TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 30/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221993
  NÔNG THÔN MỚI

  TIÊU CHÍ SỐ 14: GIÁO DỤC
22/12/2020

UỶ BAN NHÂN DÂN

HOÀ BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /BC-UBND

Hoà Bình, ngày       tháng     năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện tiêu chí số 14 (Giáo dục và Đào tạo) xã Hoà Bình,

huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-UBND, ngày 06/3/2017 của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ đề án số 01/ĐA, ngày 20/10/2014 của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hoà Bình về xây dựng nông thôn mới xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu, giai đoạn 2013 –2015;

Căn cứ văn bản hường dẫn số 147/LĐTBXH ngày 02/3/2019 của Phòng Lao động TBXH huyện Xuyên Mộc về việc Hướng dẫn Tiêu chí số 11, 12  và Tiêu chí số 14.3, 18.6 của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới;  

Ủy ban nhân dân xã Hoà Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí 14 (Giáo dục và Đào tạo) như sau:

1. Yêu cầu của tiêu chí:

      - Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

      - Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp) đạt 90% trở lên.

      - Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 45% trở lên.

2. Kết quả thực hiện:

      2.1. Xã Được công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2018; theo quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Xuyên Mộc.

2.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp):

- Năm học 2017-2018: Tổng số học sinh tốt nghiệp THCS(cả 02 hệ) gồm 176/178 học sinh – Đạt tỷ lệ 98,87%;

+ Số học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học lên:  174/176 học sinh - Đạt tỷ lệ 98,87% (gồm THPT 150 học sinh; bổ túc 11 học sinh; Trung cấp, trung cấp nghề 13 học sinh)

2.3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo:

- Lao động trong độ tuổi: 8.503 người, trong đó:

- Lao động có việc làm: 7.072 người, trong đó:

+Lao động làm việc tại địa phương: 3.890 người.

-Số lao động qua đào tạo đang làm việc tại địa phương: 2.274 người.

      => Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: 2.274/3.890 = 58,46%.

(Văn bản xác nhận của Phòng Lao động TBXH huyện Xuyên Mộc)

      3. Tự đánh giá:

 Đạt so với yêu cầu của tiêu chí.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 14 (Giáo dục) trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hoà Bình./.

Nơi nhận:                                                                                       CHỦ TỊCH

- Phòng NN&PTNT huyện (b/c);                                                                                        

- Tổ thẩm tra tiêu chí số 14(b/c);

- Lưu: VT, BCĐ.                                     

 

 

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu