TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222029
  NÔNG THÔN MỚI

  TIÊU CHÍ SỐ 13: TỔ CHỨC SẢN XUẤT
22/12/2020

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /BC-UBND

Hòa Bình, ngày       tháng     năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất) trong

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-UBND, ngày 06/3/2017 của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ đề án số 01/ĐA ngày 20/11/2014 của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình về xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu, giai đoạn 2011 –2015,

Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất) như sau:

a. Yêu cầu của tiêu chí:

- Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Xã có “Hợp tác xã Nông nghiệp – Dịch vụ Hòa Bình”. Có xây dựng Điều lệ hoạt động và phương án sản xuất kinh doanh.

- Đã thực hiện thỏa thuận và ký kết hợp đồng tiêu thụ các sản phẩm từ cây Bắp giống CP với công ty TNHH bắp giống CP, hàng năm đều có ký hợp đồng và bao tiêu sản phẩm.

c. Tự đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất) trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình./.

Nơi nhận:                                                                                              CHỦ TỊCH

- Phòng NN&PTNT huyện (b/c);                                                                                      

- Tổ thẩm tra (b/c);

- Lưu: VT, NTM.                                               

 

 

                                                                                       

 

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu