TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 30/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221987
  NÔNG THÔN MỚI

  TIÊU CHÍ SỐ 9: NHÀ Ở DÂN CƯ
22/12/2020

       ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             XÃ HÒA BÌNH                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
   
 
 

 

 

 

    Số:         /BC-UBND                                      Hòa Bình, ngày       tháng     năm 2019

 

BÁO CÁO

 Kết quả thực hiện tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư) trong chương trình mục tiêu

 Quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Hòa Bình

 

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Đề án số 01/ĐA ngày 15/11/2014 của Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Hòa Bình về xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 – 2015.

Nay UBND xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 09  về nhà ở dân cư như sau:

I. Yêu cầu tiêu chí:

- Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát.

- Tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định >90%.

II. HIỆN TRẠNG THEO ĐỀ ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:

- Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát: Từ khi thực hiện đề án Nông thôn mới xã giai đoạn 2011-2015, trên địa bàn xã còn 18 căn nhà tạm.

- Tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn theo quy định >90%: đạt 95.99 % (2.735/2.849 hộ)

III. KẾT QUẢ THỰC SO VỚI YÊU CẦU TIÊU CHÍ

- Trên địa bàn xã hiện không còn nhà tạm, nhà dột nát

+ Không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm.

+ Không còn hộ gia đình ở trong nhà dột nát.

- Tổng số nhà ở trên địa bàn là 3.027 căn, 10.907 khẩu và tỉ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn của bộ xây dựng nông thôn mới là 100 % (3.027/3.027 căn)

+ Nhà ở đảm bảo 3 cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng)  

+ Diện tích ở  (>14m2/căn): 3.027 căn

+ Niên hạn sử dụng (>20 năm)  3.027 căn

+ Các công trình phụ trợ bố trí phù hợp, đảm bảo vệ sinh cho sinh hoạt.

+ Tổng số nhà ở dân cư được hổ trợ xây nhà ở theo các chương trình nhà Đại đoàn kết, dân tộc thiểu, nhà tình nghĩa đối với người có công: 85 căn

+ Tổng số nhà ở dân cư được hổ trợ xây nhà ở theo các chương trình nhà Đại đoàn kế, cho người nghèo tính từ năm 2000 đến năm 2018 là:  52  Căn

+ Tổng số nhà ở được xây theo Quyết định  số 134 chương trình xây nhà cho đối tượng dân tộc thiểu số từ năm 2003 đến năm 2018 là: 0 căn

+ Tổng số nhà ở được xây theo Quyết định  số 118, Quyết định 22 chương trình xây nhà cho đối tượng người có công từ năm 2003 đến năm 2018 là:  12 căn

 

IV. ĐÁNH GIÁ:

Xã Hòa Bình đã thực hiện hoàn thành tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư.

Trên đây là báo cáo thực hiện tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư, thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình giai đoạn 2011-2015./.

 

             Nơi nhận:                                                                                 CHỦ TỊCH

            - BCĐ CTMTQG huyện;                                                

            - Phòng NN&PTNT huyện;

            - Thẩn tra số 01;

            -  Lưu: NTM.

 

 

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu