : Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Văn Thọ             - PHT. Trường THCS Quang Trung: Tổ phó

3. Ông Võ Mạnh Cường                        - CB.HTCĐ xã                : Thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Hoa                - CT. Hội LHPN xã                     : Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ quản lý số 5 :

- Tham mưu, giúp UBND xã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tiêu chí số 5 , số 14 và chịu trách nhiệm kết quả  tiêu chí được giao .

- Đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện việc duy trì và phát huy tiêu chí số  5 và số 14.

- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện Tiêu chí số 5 và số 14 theo quy định.

Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã, Ban ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :                                                                          TRƯỞNG BAN

      - Đảng ủy-HĐND (b/c)

      - Như điều 3 (t/h)

      - Các thành viên BCĐ.NTM xã

      - Lưu : VT,

 

                                                                                                         Lê Huy Cảnh

                                                                                      CHỦ TỊCH UBND XÃ HÒA BÌNH

 

        UBND XÃ HÒA BÌNH                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG                                    Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI                       Hòa Bình, ngày       tháng 02  năm 2014

  

            Số:          /QĐ-UBND

                             

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Tổ quản lý và điều hành số 6 Tiêu chí số 6 và số 8

 của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình.

 


 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số: 10/2010/CT-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh BRVT về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới mới tỉnh BRVT;

Căn cứ QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND xã Hòa Bình V/v thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình,

Xét đề nghị của Tổ giúp việc BCĐ.NTM xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ quản lý số 6 để duy trì, phát huy và hoàn thành Tiêu chí số 6 ( Cơ sở vật chất VH) và số 8 (Bưu điện) của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình, gồm các ông bà có tên sau đây :

1. Ông Nguyễn Hữu Quang                    - CC. VHTT xã               : Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Đình Hải             - TB. TTVH xã                : Tổ phó

3. Ông Lê Đức Khang                - Phó BT. Đoàn TN xã    : Thành viên

4. Bà Tôn Nguyễn Diệu Minh      - CC. Kế toán xã                        : Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ quản lý số 6 :

- Tham mưu, giúp UBND xã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tiêu chí số 6 , số 8 và chịu trách nhiệm kết quả  tiêu chí được giao .

- Đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện việc duy trì và phát huy tiêu chí số 6, số 8.

- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện Tiêu chí số 6 theo quy định.

Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã, Ban ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :                                                                          TRƯỞNG BAN

      - Đảng ủy-HĐND (b/c)

      - Như điều 3 (t/h)

      - Các thành viên BCĐ.NTM xã

      - Lưu : VT,

 

                                                                                                         Lê Huy Cảnh

                                                                                            CHỦ TỊCH UBND XÃ HÒA BÌNH

 

         UBND XÃ HÒA BÌNH                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG                                    Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI                       Hòa Bình, ngày       tháng 02  năm 2014

  

            Số:          /QĐ-UBND

                             

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Tổ quản lý và điều hành số 8 Tiêu chí số 10

 của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình.

 


 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số: 10/2010/CT-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh BRVT về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới mới tỉnh BRVT;

Căn cứ QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND xã Hòa Bình V/v thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình,

Xét đề nghị của Tổ giúp việc BCĐ.NTM xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ quản lý số 8 để duy trì, phát huy và hoàn thành Tiêu chí số 10  (Thu nhập) của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình, gồm các ông bà có tên sau đây :

1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Út             - CC. Văn phòng- T.Kê xã          : Tổ trưởng

2. Ông Trần Văn Phong             - CC.VHXH                                : Tổ phó

3. Bà Tôn Nguyễn Diệu Minh      - CC. Kế toán xã                        : Thành viên

4. Ông Nguyễn Xuân Đông                    - CT. Hội ND                          : Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ quản lý số 8 :

- Tham mưu, giúp UBND xã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tiêu chí số 10 và chịu trách nhiệm kết quả  tiêu chí được giao.

- Đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện việc duy trì và phát huy tiêu chí số 10.

- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện Tiêu chí số 10 theo quy định.

Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã, Ban ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :                                                                          TRƯỞNG BAN

      - Đảng ủy-HĐND (b/c)

      - Như điều 3 (t/h)

      - Các thành viên BCĐ.NTM xã

      - Lưu : VT,

 

                                                                                                         Lê Huy Cảnh

                                                                                            CHỦ TỊCH UBND XÃ HÒA BÌNH

 

 

 

         UBND XÃ HÒA BÌNH                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG                                    Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI                           Hòa Bình, ngày       tháng 02  năm 2014

  

            Số:          /QĐ-UBND

                             

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Tổ quản lý và điều hành số 7 Tiêu chí số 7

 của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình.

 


 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số: 10/2010/CT-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh BRVT về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới mới tỉnh BRVT;

Căn cứ QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND xã Hòa Bình V/v thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình,

Xét đề nghị của Tổ giúp việc BCĐ.NTM xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ quản lý số 7 để duy trì, phát huy và hoàn thành Tiêu chí số 7  (Chợ) của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình, gồm các ông bà có tên sau đây :

1. Bà Nguyễn Thị Quốc Hương  - CC. Kế toán xã                        : Tổ trưởng

2. Ông Phạm Quốc Hoàng                     - TB. QL chợ                             : Tổ phó

3. Ông Trần Huy Quyền              - PCT. Hội ND                       : Thành viên

4. Ông Đỗ Văn Toàn                  - Phó TCA                 : Thành viên

5. Ông Trần Văn Mạnh               - Phó Ban kiểm tra ĐU   : Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ quản lý số 7 :

- Tham mưu, giúp UBND xã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tiêu chí số 7 và chịu trách nhiệm kết quả  tiêu chí được giao.

- Đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện việc duy trì và phát huy tiêu chí số 7.

- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện Tiêu chí số 7 theo quy định.

Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã, Ban ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :                                                                          TRƯỞNG BAN

      - Đảng ủy-HĐND (b/c)

      - Như điều 3 (t/h)

      - Các thành viên BCĐ.NTM xã

      - Lưu : VT,

 

                                                                                                         Lê Huy Cảnh

                                                                                            CHỦ TỊCH UBND XÃ HÒA BÌNH

 

        

          UBND XÃ HÒA BÌNH                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG                                    Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI                       Hòa Bình, ngày       tháng 02  năm 2014

  

            Số:          /QĐ-UBND

                             

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Tổ quản lý và điều hành số 9 Tiêu chí số 11 và số 12

 của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình.

 


 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số: 10/2010/CT-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh BRVT về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới mới tỉnh BRVT;

Căn cứ QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND xã Hòa Bình V/v thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình,

Xét đề nghị của Tổ giúp việc BCĐ.NTM xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ quản lý số 9 để duy trì, phát huy và hoàn thành Tiêu chí số 11  (Hộ nghèo)  tiêu chí số 12 ( Cơ cấu lao động) của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình, gồm các ông bà có tên sau đây :

1. Ông Trần Văn Phong             - CC.VHXH                                : Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Tân                                - CB. XĐGN xã              : Tổ phó

3. Ông Nguyễn Xuân Quý                      - CB.TBXH xã                : Thành viên

4. Ông Nguyễn Văn Chế                        - PCT. Hội CCB                      : Thành viên

5. Ông Lê Xuân Song                - BT. Đoàn TN xã                       : Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ quản lý số 9 :

- Tham mưu, giúp UBND xã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tiêu chí số 11, số 12 và chịu trách nhiệm kết quả  tiêu chí được giao.

- Đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện việc duy trì và phát huy tiêu chí số 11 và số 12.

- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện Tiêu chí số tiêu chí số 11 và số 12 theo quy định.

Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã, Ban ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :                                                                          TRƯỞNG BAN

      - Đảng ủy-HĐND (b/c)

      - Như điều 3 (t/h)

      - Các thành viên BCĐ.NTM xã

      - Lưu : VT,

 

                                                                                                         Lê Huy Cảnh

                                                                                            CHỦ TỊCH UBND XÃ HÒA BÌNH

           UBND XÃ HÒA BÌNH                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG                                    Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI                       Hòa Bình, ngày       tháng 02  năm 2014

  

            Số:          /QĐ-UBND

                             

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Tổ quản lý và điều hành số 10 Tiêu chí số 13

 của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình.

 


 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số: 10/2010/CT-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh BRVT về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới mới tỉnh BRVT;

Căn cứ QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND xã Hòa Bình V/v thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình,

Xét đề nghị của Tổ giúp việc BCĐ.NTM xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ quản lý số 10 để duy trì, phát huy và hoàn thành Tiêu chí số 13  (Hình thức tổ chức sản xuất) của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình, gồm các ông bà có tên sau đây :

1. Ông Trần Minh Tuấn               - CC.Nông nghiệp                      : Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Xuân Đông                    - CT. Hội ND             : Tổ phó

3. Ông Trần Văn Phong             - CC. VHXH xã              : Thành viên

4. Bà Nguyễn Thị Hoa                - CT. Hội LHPN                      : Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ quản lý số 10 :

- Tham mưu, giúp UBND xã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tiêu chí số 13 và chịu trách nhiệm kết quả  tiêu chí được giao.

- Đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện việc duy trì và phát huy tiêu chí số 13.

- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện Tiêu chí số tiêu chí số 13 theo quy định.

Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã, Ban ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :                                                                          TRƯỞNG BAN

      - Đảng ủy-HĐND (b/c)

      - Như điều 3 (t/h)

      - Các thành viên BCĐ.NTM xã

      - Lưu : VT,

 

                                                                                                         Lê Huy Cảnh

                                                                                      CHỦ TỊCH UBND XÃ HÒA BÌNH

 

 

           UBND XÃ HÒA BÌNH                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG                                    Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI                       Hòa Bình, ngày       tháng 02  năm 2014

  

            Số:          /QĐ-UBND

                              

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Tổ quản lý và điều hành số 11 Tiêu chí số 15

 của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình.

 


 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số: 10/2010/CT-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh BRVT về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới mới tỉnh BRVT;

Căn cứ QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND xã Hòa Bình V/v thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình,

Xét đề nghị của Tổ giúp việc BCĐ.NTM xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ quản lý số 11 để duy trì, phát huy và hoàn thành Tiêu chí số 15  (Y tế) của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình, gồm các ông bà có tên sau đây :

1. Ông Nguyễn Huy Văn                        - Trưởng trạm Y tế xã    : Tổ trưởng

2. Bà Nguyễn Thị Hoa                - CT. Hội LHPN                      : Tổ phó

3. Ông Trần Văn Phong             - CC. VHXH xã              : Thành viên

4. Ông Hà Văn Thường              - CT. Hội NCT xã                       : Thành viên

5. Ông Nguyễn Văn Thanh                     - CT. Hội CTĐ xã                       : Thành viên

6. Ông Nguyễn Văn Chế                        - PCT. Hội CCB             : Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ quản lý số 11 :

- Tham mưu, giúp UBND xã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tiêu chí số 15 và chịu trách nhiệm kết quả  tiêu chí được giao.

- Đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện việc duy trì và phát huy tiêu chí số 15.

- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện Tiêu chí số tiêu chí số 15 theo quy định.

Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã, Ban ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :                                                                          TRƯỞNG BAN

      - Đảng ủy-HĐND (b/c)

      - Như điều 3 (t/h)

      - Các thành viên BCĐ.NTM xã

      - Lưu : VT,

 

                                                                                                         Lê Huy Cảnh

                                                                                      CHỦ TỊCH UBND XÃ HÒA BÌNH

 

           UBND XÃ HÒA BÌNH                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG                                    Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI                       Hòa Bình, ngày       tháng 02  năm 2014

  

            Số:          /QĐ-UBND

                             

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Tổ quản lý và điều hành số 12 Tiêu chí số 16

 của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình.

 


 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số: 10/2010/CT-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh BRVT về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới mới tỉnh BRVT;

Căn cứ QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND xã Hòa Bình V/v thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình,

Xét đề nghị của Tổ giúp việc BCĐ.NTM xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ quản lý số 12 để duy trì, phát huy và hoàn thành Tiêu chí số 16 (Văn hóa) của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình, gồm các ông bà có tên sau đây :

1. Ông Nguyễn Hữu Quang                    - CC.VHTT xã                : Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Đình Hải             - TB. TTVH                 : Tổ phó

3. Ông Nguyễn Sỹ                                 - CC. Tư pháp- HT xã     : Thành viên

4. Bà Cao Thị Kim Yến               - PCT. MTTQ xã             : Thành viên

5. Bà Trần Thị Bích Vân              - CB. Thư viện xã                      : Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ quản lý số 12 :

- Tham mưu, giúp UBND xã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tiêu chí số 16 và chịu trách nhiệm kết quả  tiêu chí được giao.

- Đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện việc duy trì và phát huy tiêu chí số 16.

- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện Tiêu chí số tiêu chí số 16 theo quy định.

Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã, Ban ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :                                                                          TRƯỞNG BAN

      - Đảng ủy-HĐND (b/c)

      - Như điều 3 (t/h)

      - Các thành viên BCĐ.NTM xã

      - Lưu : VT,

 

                                                                                                         Lê Huy Cảnh

                                                                                      CHỦ TỊCH UBND XÃ HÒA BÌNH

 

 

           UBND XÃ HÒA BÌNH                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG                                    Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI                       Hòa Bình, ngày       tháng 02  năm 2014

  

            Số:          /QĐ-UBND

 

                             

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Tổ quản lý và điều hành số 13 Tiêu chí số 17

 của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình.

 

 


 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA BÌNH

 

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số: 10/2010/CT-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh BRVT về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới mới tỉnh BRVT;

Căn cứ QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND xã Hòa Bình V/v thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình,

Xét đề nghị của Tổ giúp việc BCĐ.NTM xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Thành lập Tổ quản lý số 13 để duy trì, phát huy và hoàn thành Tiêu chí số 17(Môi trường) của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình,gồm các ông bà có tên sau đây

1. Ông Lê Tuấn Vũ                                 - CC.Địa chính –MT xã   : Tổ trưởng

2. Bà Hoàng Thị Hiền                 - PCT. HĐND xã                        : Tổ phó

3 . Ông Nguyễn Huy Văn                       - Trưởng trạm y tế      : Thành viên

4. Ông Tòng Văn Điều               - Phó TCA xã                : Thành viên

5. Ông Lê Văn Đồng                  - Phó XĐ xã                              : Thành viên

6. Bà Phạm Thị An                                 - TTr. MTTQ               : Thành viên

7. Bà Nguyễn Thị Hoa                - CT. Hội LHPN xã                     : Thành viên

8. Ông Nguyễn Xuân Đông                    - CT. Hội ND             : Thành viên

9. Ông Nguyễn Văn Hưng                      - CT. Hội CCB xã                       : Thành viên

10. Ông Lê Xuân Song              - BT. Đoàn TN xã                       : Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ quản lý số 13 :

- Tham mưu, giúp UBND xã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tiêu chí số 17 và chịu trách nhiệm kết quả  tiêu chí được giao.

- Đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện việc duy trì và phát huy tiêu chí số 17.

- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện Tiêu chí số tiêu chí số 17 theo quy định.

 

 

Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã, Ban ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

Nơi nhận :                                                                          TRƯỞNG BAN

      - Đảng ủy-HĐND (b/c)

      - Như điều 3 (t/h)

      - Các thành viên BCĐ.NTM xã

      - Lưu : VT,

 

                                                                                                         Lê Huy Cảnh

                                                                                      CHỦ TỊCH UBND XÃ HÒA BÌNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         UBND XÃ HÒA BÌNH                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG                                    Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI                       Hòa Bình, ngày       tháng 02  năm 2014

  

            Số:          /QĐ-UBND

                             

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Tổ quản lý và điều hành số 14 Tiêu chí số 18

 của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình.

 


 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số: 10/2010/CT-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh BRVT về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới mới tỉnh BRVT;

Căn cứ QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND xã Hòa Bình V/v thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình,

Xét đề nghị của Tổ giúp việc BCĐ.NTM xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ quản lý số 14 để duy trì, phát huy và hoàn thành Tiêu chí số 18 (Hệ thống tổ chức chính trị ) của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình, gồm các ông bà có tên sau đây :

1. Ông Trần Văn Khánh              - CT. HĐND xã              : Tổ trưởng

2. Ông Nguyễn Hồng Tý                        - CT. MTTQ xã               : Tổ phó

2. Bà Lê Thị Thủy                                   - CB. TC-TĐKT                       : Thành viên

3. Ông Nguyễn Văn Tuệ             - CB. Tổ chức ĐU                      : Thành viên

4. Ông Trần Văn Mạnh               - Phó Ban KTĐU                        : Thành viên

5. Ông Dương Văn Kết              - CB. Dân vận ĐU                      : Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ quản lý số 14 :

- Tham mưu, giúp UBND xã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tiêu chí số 18 và chịu trách nhiệm  kết quả  tiêu chí được giao.

- Đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện việc duy trì và phát huy tiêu chí số 18.

- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện Tiêu chí số tiêu chí số 18 theo quy định.

Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã, Ban ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :                                                                          TRƯỞNG BAN

      - Đảng ủy-HĐND (b/c)

      - Như điều 3 (t/h)

      - Các thành viên BCĐ.NTM xã

      - Lưu : VT,

 

                                                                                                         Lê Huy Cảnh

                                                                                      CHỦ TỊCH UBND XÃ HÒA BÌNH

         UBND XÃ HÒA BÌNH                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG                                    Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI                       Hòa Bình, ngày       tháng 02  năm 2014

  

            Số:          /QĐ-UBND

                             

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Tổ quản lý và điều hành số 15 Tiêu chí số 19

 của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình.

 


 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

 MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số: 10/2010/CT-UBND ngày 15/6/2010 của UBND tỉnh BRVT về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới mới tỉnh BRVT;

Căn cứ QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND xã Hòa Bình V/v thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình,

Xét đề nghị của Tổ giúp việc BCĐ.NTM xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Tổ quản lý số 15 để duy trì, phát huy và hoàn thành Tiêu chí số 19 (An ninh trật tự ) của Bộ tiêu chí Nông thôn mới xã Hòa Bình, gồm các ông bà có tên sau đây :

1. Ông Nguyễn Văn Lang                       - Trưởng CA             : Tổ trưởng

2. Ông Võ Văn Dũng                 - Trưởng XĐ                              : Tổ phó

3. Ông Nguyễn Hồng Tý                        - CT. MTTQ                              : Thành viên

4. Ông Lê Văn Hoàn                  - CB. Dân vận ĐU                      : Thành viên

Điều 2. Nhiệm vụ của tổ quản lý số 15 :

- Tham mưu, giúp UBND xã triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tiêu chí số 19 và chịu trách nhiệm kết quả  tiêu chí được giao.

- Đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện việc duy trì và phát huy tiêu chí số 19.

- Theo dõi, kiểm tra đôn đốc và báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện Tiêu chí số tiêu chí số 19 theo quy định.

Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã, Ban ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :                                                                          TRƯỞNG BAN

      - Đảng ủy-HĐND (b/c)

      - Như điều 3 (t/h)

      - Các thành viên BCĐ.NTM xã

      - Lưu : VT,

 

                                                                                                         Lê Huy Cảnh

                                                                                      CHỦ TỊCH UBND XÃ HÒA BÌNH

 

 

 

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu