TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222012
  NÔNG THÔN MỚI

  TIÊU CHÍ SỐ 16: VĂN HÓA
22/12/2020

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /BC-UBND

Hòa Bình, ngày      tháng     năm 2019

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện tiêu chí số 16 (Văn hóa) trong chương trình

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ V/v Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-TTg, ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Hướng dẫn số 384/HD-SVHTTDL-NSVH&GĐ ngày 13/4/2012 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về hướng dẫn  thực hiện tiêu chí  văn hóa trong Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch  V/v Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”; “Làng văn hóa”; “Ấp văn hóa”; “Bản văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương;

Căn cứ Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ban hành quy chế công nhận “Gia đình văn hóa”; “Thôn, ấp văn hóa”;  “Khu  phố văn hóa” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới của Tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND Tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2012 V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Đề án số 01/ĐA-BQL ngày 06/10/2014 của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình về xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015,

 UBND xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí 16 (Văn hóa) như sau:

1. Yêu cầu của tiêu chí

Xã có từ 70% số thôn, ấp trở lên đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định.

2. Kết quả thực hiện

- Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã Hòa Bình được thành lập theo Kế hoạch số 551/KH-UB của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu V/v  vận động xây dựng “ Nếp sống văn hóa – Gia đình văn hóa - Ấp văn hóa” và tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 của BCH Trung ương Đảng khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

-  Để hoạt động phong trào đạt hiệu quả và từng bước nâng cao chất lượng hàng năm BCĐ phong trào xây dựng và triển khai kế hoạch đầu năm cho các ấp hướng dẫn từng hộ dân đăng ký gia đình đạt chuẩn văn hóa kèm theo 3 tiêu chuẩn và 11 tiêu chí làm cơ sở cho việc bình xét gia đình văn hóa. Đối với ấp thực hiện 5 tiêu chuẩn và 24 tiêu chí để xét và công nhận ấp Văn hóa. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể vận động các gia đình đã được công nhận tiếp tục giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa và bình xét đề nghị công nhận lại cho những hộ đủ 3 năm giữ vững danh hiệu và ấp đã được công nhận lập hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận lại.

- Đến nay số ấp đạt ấp văn hóa trên địa bàn xã là 8/8 đạt 100%. Cụ thể:

+ Ấp 1 được công nhận ấp văn hóa theo Quyết định số 520/QĐ-UHND ngày 02/8/2000 của UBND huyện Xuyên Mộc.

+ Ấp 2 được công nhận ấp văn hóa theo Quyết định số 3656/QĐ-UHND ngày 22/9/2006 của UBND huyện Xuyên Mộc.

+ Ấp 3 được công nhận ấp văn hóa theo Quyết định số 3248/QĐ-UHND ngày 28/9/2005 của UBND huyện Xuyên Mộc.

+ Ấp 4 được công nhận ấp văn hóa theo Quyết định số 4247/QĐ-UHND ngày 07/12/2010 của UBND huyện Xuyên Mộc.

+ Ấp 5  được công nhận ấp văn hóa theo Quyết định số 3967/QĐ-UHND ngày 08/11/2007 của UBND huyện Xuyên Mộc.

+ Ấp 6 được công nhận ấp văn hóa theo Quyết định số 520/QĐ-UHND ngày 02/8/2000 của UBND huyện Xuyên Mộc.

+ Ấp 7 được công nhận ấp văn hóa theo Quyết định số 2610/QĐ-UHND ngày 15/8/2003 của UBND huyện Xuyên Mộc.

+ Ấp 8 được công nhận ấp văn hóa theo Quyết định số 3694/QĐ-UHND ngày 04/11/2009 của UBND huyện Xuyên Mộc.

Năm 2015: UBND huyện Xuyên Mộc công nhận lại 8/8 ấp, xã Hòa Bình đạt danh hiệu Ấp văn hóa, tỷ lệ 100% (Căn cứ Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của UBND huyện Xuyên Mộc).

3. Tự đánh giá: Đạt so với yêu cầu của tiêu chí

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 16 (Văn hóa) trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình./.

 

Nơi nhận:                                                                                

- Phòng NN&PTNT huyện (b/c);

- Tổ thẩm tra số 16 (b/c);

- Lưu: NTM

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu