TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222073
  NÔNG THÔN MỚI

  BÁO CÁO NHU CẦU VỐN GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ NĂM 2016-2017
01/02/2017

BÁO CÁO NHU CẦU VỐN TRONG ĐỀ ÁN NÔNG THÔN MỚI

GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ NĂM 2016-2017

Ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới báo cáo nhu cầu thực hiện ngồn vốn Nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015 và năm 2016-2017 xã Hoà Bình như sau:

1. Số vốn đã được UBND tỉnh phê duyệt theo đề án Nông thôn mới:

Theo đề án nông thôn mới và công văn số 359/SKHĐT-TH ngày 14/3/2013 của Sở kế hoạch và đầu tư có ý kiến thỏa thuận về nguồn vốn đầu tư đề án xây dựng nông thôn mới của 05 xã: Hòa Bình, Phước Thuận, Bầu Lâm, Xuyên Mộc và Hòa Hội. Xã Hòa Bình đã được tỉnh bố trí vốn là 81,601 tỷ đồng. Trong đó:

- Vốn phát triển sản xuất: 14 tỷ đồng;

- Vốn cho hoạt động khác: 12.011 tỷ đồng;

- Vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 62.133 tỷ đồng.

2. Số vốn đã được đầu tư từ năm 2011 đến năm 2017:

Nguồn vốn Ban quản lý Chương trình nông thôn mới xã Hoà Bình được cấp hàng năm cụ thể từng năm như sau:

- Cấp cho đơn vị tư vấn lập Quy hoạch xây dựng xã Hòa Bình là 0.12 tỷ đồng.

- Năm 2013 được cấp 9,570 tỷ đồng, theo Quyết định số 1848/QĐ-UBND huyện Xuyên Mộc ngày 30/5/2013. Trong đó có 2,02 tỷ đồng làm điện;

- Năm 2014 được cấp 9,500 tỷ đồng, theo Quyết định số 2321/QĐ-UBND huyện Xuyên Mộc ngày 19/5/2014;

- Năm 2015 được cấp 10,000 tỷ đồng, theo Quyết định số 2126/QĐ-UBND huyện Xuyên Mộc ngày 15/7/2015. Trong đó có 7,7 tỷ đồng làm điện;

- Năm 2016 cấp số tiền 9,534 tỷ đồng, làm TT văn hoá và học tập cộng đồng xã, do UBND huyện làm chủ đầu tư.

- Năm 2017 cấp số tiền 15 tỷ đồng làm đường GTNT (mới dự thảo chưa có quyết định).

Tổng nguồn vốn Nông thôn mới tỉnh cấp cho UBND xã Hoà Bình từ năm 2011 đến năm 2017 là: 53,724 tỷ đồng.

 

 

 

3. Các công trình còn lại theo đề án nông thôn mới chưa được đầu tư:

STT

Các mục chưa được đàu tư trong đề án Nông thôn mới

Kinh phí
(Triệu đồng)

 

1

 

- Đầu tư nâng cấp 01 sân bóng đá (ấp 7)

0,5

 

2

 

- Đầu tư nâng cấp 03 khu thể thao của 03 ấp (ấp 2, ấp 3 và ấp 6)

1,5

 

3

 

- Đầu tư Quy hoạch, xây dựng nghĩa trang

5

 

4

 

- Đầu tư đường GTNT 19 tuyến, chiều dài 11,129 mét

11,129

4.1

Đường tổ 7 ấp 1 (NC)

600

4.2

Đường tổ 11 ấp 1

700

4.3

Đường tổ 2 liên ấp 2-3

400

4.4

Đường tổ 6 liên ấp 2-3

600

4.5

Đường tổ 1 ấp 3

700

4.6

Đường tổ 1 ấp 4 ( Đường trung tâm xã )

600

4.7

Đường tổ 7 ấp 4 ( Đường trung tâm xã )

350

4.8

Đường tổ 8 ấp 4 ( Đường trung tâm xã )

400

4.9

Đường liên thôn tổ 6 ấp 7

484

4.10

Đường số 7 liên ấp 4- 8 - 7

600

4.11

Đường tổ 1 ấp 7 (Đất)

350

4.12

Đường tổ 5 ấp 7 ( đất)

550

4.13

Đường tổ 1- tổ 5 ấp 7 ( đất)

850

4.14

Đường tổ 1 ấp 7 (Đất)

875

4.15

Đường tổ 6- tổ 8 ấp 7 (NC)

600

4.16

Đường tổ 6- tổ 8 ấp 7 (NC)

870

4.17

Đường tổ 1 ấp 8 (đất)

350

4.18

Đường tổ 6- tổ 8 ấp 8 (NC)

700

4.19

Đường tổ 9-tổ 10 ấp 8 (đất)

550

TỔNG CỘNG

18,129

Theo đề án Nông thôn mới Ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Hoà Bình, còn lại 4 hạng mục, với tổng nguồn vốn cần được đầu tư 18,129 tỷ đồng.

- Tổng nguồn vốn UBND xã Hoà Bình được cấp 53,724 tỷ đồng. Trong đó:

+ Vốn Xây dựng cơ bản: 44,004 tỷ đồng đầu tư các hạn mục như:  Đường GTNT; Đầu tư trang thiết bị 08 ấp; Xây mới ấp 6, sữa chữa, nâng cấp tụ điểm sinh hoạt cảu ấp 1+3 và ấp 7; Trung tâm văn hoá và học tập cộng đồng; Cụm loa kèn ấp 7+8 ...

+ Vốn Điện, được Ban CĐCTNTQGXDNTM huyện Xuyên Mộc cho làm theo Tờ trình số 229/TTrBCĐ.NN-NT ngày 28/7/2014 về việc đề nghị cho khởi công mới các công trình điện phục vụ sản xuất giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn huyện: xã Hoà Bình được đầu tư 9,72 tỷ đồng, đầu tư 6 khu vực điện để giúp cho người dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất nhằm tăng thu nhập cho người dân.

* Số vốn chưa được đầu tư trong đề án Nông thôn mới (tính vốn điện thì UBND xã còn thiếu 9,72 tỷ nữa mới hoàn thành xong các mục trong đề án NTM):

STT

 

Đơn vị tính
(Triệu đồng)

1

- Nguồn vốn được tỉnh phê duyệt

62,133

2

- Nguồn vốn đã được bố trí

53,724

3

- Nguồn vốn chưa được bố trí

8,409

* Số vốn chưa được đầu tư trong đề án Nông thôn mới (không vốn điện, thì UBND xã vừa đủ các công trình trong đề án NTM):

STT

 

Đơn vị tính
(Tỷ đồng)

1

- Nguồn vốn được tỉnh phê duyệt

62,133

2

- Nguồn vốn đã được bố trí

44,004

3

- Nguồn vốn chưa được bố trí

18,129

4. Kiến nghị:

Ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Hoà Bình, cần nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 18,129 tỷ đồng, cho 4 hạng mục nữa mới hành trong đề án Nông thôn mới.

Ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Hoà Bình đã đầu tư 9,72 tỷ đồng để làm điện. Nguồn vốn này thực tế là của Công ty điện lực đầu tư, nhưng do nhu cần cấp thiết của người dân trong xã, để phát triển 6 khu vực giúp cho người dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất nhằm tăng thu nhập cho người dân. Bằng nguồn vốn Nông thôn mới UBND xã đã đầu tư trước để giúp cho bà con, nay UBND xã xin ý kiến của UBND huyện, về việc Công ty điện lực phải trả lại 9,72 tỷ đồng vốn đã ứng trước để đầu tư, để UBND xã lấy nguồn vốn đó đầu tư các hạng mục khác trong đề án Nông thôn mới, đã được UBND tỉnh phê duyệt.

 

Trên đây là báo cáo tình hình vốn tròn đề án, để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015 và năm 2016-2017 trên địa bàn xã Hòa Bình./.

     Nơi nhận :                                                    TM.BQL. NÔNG THÔN MỚI XÃ

     - Hội đồng nhân dân tỉnh;                                                     TRƯỞNG BAN

     - BCĐ.NTM tỉnh;

     - Hội đồng nhân dân huyện;

     - BCĐ.NTM huyện;

     - Lưu:VT./.

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu