Tổng số lượng truy cập
185324
Số người online
2
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu đánh giá tổng hợp địa chất kinh tế các khoáng sản rắn trên lãnh thổ tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Viện Kinh tế địa chất (Cục ĐCVN)
Chủ nhiệm nhiệm vụ PGS KHKT Nguyễn Quang Lịch, Nguyễn Cẩm, Nguyễn Tất Trung
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện 1994
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 160 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang