TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 27/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221727
  NÔNG THÔN MỚI

  TIÊU CHÍ SỐ 10: THU NHẬP
22/12/2020

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ HÒA BÌNH

Số:          /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa Bình, ngày       tháng 04  năm 2019

 

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện tiêu chí số 10 (Thu nhập) trong chương trình

Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-UBND, ngày 06/3/2017 của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 10 (Thu nhập) như sau:

a. Yêu cầu của tiêu chí:

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 từ 55,700 triệu đồng/người/năm.

b. Hiện trạng theo đề án:

Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2013 ở mức trung bình so với mặt bằng chung của tỉnh khoảng 27,249 triệu đồng/người/năm.

c. Kết quả thực hiện tiêu chí:

Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 trên địa bàn xã đạt 55.970 triệu đồng/người/năm, gồm các khoản thu nhập chính sau:

- Tổng thu nhập trên địa bàn xã Hòa Bình năm 2019: 610.552.000.000 đ, gồm:

+ Thu nhập từ nông, lâm, thủy sản: 197.861.000.000đ

+ Thu nhập từ sản xuất phi, nông, lâm, thủy sản: 98.666.000.000 đ

+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu khác: 314,025.000.000 đ

- Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú trên địa bàn năm 2019: 10.907 người.

=> Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là: 55.970. triệu đồng/người/năm

(610.552.000.000: 10.907 người = 55.970.000  triệu đồng)

d. Tự đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 10 (Thu nhập) trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình./.

Nơi nhận:                                                                                

- Phòng NN&PTNT huyện (b/c);

- Tổ thẩm tra (b/c);

- Lưu: VT, NTM.                       

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                            

                                                                                     

 

        

 

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu