TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 30/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222001
  NÔNG THÔN MỚI

  THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 15: Y TẾ
30/07/2018

BÁO CÁO

Về kết quả thực hiện Tiêu chí 15: về Y tế .

Căn cứ Quyết định số: 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Căn cứ Thông tư số: 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Căn cứ Quyết định số: 01/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND tỉnh BRVT về việc Ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh BRVT.

Căn cứ Quyết định số: 370/2002/QĐ-BYT ngày 07/02/2002 của Bộ Y tế V/v Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001- 2010 và công văn số: 10855/YT-KH ngày 12/12/2002 của Bộ y tế gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện “ Chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010”.

Theo đó nội dung về tiêu chí Y tế phải đạt là:

- Tỷ lệ nguời tham gia các hình thức BHYT đạt trên 40%.

- Y tế xã đạt chuẩn Quốc gia.

Nay UBND xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí 15: về Y tế cụ thể như sau:

1. Hiện trạng trước khi xây dựng nông thôn mới:

1.1. Về BHYT:

Báo cáo hiện trạng năm 2012: tổng số người dân tham gia các hình thức BHYT là 8.657/11.654 người, chiếm tỷ lệ 74% so với tổng số nhân khẩu tại địa phương, trong đó tự nguyện 59,5 % , diện chính sách 14,5%.

1.2. Về Y tế xã: Báo cáo hiện trạng năm 2012:

+ Trạm y tế đã đạt chuẩn.

+ Báo cáo tổng kết hoạt động Y tế năm 2012.

+ Bảng tự đánh giá kết quả thực hiện chuẩn Quốc gia về Y tế xã có 10 chuẩn củ (giai đoạn 2000 - 2011).

- Trạm y tế được xây dựng trên khuôn viên đất có diện tích là 3000 m2 (được xây dựng 2011) diện tích xây dựng 400 m2 với 24 phòng.( đạt cơ sở vật chất)

2. Kết quả thực hiện:

1.1. Về BHYT:

Báo cáo số liệu đến cuối năm 2015: tổng số người dân tham gia các hình thức BHYT là 8.578/12.237 người, chiếm tỷ lệ 70.1% so với tổng số nhân khẩu tại địa phương.

1.2. Về Y tế xã:

+ Trạm y tế đã đạt chuẩn.

+ Báo cáo tổng kết hoạt động Y tế năm 2015.

+ Bảng tự đánh giá kết quả thực hiện chuẩn Quốc gia về Y tế xã có 10 chuẩn và tổng số điểm là 100 điểm:  xã đã đạt 93/100 điểm.

( Có báo cáo kèm theo )

3. Phương hướng, nhiệm vụ những năm tiếp theo:

- Tiếp tục duy trì, nâng cao tỷ lệ người tham gia BHYT.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011- 2020 theo Quyết định 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ y tế nhằm tiếp tục giữ vững chuẩn quốc gia về Y tế cơ sở.

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình trang thiết bị trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia.

4. Giải pháp thực hiện:

- UBND xã phối hợp với BQL dự án huyện có trách nhiệm đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình nâng cấp, cải tạo, bổ sung trang thiết bị trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia.

- Công chức Văn hóa- Xã hội, cán bộ TBXH có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan và Ban vận động, phát triển các ấp kịp thời cấp phát, sửa chữa những sai sót của thẻ BHYT cho đối tượng chính sách, hộ nghèo nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT và các chính sách liên quan đến BHYT nhằm tiếp tục duy trì và góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia BHYT tự nguyện.

- BGH các trường có trách nhiệm phối hợp với BCH hội PHHS tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao tỷ lệ người tham gia BHYT bắt buộc trên địa bàn.

- Trạm y tế xã có trách nhiệm phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể xã, Ban vận động phát triển các ấp: cũng cố, kiện toàn mạng lưới nhân viên y tế ấp và các cộng tác viên của các chương trình y tế khác. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt công tác trực cấp cứu, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về TCMR, phòng chống SDD, bảo vệ BMTE- KHHGĐ … theo kế hoạch, chỉ tiêu được giao hàng năm. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động mọi Hội viên, Đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh dân số và KHHGĐ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Pháp lệnh dân số đối cán bộ, Đảng viên nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ sinh con thứ 3, từng bước nâng cao chất lượng dân số và thực hiện đạt chuẩn Quốc gia về Y tế cơ sở giai đoạn 2011- 2020.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Hòa Bình về kết quả thực hiện tiêu chí 15: về Y tế. Kính trình quý cấp xem xét./.

                                                                                         

                                                                                        TM. BAN QUẢN LÝ NTM

Nơi nhận:                                                                                     TRƯỞNG BAN

- BCĐ-XD-NTM huyện;

- Phòng NN&PTNT huyện;

- Tổ thẩm định số 10;

- Lưu BQL.

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu