TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 222013
  NÔNG THÔN MỚI

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH 19 TIÊU CHÍ NTM,
27/11/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÒA BÌNH

Số:       /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa Bình, ngày  09   tháng  08  năm  2019

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập đoàn đánh giá mức độ đạt các tiêu chí xây dựng

nông thôn mới trên địa bàn xã Hòa Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA BÌNH

            Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

            Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

            Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 06 tháng 03 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

            Xét đề nghị của Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới xã Hòa Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn đánh giá mức độ đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hòa Bình gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Trần Văn Khánh                       Trưởng BQL CTM    TQG                Trưởng đoàn

2. Ông Huỳnh Ánh Linh                       Phó BQL CTMTQG              Phó đoàn

3. Ông Trần Minh Tuấn                        Thành viên BQL CTMTQG Thành viên

4. Bà Nguyễn Thị An                            Thành viên BQL CTMTQG Thành viên

5. Bà Phạm Thị Bình                             Thành viên BQL CTMTQG             Thành viên

6. Ông Lê Tuấn Vũ                                Thành viên BQL CTMTQG             Thành viên

7. Bà Phạm Thị Mỹ Út               Thành viên BQL CTMTQG             Thành viên

8. Ông Trần Văn Phong                       Thành viên BQL CTMTQG             Thành viên

9. Bà Mai Thị Thảo                               Thành viên BQL CTMTQG             Thành viên

10. Ông Nguyễn Văn Lang                  Thành viên BQL CTMTQG Thành viên

11. Ông Võ Văn Dũng              Thành viên BQL CTMTQG             Thành viên

12. Ông Hồ Minh Quân                        Thành viên BQL CTMTQG Thành viên

13. Ông Nguyễn Hoàng Tuệ               Thành viên BQL CTMTQG Thành viên

14. Ông Dương Văn Kết                      Thành viên BQL CTMTQG Thành viên

15. Bà Nguyễn Thị Hiền                       Thành viên BQL CTMTQG Thành viên

16. Trưởng Ban phát triển 08 ấp                                                                    Thành viên

* Thành phần mời tham gia Đoàn đánh giá:

1. Ông Lê Xuân Song                          Thành viên BQL CTMTQG Thành viên

2. Ông Lê Huy Quyền                           Thành viên BQL CTMTQG Thành viên

3. Ông Nguyễn Xuân Đông                 Thành viên BQL CTMTQG Thành viên

4. Bà Mai Thị Tình                                 Thành viên BQL CTMTQG Thành viên

5. Ông Lê Đức Kháng                           Thành viên BQL CTMTQG Thành viên

Điều 2. Đoàn đánh giá có nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ thành viên, tổ chức đánh giá đầy đủ, chính xác mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã Hòa Bình theo quy định tại Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đoàn đánh giá hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND & UBND xã, trưởng các ban ngành có liên quan và các thành viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                            

- BCĐ huyện;                      

- Đảng ủy & HĐND xã;

- Như điều 3;

- Lưu: VP.

CHỦ TỊC

 

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu