TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222082
  NÔNG THÔN MỚI

  TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ NTM ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
30/07/2016

UBND  XÃ HÒA BÌNH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÃI VIỆT NAM

BQL XÂY DỰNG NTM                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Số :       /TTr-BQL-XDMTM                 Hòa  Bình, ngày 22   tháng 01  năm 2016

 

TỜ TRÌNH

Đề nghị thẩm định các tiêu chí thuộc chương trình mục tiêu

Quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Hòa Bình

 

Căn cứ Quyết định số: 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg, ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số: 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

               Căn cứ Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông  Nghiệp và phát triển nông thôn Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới.

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

               Thực hiện Công văn số 173/NN-NTM ngày 03/06/2015 của Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện Xuyên Mộc v/v khẩn trương lập hồ sơ thẩm định các tiêu chí Nông thôn mới.

               Trong thời gian qua, ban quản lý xây dựng xây dựng Nông thôn mới xã Hòa Bình đã thực hiện hoàn thành 15/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã giai đoạn 2011 – 2015. Nay Ban quản lý xây dựng xây dựng Nông thôn mới xã Hòa Bình lập hồ sơ và xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 7 tiêu chí trước gồm: tiêu chí số 9 – Nhà ở dân cư; tiêu chí số 10 – Thu nhập; tiêu chí số 12 – Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; tiêu chí số 14 – Giáo dục; tiêu chí số 15 – Y tế; tiêu chí số 17 – Môi trường; tiêu chí số 18 – Hệ thống chính trị xã hội.

            Để có cơ sở xác định mức độ đạt tiêu của từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Hòa Bình. Ban quản lý xã lập tờ trình, kính đề nghị Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Xuyên Mộc và các Tổ thẩm tra huyện xem xét, bố trì thời gian tổ chức thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương.

           
            
Trên đây là tờ trình đề nghị thẩm định các tiêu chí thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Hòa Bình giai đoạn 2011- 2015.

 

                                                                                         

                                                                                        TM. BAN QUẢN LÝ NTM

Nơi nhận:                                                                                     TRƯỞNG BAN

- BCĐ-XD-NTM huyện;

- Phòng NN&PTNT huyện;

- Các tổ thẩm định;

- Lưu BQL.

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu