TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 27/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221740
  NÔNG THÔN MỚI

  TỜ TRINH XÉT CÔNG NHẬN XÃ HÒA BÌNH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
20/12/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÒA BÌNH

Số:           /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hòa Bình, ngày 15  tháng 09 năm 2019

TỜ TRÌNH

Đề nghị thẩm tra, xét công nhận xã Hòa Bình

đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

            Kính gửi: UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

            Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 5559/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Xuyên Mộc về việc phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình, giai đoạn 2013-2015 và Báo cáo số 104/BC-UBND ngày 16/08/2019 của UBND xã Hòa Bình về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã Hòa Bình;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 12/09/2019 của UBND xã Hòa Bình về nội dung đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019;

UBND xã Hòa Bình kính trình UBND huyện Xuyên Mộc thẩm tra, đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Hồ sơ kèm theo Tờ trình, gồm có:

1. Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã (bản chính, kèm theo biểu chi tiết kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới);

2. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội của xã và nhân dân trong xã về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã (bản chính);

3. Biên bản cuộc họp đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính);

4. Hình ảnh minh họa về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã.

Kính đề nghị UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xem xét, thẩm tra./.

Nơi nhận:

- Như trên (để trình);

- Đảng ủy & HĐND xã;

- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH
 

 

 

 

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu