Tổng số lượng truy cập
179760
Số người online
7
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Đề án Hệ thống thông tin tích hợp tài nguyên và môi trường tỉnh BR-VT phục vụ quy hoạch phát trển KT-XH
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Sở KHCNMT, Công ty Ứng dụng tin học và CNC
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Văn Hoàng, Trương Bình Tâm, Trương Thành Công, Nguyễn Chí Quang
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1994
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 275 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang