TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 27/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221719
  NÔNG THÔN MỚI

  BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIÊN NTM 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2015
02/10/2015

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

9 tháng đầu và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2015 trên địa bàn xã Hòa Bình

 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành quản lý:

Tiếp tục thực Quyết định số 05-QĐ/ĐU ngày 06 tháng 8 năm 2012 về việc thành lập Ban vận động, tuyên truyền thực hiện chương  trình xây dựng Nông thôn mới xã Hòa Bình giai đoạn 2012-2015 và Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND ngày ngày 06 tháng 01 năm 2015 về phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2015.

Các ban ngành đoàn thể đã phối hợp thực hiện triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới đến các hội viên của mình bằng nhiều hình thức như lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của hội, các cuộc họp dân tại các ấp.

2. Công tác tuyên truyền, vận động:

Hầu hết các văn bản chỉ đạo về xây dựng Nông thôn mới của cấp trên đều được Ủy ban nhân dân xã triển khai đến toàn thể cán bộ công chức và nhân dân biết và thực hiện.

Tổ chức lồng ghép tuyên tuyền về chương  trình xây dựng nông  thôn mới các cuộc họp tại ấp, các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi họp mặt của chị em phụ nữ trong ngày 8/3 và trong ngày Hội TDĐKXDĐSVHKDC được 19 buổi với 665 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền để nhân dân hiểu sâu hơn về lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới.

Sau khi tuyên truyền thì ý thức của người dân được nâng lên rõ rệt cụ thể: Thể hiện như thực hiện tham gia thu gom rác thải, vệ sinh môi trường cộng đồng dân cư, ý thức tốt về chủ trương nhà nước và nhân dân cùng chung tay xây dựng NTM ( nhân dân hiến đất, hiến công ) tạo mối đoàn kết trong cộng đồng và ý thức bảo vệ ANTT thôn xóm được tốt hơn.

* Kết quả vận động:

Hiện nay, công tác vận động nhân dân trong việc xử lý và tham gia thu gom rác thải được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Hiện có 8/8 ấp đã tham gia việc thu gom rác  với tổng số hộ tham gia là 1.798/2.940 hộ - đạt 61,2 %.

Đến nay việc vận động người dân thực hiện tự câu móc đường chiếu sáng đạt 82.24% cụ thể như sau:

Ấp 1 đạt 19/23 tuyến (82.6%), Ấp 2 đạt 21/23 tuyến (91.3%), Ấp 3 đạt 169/207 hộ (81.6%), Ấp 4 đạt 10/11 tuyến (90.9%), Ấp 5 đạt 15/18 tuyến (83.3%), Ấp 6 đạt 115/196 hộ (58.6%), Ấp 7 đạt 18/23 tuyến (78.3%), Ấp 8 đạt 21/23 tuyến (91.3%).

3. Công tác đào tạo, tập huấn:

Tiếp tục tham gia các lớp tập huấn về nông thôn mới của BCĐ.NTM huyện và BCĐ.NTM tỉnh để nắm bắt kịp thời những chủ trương đường lối và sâu sát hơn nội dung cần thực hiện trong giai đoạn 2011 -2015, cũng như các kỹ năng trong việc vận động, tuyền truyền và thực hiện các tiêu chí đã đề ra.

Tổ chức 03 cuộc họp để các Tổ trưởng tổ quản lý các tiêu chí thông qua các báo cáo thực hiện 19 tiêu chí NTM và tập trung hoàn thiện hồ sơ đề nghị tổ thẩm định của Huyện công nhận 17 tiêu chí Nông thôn mới. Tập trung hoàn thành 2 tiêu chí còn lại trong năm 2015.

4. Huy động nguồn lực và kết quả thực hiện năm 2015:

                                                                                                                       ĐVT: Triệu đồng

Tiêu chí

Nguồn vốn (triệu đồng)

Ngân sách tỉnh

NS. Huyện

Ngân sách xã

Tín dụng

Doanh nghiệp

Huy động nhân dân

Lồng ghép

Giao thông

400

 

 

 

 

 

 

Điện

7,750

 

 

 

 

 

 

Cơ sở vật chất văn hóa

1,850

 

 

 

 

 

 

Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

Vốn phát triển sản xuất

 

 

 

16,000

50,000

3,000

 7,125

Tổng cộng

10,000

 

 

16,000

50,000

3,000

7,125

86,125

 

II. KẾT QUẢ QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG XÂY DỰNG NTM:

1. Công tác lập quy hoạch, Đề án xây dựng NTM:

1.1. Lập quy hoạch xã nông thôn mới:

 Xã Hòa Bình đã được UBND huyện Xuyên Mộc phê duyệt các quy họach nông thôn mới theo QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025.

Đến nay mới trả cho đơn vị tư vấn lập Quy hoạch xây dựng xã Hòa Bình là xã nông thôn mới là 120.000.000 đồng.

1.2 Lập Đề án xây dựng nông thôn mới:

Ngày 31 tháng 12 năm 2014 UBND xã Hòa Bình đã được UBND huyện phê duyệt Quyết định số 2559/QĐ về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025.

2. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân: (thực hiện các tiêu chí 10,11,12,13):

2.1. Kết quả thực hiện các nội dung nhằm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, cụ thể như:

* UBND xã đã chú trọng đầu tư, cải tạo đường, điện 4 khu vực sau để giúp cho người dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất nhằm tăng thu nhập cho người dân.

- Trong năm 2013 đã phát triển khu vực sản xuất Suối 2 khoảng 50 ha lúa và 200 ha trồng cây lâu năm, giúp cho bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đất lúa từ trồng 2 vụ lúa qua 3 vụ lúa hoặc 2 vụ lúa 1 bắp... Cây lâm năm chuyển đổi từ cây điều lâu năm năng xuất thấp qua cây tiêu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

- Trong năm 2015 tập trung phát triển 3 khu vực sau:

+ Khu vực tổ 8 ấp 4: Cây lăm năm chuyển đổi khoảng 120 ha từ cây điều lâu năm năng xuất thấp qua cây tiêu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

+ Khu vực tổ 1+2 ấp 3: Cây lăm năm chuyển đổi khoảng 180 ha từ cây điều lâu năm năng xuất thấp qua cây tiêu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

+ Khu vực Láng Bè, ấp 1: khoảng 35 ha từ trồng lúa qua trồng bắp giống Cipi, cây lăm năm chuyển đổi khoảng 250 ha từ cây điều lâu năm năng xuất thấp qua cây tiêu mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

* Đào tạo nghề nông thôn:

9 tháng đầu năm 2015 Ban chỉ đạo đào tạo nghề lao động nông thôn đã mở 2 lớp Đan lục bình và lớp kỹ thuật trồng tiêu với 67 học viên tham gia. Hiện nay đang tiếp tục khảo sát nhu cầu, để tiếp tục mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với địa phương.

* Hình thức tổ chức sản xuất: 

Củng cố và phát triển các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) và trang trại hoạt động có hiệu quả trên địa bàn xã. Trên địa bàn hiện nay có 01 tín dụng Hòa Bình và 8 tổ hợp tác ( 01 tổ trồng bắp giống; 04 tổ trồng tiêu; 02 tổ chăn nuôi heo ; 01 tổ chăn nuôi gà). Trong đó HTX và 08 tổ hợp này hoạt động có hiệu quả, tổng số lao động tham gia 62 người.

Toàn xã có 04 trang trại: Trong đó: Trang trại chăn nuôi heo: 01, với 14 lao động. Trang trại chăn nuôi gà: 03, với 6 lao động.         

Tổng số doanh nghiệp: 16, tổng số lao động tham gia 969 người.

2.2. Kết quả thực hiện các tiêu chí:

* Thu nhập bình quân đầu người tính đến cuối năm 2014 đạt: 34.168.000 đồng/người/năm. Đã đạt theo quyết định số 24/QĐ-UBND tỉnh BR-VT ngày 31/5/2013. Đạt so với bộ tiêu chí NTM (Theo tiêu chí 34.00.000 đồng/người/năm trong năm 2015)

* Tổng số hộ nghèo 9 tháng đầu năm 2015 là 45 hộ trong đó: Quốc gia 20 hộ, tỷ lệ 0,85%; cận nghèo 20 hộ, tỷ lệ 0,85%; trên cận nghèo: 5 hộ, tỷ lệ 0,17%.

Hộ nghèo Quốc gia tính đến 9 tháng đầu năm 2015 còn lại 20/2914 hộ, tỷ lệ 0,68%. Đạt so với bộ tiêu chí NTM (Theo tiêu chí <3%)

* Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên :

Số người trong độ tuổi lao động 6.779 người. Nam 15-60 tuổi, nữ 15-55 (Trong đó: cấp 3: 417 học sinh, lớp 9: 189 học sinh, người khuyết tật, tàn tật … 90 người, tổng 696 người ) Nếu trừ số này ra còn 6.083 người trong độ tuổi lao động.

Số lao động có việc làm thường xuyên 5.720.

Chưa trừ số học sinh, người khuyết tật đạt 5.720/6.779 = 84,37% chưa đạt.

Đã trừ số học sinh, người khuyết tật đạt 5.720/6.083 = 94,03% đạt.

Đạt so với Bộ tiêu chí quốc gia NTM (Theo tiêu chí >90%)

3. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu:

* Trong 9 tháng năm 2015, đã đầu tư xây dựng 3 tuyến đường điện để phục vụ sản xuất cụ thể:

- Đường trung - hạ thế và 01 trạm biến áp 01 pha 75KVA - 12,7 - 0,23 KV cấp điện cho khu vực tổ 08 ấp 4.

- Đường trung- hạ thế và 01 trạm biến áp 01 pha 75KVA 12,7 - 0,23 KV cấp điện cho khu vực Láng Bè.

- Đường trung - hạ thế và 02 trạm biến áp 01 pha 50KVA - 12,7 - 0,23 KV cấp điện cho khu vực tổ 01 và tổ 02 ấp 3.

Tổng kinh phí thực hiện 4.510 triệu đồng.

4. Về phát triển giáo dục, y tế, văn hoá và bảo vệ môi trường:

* Về Giáo dục:

- Mức độ phổ cập trung học cơ sở: địa phương đã hoàn thành phổ cập trung học cơ sở từ năm 2008 đến nay. Năm 2014 đã được UBND huyện công nhận theo quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 03/03/2015 của UBND huyện Xuyên Mộc.

- Năm 2014 - 2015 đã hoàn thành thủ tục đề nghị công nhân phổ cập mầm non 5 tuổi : số trẻ ra lớp 5 tuổi 196/196 cháu đạt 96%.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 94,01% (với 157/167- Theo số liệu của năm học 2014-2015).Số học sinh tiếp tục học PTTH và học nghề là 100%  (với 150/150) – Theo số liệu của năm học 2013-2014)

Đạt so với Bộ tiêu chí.

* Về Y tế:

Trạm y tế xã chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các hoạt động phấn đấu thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, dưới sự hướng dẫn của y tế tuyến trên đến nay xã đã đạt theo 10 chuẩn Quốc gia về Y tế được quy định tại Quyết định số: 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ Y tế -  đạt 93/100 điểm, đã được Trung tâm y tế về kiểm tra và đánh giá.

Tổng số người dân tham gia các hình thức BHYT là 8.104 người/ 11.417 người, chiếm tỷ lệ 71%.

Đạt so với Bộ tiêu chí

* Về Văn hóa:

Bình xét công nhận lại ấp văn hóa giai đoạn 2011 – 2014 đạt 8/8 ấp, tỷ lệ 100%. Thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có 2.735/2.901 hộ đạt GĐVH năm 2014 với tỷ lệ 94,28%. Phối hợp với MTTQ xã tổ chức tốt ngày hội “Đoàn kết toàn dân tộc”, tặng giấy khen cho 16 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền.

Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện nếp sống văn minh trong ma chay, cưới hỏi, có ý thức bảo vệ môi trường; giữ gìn và phát huy bản sắc Văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bài trừ các hình thức mê tín dị đoan, bói toán... ngăn ngừa và đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội, đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng các danh hiệu Văn hóa.

Đạt so với bộ tiêu chí NTM.

* Về Môi trường:

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia đạt 99%. Tiếp tục vận động nhân dân sử dụng nước sạch để đảm bảo sức khỏe.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn như: Lò giết mổ gia súc, gia cầm, Lò bún đảm bảo thực hiện tốt về môi trường.

- Hiện có 257/267 hộ chăn nuôi hợp vệ sinh. Tỷ lệ 96% ( trong đó có 132  hộ chăn nuôi có hầm Biogas)

- Nghĩa trang được xây dựng theo quy định.

 - Thực hiện chương trình thu gom rác thải sinh hoạt tập trung có 1798/2940 hộ, đạt 61,2%, việc thu gom dần đi vào ổn định và tiếp tục vận động nhân dân tham gia thu gom đạt 80% trở lên.

Đạt so với Bộ tiêu chí quốc gia NTM

5. Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội:

* Về Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh:

Trong những năm qua Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh" theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương tại Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên;

Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã được công nhận đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.

Đạt so với bộ tiêu chí.

*Về An ninh trật tự xã hội vững mạnh:

Tiếp tục giữ vững tình hình ANCT- TTATXH, đảm bảo không để xảy ra các vụ trọng án, các hoạt động chống đối Đảng, chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và tuyên truyền, vận động nhân dân không khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Không có cán bộ, chiến sỹ CA, Xã đội bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên. Tập thể Công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” và đạt loại khá trở lên về “phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Đưa các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy vào các cơ sở chữa bệnh.

Tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả của Tổ công tác đặc biệt phòng chống tội phạm - an toàn giao thông.

Đạt so với bộ tiêu chí.

6. Kết quả tổng hợp thực hiện theo Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM:

Tính 9 tháng đầu năm 2015 xã đã đạt 17/19 tiêu chí, cụ thể như sau :      

- Tiêu chí số 1: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch.

- Tiêu chí số 2: Giao thông.

- Tiêu chí số 3: Thủy lợi.

- Tiêu chí số 4: Điện.     

- Tiêu chí số 7: Chợ nông thôn.

- Tiêu chí số 8: Bưu điện.          

- Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư.

- Tiêu chí số 10 : Thu nhập

- Tiêu chí số 11: Hộ nghèo.

- Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên

- Tiêu chí số 13: Hình thức tổ chức sản xuất

- Tiêu chí số 14: Giáo dục.

- Tiêu chí số 15: Y tế.

- Tiêu chí số 16: Văn Hóa.                     

- Tiêu chí số 17: Môi trường

- Tiêu chí số 18: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh.

- Tiêu chí số 19: An ninh trật tự xã hội.   

* Tiếp tục thực hiện kế hoạch 3 tháng cuối năm 2015 và phấn đấu để hoàn thành 2 tiêu chí còn lại trong giai đoạn 2015 - 2016, gồm:

- Tiêu chí số 5: Trường học.

- Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa.

7. Đánh giá chung về tình hình triển khai thực hiện Chương trình:

7.1 Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo của BCĐ MTN huyện xuyên mộc, sự thống nhất cao trong toàn thể hệ thống chính trị nên công tác vận động có nhiều chuyển biến rõ rệt, nhân dân đã nhận thức được lợi ích của việc xây dựng Nông thôn mới và đã thực hiện tốt. Bằng các hình thức như: nhân dân đã hiến đất, hoa màu để làm đường, vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực. Mục đích phát triển dân sinh được nâng cao, An ninh trật tự được giữ vững.

7.2 Khó khăn, tồn tại:

Bên cạnh những việc đã làm được, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khó khăn như một số người dân, chưa nhận thức đúng đắn về nông thôn mới nên chưa thực hiện được vai trò của mình để cùng nhà nước thực hiện hoàn thành Nông thôn mới vào năm 2015.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 3 THÁNG CUỐI NĂM 2015.

1. Mục tiêu, chỉ tiêu chung:

Xây dựng xã Hòa Bình trở thành xã nông thôn mới theo hướng CNH – HĐH được thể hiện ở các đặc trưng như: có nền kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, có hình thức sản xuất phù hợp, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển dịch vụ du lịch theo qui hoạch, giữ gìn truyền thống và bản sắc Văn hóa dân tộc, trình độ dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ …tình hình an ninh - chính trị được giữ vững và ổn định, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương.

2. Công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý:

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Ban giám sát cộng đồng, Ban phát triển 8 ấp rà soát, kiểm tra tình hình  thực hiện triển khai chương trình nông thôn mới năm 2014 để đút kết kinh nghiệm tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2015.

Các Tổ trưởng tổ quản lý các tiêu chí làm kế hoạch, báo cáo thực hiện 19 tiêu chí NTM và tập trung hoàn thiện hồ sơ đề nghị tổ thẩm định của Huyện công nhận 17 tiêu chí Nông thôn mới. Tập trung hoàn thành 2 tiêu chí còn lại trong năm 2015.

3. Công tác tuyên truyền, vận động và thi đua xây dựng nông thôn mới:

Tăng cường các phương thức tuyên truyền chương trình trên đài phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu để nhân dân biết và tiếp cận về mặt văn bản chỉ đạo, thông tin, dữ liệu từ tỉnh đến cơ sở được dễ dàng hơn cũng như giới thiệu và tìm kiếm đối tượng đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn mới của xã.

Ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các cơ quan, đoàn thể triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động Chương trình năm 2015, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với xây dựng nông thôn mới”, thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đưa chương trình thực hiện các chỉ tiêu NTM vào công tác thi đua hoàn thành chỉ tiêu giao cho các Đoàn thể và các Ban ấp.

 

4. Công tác đào tạo, tập huấn:

Xây dựng kế hoạch tập huấn và Tổ chức  tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2015 theo kế hoạch của cấp trên đề ra.

5. Về chỉ đạo thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới:

5.1. Công tác lập quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới:

Xã Hòa Bình đã được UBND huyện Xuyên Mộc phê duyệt các quy họach nông thôn mới theo QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025.

Ngày 31 tháng 12 năm 2014 UBND xã Hòa Bình đã được UBND huyện phê duyệt Quyết định số 2559/QĐ về việc phê duyệt Đền án xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025.

5.2. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân:

Thực  hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG NTM;  tăng cường công  tác tổ chức khuyến nông, khuyến ngư, tập huấn, hỗ  trợ  các  tổ  chức HTX, THT;  tổ  chức đào  tạo nghề cho lao động nông thôn.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất ở địa phương như: mô  hình  sản xuất cây công nghiệp và các loại cây ngắn ngày có hiệu quả cao, mô  hình  trồng  bắp giống, mô hình chăn nuôi nai… Kêu gọi nhà đầu tư về hợp tác sản xuất (đang thực hiện hợp tác với công ty sản xuất bắp giống CP)

5.3. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu:

Trong 3 tháng cuối năm 2015, thực hiện thêm các công trình sau:

  • Đường tổ 1 ấp 1.

  • Xây dựng đường trung hạ thế và trạm biến áp cấp điện cho khư vực tổ 2 ấp 1.

  • Xây dựng đường trung - hạ thế và trạm biến áp cấp điện cho khư vực 5 Tòng.

  • Xây mới nhà sinh hoạt ấp 6, sửa chữa nâng cấp nhà sinh hoạt ấp 1 - ấp 3 - ấp 7 và đầu tư trang thiết bị 08 ấp.

Tổng kinh phí thực hiện 5.490 triệu đồng.

 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2015 trên địa bàn xã Hòa Bình./.

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu