TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 6/10/2022
Tin tức trong nước
Tin tức trong tỉnh
Tin thế giới
Tổng quan về xã
Hoạt động UBND
Sản phẩmGương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
Dịch vụ
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Mô hình nuôi nhím hiệu quả kinh tế cao

Lượt truy cập: 267571
  HOẠT ĐỘNG UBND

  Báo cáo công tác hoạt động trạm 6 tháng đầu năm 2013
14/06/2013

UỶ BAN NHÂN DÂN                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 XÃ NGHĨA THÀNH                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Số:       / BC-UBND                                              Nghĩa Thành, ngày     tháng 06  năm 2013

 

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG

TRẠM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

 

 


Thực hiện theo định kỳ hàng tháng, hàng quý về việc báo cáo công tác hoạt động của trạm Khoa học công nghệ xã Nghĩa Thành.

Xã Nghĩa Thành báo cáo công tác hoạt động trạm Khoa học công nghệ xã 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

1. Kết quả thực hiện:

Trong 6 tháng đầu năm trạm KHCN xã hoạt động đi vào nề nếp và đã thu được các kết quả sau:

- Số lượt truy cập vào website xã đến ngày báo cáo: 23.356 lượt;

- Số tin, bài đã cập nhật: 63 tin, bài;

- Số ảnh đã cập nhật: 92 ảnh;

- Số lượt người dân, cán bộ đến trạm lấy thông tin: 56 lượt người. Trong đó:

+ Số trang A 4 đã in để cung cấp tin: 517 trang cho 37 lượt người;

+ Số đĩa VCD/DVD đã sao chép để cấp cho dân: 19 đĩa cho 19 lượt người;

2. Hạn chế:

- Tuy hoạt động trạm đã đi vào nề nếp nhưng tâm lý người dân còn hơi ngại, rụt rè nên số lượng người dân, cán bộ đến lấy thông tin còn ít.

3. Kiến nghị:

- Kiến nghị cấp trên hổ trợ thêm công tác tập huấn cho người dân truy cập vào trang thông tin điện tử.

- Hỗ trợ bộ tích điện UPS cho trạm

- Hổ trợ công tác tập huấn cho cán bộ trạm trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo công tác hoạt động trạm Khoa học công nghệ xã 6 tháng đầu năm 2013 của trạm Khoa học công nghệ xã Nghĩa Thành.

           

      Nơi nhận:                                                                  KT.CHỦ TỊCH

- Trung tâm TH KHCN tỉnh;                                         PHÓ CHỦ TỊCH                              

- Phòng KT-HT  huyện;

- CT – PCT.UBND xã;                                                       (Đã ký)

- Lưu VP,                                                                    Trần Thị Hòe

 

Văn Quang-xã Nghĩa Thành
|

Nội dung khác

  Công khai đường dây nóng của lãnh đạo UBND xã để tư vấn phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn xã Nghĩa Thành(7/22/2021 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 881 204 - Fax: (84.064) 3 881 204
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu