TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 27/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221743
  NÔNG THÔN MỚI

  TIÊU CHÍ 2: GIAO THÔNG
22/12/2020

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số:          /BC-UBND

Hòa Bình, ngày       tháng      năm 2020

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện tiêu chí số 2 (Giao thông) trong chương trình

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-UBND, ngày 06/3/2017 của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ đề án số 01/ĐA-BQL.NTM, ngày 20/10/2014 của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình về xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu, giai đoạn 2011-2015,

Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí 2 (Giao thông) như sau:

a. Yêu cầu của tiêu chí:

- 100% đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận lợi quanh năm.

- 100% đường trục thôn, ấp và đường liên thôn, ấp ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiên quanh năm.

- 100% đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa.

- 100% đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

b. Kết quả thực hiện:

+ Tỷ lệ đường trục xã, liên xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá đạt chuẩn theo cấp độ kỷ thuật của Bộ giao thông vận tải. So với hiện trạng xã đạt được 100% (12,2km/12,2km).

+ Tỷ lệ đường trục ấp, liên ấp được cứng hoá theo cấp độ của Bộ Giao thông – Vận tải đạt 100% (66,4km/66,4km).

+ Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện. So với hiện trạng đạt 100% (11,12km/11,12km).

+ Tỷ lệ km đường ngõ xóm sạch không lầy lội vào mùa mưa đạt 100% (16,43km/16,43km).

c. Tự đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 2 (Giao thông) trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình./.

                                                                                                                    

Nơi nhận:

 - Phòng NN&PTNT huyện (b/c);

 - Phòng KT HT huyện (b/c)

 - Tổ thẩm tra số 01 (b/c);

 - Lưu: NTM.     

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

                                                                                                           

           

                                                                                         

 

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu