TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222070
  NÔNG THÔN MỚI

  HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 1 - QUY HOẠCH
10/10/2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Tiêu chí 1: về Quy hoạch

 

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Quyết định số: 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số: 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg, ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ thôn tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã NTM.

Căn cứ CV số 416/SXD-KTQH ngày 21/3/2014 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí NTM theo Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT trên địa bàn tỉnh BRVT.

Căn cứ Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới của Tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND Tỉnh BR-VT về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND Tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Đề án số 01/ĐA-BQL ngày 06/10/2014 của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình về xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015,

Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 1 – Quy hoạch như sau:

 

2. Nội dung để đạt tiêu chí Quy hoạch là:

- Có quy hoạch nông thôn mới được lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số: 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của liên Bộ: Bộ Xây dựng, Bô NN&PTNT, Bộ TNMT quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được công bố rộng rãi tới các thôn.

- Nội dung quy hoạch phải đảm bảo 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Các bản vẽ quy hoạch được niêm yết công khai để người dân biết và thực hiện; hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng theo quy hoạch được duyệt.

- Có Quy chế quản lý quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Nay UBND xã Hòa Bình báo cáo về kết quả thực hiện tiêu chí : về Quy hoạch cụ thể như sau:

3. Kết quả thực hiện:

3.1. Có quy hoạch nông thôn mới được lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số: 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT:

Trên cơ sở những quy hoạch đã có trước đây gồm: qui hoạch sử dụng đất, qui hoạch xây dựng điểm dân cư và Trung tâm hành chính xã, qui hoạch Phát triển nông nghiệp- nông thôn và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, UBND xã đã phối hợp với đơn vị tư vấn Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ địa chính TP.HCM tiến hành rà soát, điều chỉnh lại các quy hoạch cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015 và định hướng đến năm 2025. Để quy hoạch xây dựng NTM đảm bảo tính ổn định, bền vững và phù hợp với tình hình phát triển thực tế của địa phương trong thời gian tới. Bước đầu, UBND xã đã phối hợp với các Phòng chức năng của huyện rà soát lại các quy hoạch đã có trước đây, xem những gì còn phù hợp và không còn phù hợp để điều chỉnh bổ sung, sau đó tiếp tục tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ các ban, ngành đoàn thể từ xã đến ấp, tổ trưởng tổ dân cư và đại diện nhân dân trên địa bàn. Qua các ý kiến đóng góp, UBND xã đã kịp thời bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện quy hoạch và đã trình UBND huyện xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện.

            Xã Hòa Bình đã được UBND huyện Xuyên Mộc phê duyệt các quy họach nông thôn mới theo QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025.

            Đến nay, UBND xã Hòa Bình đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức Hội nghị dân- chính - Đảng để công bố công khai quy hoạch xây dựng NTM nhằm tạo điều kiện cho mọi cán bộ, Đảng viên và nhân dân trên địa bàn được biết để tổ chức thực hiện và giám sát.

3.2. Các bản vẽ quy hoạch được niêm yết công khai để người dân biết và thực hiện; hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng theo quy hoạch được duyệt:

Hiện nay, UBND xã đã niêm yết công khai Bản đồ quy hoạch tổng thể về Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2025 tại UBND xã để mọi người dân đều được biết, thực hiện và giám sát theo đúng qui định.

Ngày 31 tháng 12 năm 2014 UBND xã Hòa Bình đã được UBND huyện phê duyệt Quyết định số 2559/QĐ về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025.

Đến nay, tất cả các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đã được xây dựng hoàn thành và đã đưa vào sử dụng, vì vậy không cần phải thực hiện việc cắm mốc chỉ giới.

3.3. Có Quy chế quản lý quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Hiện nay, UBND đã xây dựng hoàn chỉnh bản dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên cơ sở góp ý của các ngành chuyên môn cấp trên và đã trình UBND huyện xem xét phê duyệt. Sau khi được UBND huyện phê duyệt, UBND xã Hòa Bình sẽ tổ chức thực hiện đúng Quy chế quản lý Quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2025 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

 

4. Đánh giá:

Ban quản lý Nông thôn mới xã Hoà Bình đánh giá Tiêu chí số 1: Quy hoạch đạt so với Bộ tiêu chí QG NTM.

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu