TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 30/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222007
  NÔNG THÔN MỚI

  TIÊU CHÍ SỐ 11: HỘ NGHÈO
22/12/2020

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ HOÀ BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /BC-UBND

              Hoà Bình, ngày       tháng     năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện tiêu chí số 11 (Hộ Nghèo) trong chương trình

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hoà Bình

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-UBND, ngày 06/3/2017 của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ đề án số 01/ĐA ngày 15/11/2014 của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hoà Bình về xây dựng nông thôn mới xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu, giai đoạn 2011 –2015;

Căn cứ văn bản hường dẫn số 147/LĐTBXH ngày 02/3/2019 của Phòng Lao động TBXH huyện Xuyên Mộc về việc Hướng dẫn Tiêu chí số 11, 12  và Tiêu chí số 14.3, 18.6 của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới;  

Ủy ban Nhân dân xã Hoà Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí 11(Hộ nghèo) như sau:

1. Yêu cầu của tiêu chí:

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 từ dưới 1%.

2.Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Căn cứ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ nghèo phát sinh cuối năm 2018(được UBND huyện Xuyên Mộc phê duyệt tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2019).

Tổng số hộ nghèo trên toàn địa bàn xã đến thời điểm hiện tại là: 79/3082 hộ chiếm tỷ lệ 2,56% so với số dân trên toàn địa bàn;

Trong đó hộ nghèo Quốc gia: 10/3082 hộ chiếm tỷ lệ 0,32% (trong đó hộ nghèo Quốc gia thuộc đối tượng chính sách, BTXH là: 10 hộ)

Như vậy tỷ lệ hộ nghèo chuẩn quốc gia của xã giai đoạn 2016-2020 theo quy định của Nông thôn mới là 00%.

3.Tự đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số (hộ nghèo) trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hoà Bình./.

Nơi nhận:                                                                                         CHỦ TỊCH

- Phòng NN&PTNT huyện Xuyên Mộc (b/c);                                                                              

- Tổ thẩm tra số 11 (b/c);

- Lưu: VT, BCĐ.                                                                                                   

 

 

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu