Tổng số lượng truy cập
179782
Số người online
14
  • Đề tài - Dự án năm 1992 - 2000
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Tự nhiên
1 BCKH: Đánh giá ô nhiễm môi trường hạ lưu sông Thị Vải, vùng rừng ngập mặn và đề xuất phương án quản lý môi trường Viện Sinh học Nhiệt đới PGS Đoàn Cảnh 1998
2 Đề tài: Xác định nguồn gốc chất thải ô nhiễm vùng biển VT-Côn Đảo, biện pháp ngăn chặn, xử lý và BVMT Trung tâm Nghiên cứu phát triển an toàn và môi trường dầu khí PTS. Nguyễn Đức Huỳnh 1998
3 Điều tra xây dựng dự án đầu tư và phát triển vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn 1998 - 2002 UBND tỉnh 1997
4 Điều tra đánh giá hiện trạng tài nguyên động vật và thực vật vườn quốc gia Côn Đảo - Đề xuất các biện pháp khôi phục rừng sau cơn bão Linda Phân Viện quy hoạch rừng II ThS. Ngô Út từ tháng 1/1998 đến 12/1998
5 Điều tra cơ bản hiện trạng hoạt động tàu thuyền trên địa bàn tỉnh BR-VT, đề xuất biện pháp quản lý và quy chế bảo vệ môi trường đối với tàu thuyền Viện Kỹ thuật nhiệt đới và BVMT ThS. Nguyễn Quốc Bình; KS. Trương Thành Công 1999
6 Khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường các bãi biển chính ở TP VT, xây dựng các biện pháp phòng chống ô nhiễm Trung tâm BVMT - TP HCM ThS. Nguyễn quốc Bình, ThS. Hoàng Khánh Hoà 1999
7 Khảo sát nghiên cứu hiện trạng chất lượng nước mặt sông, hồ chính của tỉnh BR-VT Trung tâm Bảo vệ MT - Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và BVMT Ths. Nguyễn quốc Bình, ThS. Vương Quang Việt từ tháng 6/2000 đến tháng 6/2001
8 Nghiên cứu các điều kiện động lực học khu vực Vũng Côn Sơn, huyện Côn Đảo nhằm phục vụ quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh BR-VT Phòng Thuỷ hải văn Công trình (Phân viện Vật lý tại TPHCM) TS. Trương Đình Hiền, KS. Bùi Quốc Nghĩa
9 Nghiên cứu các điều kiện động lực học khu vực Vũng Lộc An và phụ cận nhằm phục vụ quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh BR-VT Phòng Thuỷ hải văn Công trình (Phân viện Vật lý tại TPHCM) TS. Trương Đình Hiền, KS. Bùi Quốc Nghĩa 2000
10 Nghiên cứu các điều kiện động lực học khu vực Lộc An - Cửa Lấp và phụ cận phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh BR-VT Phân viện Vật lý tại TP.HCM TS. Trương Đình Hiền 2000