Tổng số lượng truy cập
195079
Số người online
1
  • Cấp quản lý nhiệm vụ: Cấp tỉnh
TT Tên nhiệm vụ Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm nhiệm vụ Thời gian thực hiện
Khoa học Nhân văn
1 Sưu tầm và giới thiệu văn học dân gian người Việt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh TS. La Mai Thi Gia 28 tháng, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022
2 Nghiên cứu trên cơ sở khai quật di chỉ khảo cổ Bưng Thơm Bảo tàng tỉnh BR-VT Hồ Khắc Bửu từ tháng 11/1996 đến tháng 11/1997
3 Di sản Hán - Nôm trong các di tích lịch sử văn hoá Bà Rịa - Vũng Tàu Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phạm Chí Thân; Nguyễn Cẩm Thuý 12 tháng, từ tháng 6/1999 đến 6/2000
4 Lịch sử đối ngoại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1975-2015) Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu CN. Đỗ Nguyệt Hương; TS. Nguyễn Đình Thống 24 tháng, từ tháng 8/2015 - 8/2017
5 Lịch sử hình thành và phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT TS. Hồ Sơn Diệp; KS. Nguyễn Kim Trường 48 tháng, từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2016
6 Lịch sử quản lý và khai thác vùng biển đảo Bà Rịa - Vũng Tàu từ đầu thế kỷ XX đến nay (1900-2013) Trường đại học KHXH&NV Tp.HCM TS. Phạm Ngọc Trâm 27 tháng, từ tháng 12/2013 đến tháng 3/2016