TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222077
  NÔNG THÔN MỚI

  THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 12: TỶ LỆ LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN
30/07/2018

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện tiêu chí 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên

 

 

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Quyết định số: 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số: 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg, ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ CV số 2471/LĐTBXH-BTXH ngày 11/11/2013 của Sở Lao động – Thương binh – Xã hội về hướng dẫn điều chỉnh đánh giá tiêu chí số 12;

Căn cứ Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới của Tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND Tỉnh BR-VT về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND Tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Đề án số 01/ĐA-BQL ngày 06/10/2014 của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình về xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015,

Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 12 –  Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên như sau:

2. Nội dung để đạt tiêu chí Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên là:

            - Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động đạt > 90%.

- Lao động có việc làm thường xuyên của xã là những người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động, có đang ký hộ khẩu thường trú tại xã, có thời gian làm việc bình quân 20 ngày công/tháng trở lên trong năm cả ở trong và ngoài địa bàn xã.

3. Kết quả thực hiện:

* Để thực hiện đạt tiêu chí về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên theo qui định tại Thông tư số: 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Trong những năm qua, UBND xã Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể xã tổ chức thực hiện các nội dung sau:

 - Tiếp tục tạo điều kiện, khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế phát triển các loại hình kinh doanh, thương mại- dịch vụ và Tiểu thủ công nghiệp, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ người lao động có việc làm thường xuyên.

- Phối hợp với các ngành liên quan, mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và nhu cầu tuyển dụng của các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động được tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra việc làm thường xuyên, có thu nhập và cuộc sống ổn định cho người lao động.

- Kịp thời thông tin, tuyên truyền về việc tuyển dụng lao động của các Cty, xí nghiệp đến người lao động cũng như về lợi ích thiết thực của việc tham gia học nghề nhằm từng bước nâng cao nhận thức và ý thức tự giác học nghề của người lao động. Qua đó, góp phần tạo việc làm thường xuyên ổn định, bền vững và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, nên từ năm 2012 đến nay, xã Hòa Bình đã đạt được những kết quả cụ thể như sau: Từ nguồn kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn, địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức được 11 lớp đào tạo nghề cho 379 lao động, gồm: 6 lớp đào tạo nghề Nông nghiệp cho 213 lao động, 5 lớp đào tạo nghề Phi nông nghiệp cho 166 lao động (1 lớp Vổ béo Bò, 1 lớp trồng Hoa lan cây cảnh, 1 lớp Thú y gia đình, 1 lớp Chăm sóc và khai thác mủ Cao su, 2 lớp trồng Hồ Tiêu, 1 lớp Đan lục bình và 4 lớp May công nghiệp). Trong 385 lao động được đào tạo nghề, đến nay đã có 367 lao động được đào tạo nghề đã có việc làm thường xuyên và có thu nhập ổn định trung bình 3.500.000 đồng, chiếm tỷ lệ 96.83 % số lao động được đào tạo nghề.

* Về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên

- Đến nay, qua điều tra, thống kê toàn xã có 5.914 người trong độ tuổi lao động (tính từ 15 đến dưới 60 nam, từ 15 đến dưới 55 nữ) (3.070 lao động nam, chiếm 51.9 %;  2.844 lao động nữ, chiếm 49.1 %). Trong đó:

+ Số lao động không tham gia lao động: 615 Lao động, chiếm tỷ lệ 10.4 % Gồm : Học sinh lớp 9: 198  em, học sinh cấp 3: 417 em;

+ Người tàn tật, người mất sức lao động trên 61%: 117 người chiếm 2 %; 

+ Đối tượng khác không tham gia lao động (Quân nhân tại ngũ, người đi tù, đi tu, người làm công việc nội trợ …) gồm 37  người chiếm 0.6 %.

Tổng số lao động đang tham gia lao động: 5.145 lao động (đã trừ những người trong độ tuổi lao động không có khả năng lao động). Trong đó: 

Số lao động có việc làm thường xuyên (có thời gian làm việc bình quân 20 ngày công/tháng trở lên trong năm):  4.718 lao động. Đạt tỷ lệ : 91.7 %

Số lao động có việc làm chưa thường xuyên : 269 lao động. Đạt tỷ lệ : 5.2 %

Số lao động thất nghiệp(không làm việc) : 7 lao động. Đạt tỷ lệ : 0.1 %

(Có bảng chi tiết từng hộ kèm theo)

II. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:

1. Phương hướng, nhiệm vụ

- Tăng cường công tác đào tạo nghề; thực hiện tốt công tác tuyển dụng lao động; khuyến khích tạo điều kiện phát triển các loại hình kinh doanh- dịch vụ nhằm tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho người lao động, tiếp tục duy trì và nâng cao tỷ lệ người lao động có việc làm thường xuyên.

2. Giải pháp thực hiện:

- UBND xã có trách nhiệm:

      + Tiếp tục tạo điều kiện, khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế phát triển các loại hình kinh doanh, thương mại- dịch vụ và Tiểu thủ công nghiệp, nhất là dịch vụ phục vụ Du lịch nhằm góp phần chuyển đổi cơ cấu lao động và nâng cao tỷ lệ người lao động có việc làm thường xuyên.

- Tổ quản lý, điều hành thực hiện tiêu chí Văn hóa- Xã hội- Môi trường xã có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan:

     + Tăng cường công tác phối hợp mở các lớp đào tạo nghề tại địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong việc tham gia học nghề. Các ngành nghề học phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nhu cầu tuyển dụng của các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong đó, cần tập trung mở các lớp đào tạo nghề để người lao động có thể tạo việc làm ngay tại hộ gia đình như: lớp “ kỹ thuật trồng, chăm sóc cây tiêu”, “ Thú y gia đình” và các lớp phi nông nghiệp phục vụ cho nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty, xí nghiệp.

    + Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động được tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra việc làm thường xuyên, có thu nhập và cuộc sống ổn định cho người lao động.

    + Kịp thời thông tin, tuyên truyền về việc tuyển dụng lao động của các Cty, xí nghiệp đến người lao động cũng như về lợi ích thiết thực của việc tham gia học nghề nhằm từng bước nâng cao nhận thức và ý thức tự giác học nghề của người lao động.

    + Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh; vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các em trong độ tuổi lao động đã tốt nghiệp THCS, THPT, đã nghĩ học tham gia học nghề để dễ kiếm việc làm và có thu nhập ổn định.

6. Đánh giá:

Ban quản lý Nông thôn mới xã Hoà Bình đánh giá Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt so với Bộ tiêu chí QG NTM.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí 12: Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của UBND xã Hòa Bình. Kính trình quý cấp xem xét./.                                         

                                                                                        TM. BAN QUẢN LÝ NTM

Nơi nhận:                                                                                     TRƯỞNG BAN

- BCĐ-XD-NTM huyện;

- Phòng NN&PTNT huyện;

- Tổ thẩm định số 8;

- Lưu BQL.

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu