TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222022
  NÔNG THÔN MỚI

  TIÊU CHÍ SỐ 1: QUY HOẠCH
22/12/2020

UBND XÃ HÒA BÌNH

BQL CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /BC-BQL

Hòa Bình, ngày     tháng     năm 2020

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện tiêu chí số 1 – Quy hoạch thuộc Chương trình

mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 18/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp – PTNT về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 06/03/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-PNN-VPĐP ngày 31/03/2017 của Sở Nông nghiệp – PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Công văn số 3453/SXD-KTQH ngày 22/12/2016 của Sở Xây dựng về hướng dẫn thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020.

Căn cứ Đề án số 01/ĐA-BQL ngày 15/11/2014 của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình về xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu giai đoạn 2013 – 2015.

Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 1 – Quy hoạch như sau:

I. YÊU CẦU CỦA TIÊU CHÍ:

1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn;

2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch.

II. HIỆN TRẠNG THEO ĐỀ ÁN ĐƯỢC DUYỆT:

1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn:

Trước khi xây dựng nông thôn mới, xã Hòa Bình đã thực hiện các quy hoạch sau đây:

 

2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch:

Các Đồ án quy hoạch nêu trên của xã đều có quy định về quản lý và được tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SO VỚI YÊU CẦU TIÊU CHÍ:

1. Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn:

Từ khi xây dựng nông thôn mới, Ban quản lý xã đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành Quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2015.

Xã Hòa Bình đã được UBND huyện Xuyên Mộc phê duyệt nhiệm vụ Quy họach nông thôn mới theo QĐ số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025.

Ngày 31 tháng 12 năm 2014 UBND xã Hòa Bình đã được UBND huyện phê duyệt Quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới tại Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 31/12/2014.

Ngày 31 tháng 12 năm 2014 UBND xã Hòa Bình đã được UBND huyện phê duyệt Quyết định số 2559/QĐ về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025.

2. Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch:

- Ban hành quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch xã Nông thôn mới xã Hòa Bình giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025 và thực hiện theo quy hoạch.

IV. ĐÁNH GIÁ:

Xã Hòa Bình đã thực hiện hoàn thành tiêu chí số 1 – Quy hoạch theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 1 – Quy hoạch thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình giai đoạn 2013 – 2015.

Nơi nhận:                                

- BCĐ CTMTQG huyện;

- Phòng NN&PTNT huyện;                               

- Tổ thẩm tra số 01;

- Lưu: VP.

TM. BAN QUẢN LÝ

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

 

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu