TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM LỊCH LÀM VIỆC
Thứ Ba, 22/6/2021
Tổng quan về xã
Hoạt động UBND xã
Thủ tục hành chính
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmDịch vụ
Tin tứcGương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy

WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
vananhvt88
longttkhcn
WEBSITE KHÁC
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Lượt truy cập: 56642

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  Thông báo công khai 129 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
11/12/2019

Nhằm cung cấp thông tin kịp thời để các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã được biết về các thủ tục hành chính đã được công bố thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

UBND xã Suối Nghệ thông báo niêm yết công khai tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã (gồm: 33 lĩnh vực, 129 thủ tục) cụ thể như sau:

STT

TÊN THỦ TỤC

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 1. LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO (10 thủ tục)

01

1.Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của CT UBND tỉnh BRVT

02

2.Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

03

3.Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

04

4.Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

05

5.Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

06

6.Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

07

7.Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

08

8.Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn một xã khác

09

9.Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

10

10.Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 1.  LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG (05 thủ tục)

11

1. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh BRVT

12

2. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

13

3. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

14

4. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

15

5. Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

 1. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ (02 thủ tục)

16

1.Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

Quyết đinh số 303/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND Tỉnh BR-VT

17

2. Thủ tục xét tặng giấy khen Gia đình văn hóa

 1. LĨNH VỰC THƯ VIỆN (01 thủ tục)

18

1.Đăng ký hoạt động Thư viện tư  nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

Quyết đinh số 434/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND Tỉnh BR-VT

 1. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO (01 thủ tục)

19

1.Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Quyết đinh số 434/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND Tỉnh BR-VT

 1. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT (01 thủ tục)

20

1. Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi kết hợp nuôi trồng  thủy sản trên đất trồng lúa

Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND Tỉnh

 1. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (01 thủ tục)

21

1.Phê duyệt kế hoạch khuyến nông ở địa phương

Quyết định số 591/QĐ-UBND, ngày 15/3/2019

 1. LĨNH VỰC THỦY LỢI (03 thủ tục)

22

1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

Quyết định số 2857/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu

23

2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Quyết định số 129/QĐ-UBND, ngày 21/01/2018

24

3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 1. LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO (05 thủ tục)

25

1. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Quyết định số 132/QĐ-UBND, ngày 21/01/2019

26

2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

27

3. Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

28

4. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

29

5. Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của CT UBND Tỉnh BRVT

 1. LĨNH VỰC HỘ TỊCH (17 thủ tục)

30

1. Đăng ký khai sinh

Quyết định số 318/QĐ-UBND, ngày 15/02/2017 của CT UBND tỉnh BRVT

31

2. Đăng ký kết hôn

32

3. Đăng ký nhận cha, mẹ, con

33

4. Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

34

5. Đăng ký khai tử

35

6. Đăng ký khai sinh lưu động

36

7. Đăng ký kết hôn lưu động

37

8. Đăng ký khai tử lưu động

38

9. Đăng ký giám hộ

39

10. Đăng ký chấm dứt giám hộ

Quyết định 3178/QĐ-UBND, ngày 06/11/2018

40

11.Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

41

12. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

42

13. Đăng ký lại khai sinh

43

14. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

44

15. Đăng ký lại kết hôn

45

16. Đăng ký lại khai tử

46

17. Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Quyết định 3178/QĐ-UBND, ngày 06/11/2018

 1. LĨNH VỰC CHỨNG THỰC (07 thủ tục)

47

1. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 20/3/2017, của CT UBND tỉnh BRVT

48

2. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

49

3. Chứng thực di chúc

50

4. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

51

5. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

52

6. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

53

7. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 1.  LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI (07 thủ tục)

54

1.Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của CT UBND Tỉnh BR-VT

55

2.Xác định, xác định lại mức khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của CT UBND Tỉnh BR-VT

56

3.Đổi,cấp lại giấy xác nhận khuyết tật

57

4.Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ nhà ở,sửa chữa nhà ở

58

5.Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

59

6.Xác nhận hộ nghèo làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp vả diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

60

7.Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

 1. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (03 thủ tục)

61

1.Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Quyết đinh số 2417/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND Tỉnh

62

2.Thủ tục trả lại tài sản

Quyết đinh số 2954 /QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND Tỉnh

63

3.Thủ tục chi trả tiền bồi thường

"

 1. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (02 thủ tục)

64

1.Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Quyết định số 1428/QĐ-UBND, ngày 01/6/2018 của CT UBND tỉnh BRVT

65

2.Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

 

 1. LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

(01 thủ tục)

66

1.Thủ tục tiếp công dân tại xã

Quyết định số 1428/QĐ-UBND, ngày 01/6/2018 của CT UBND tỉnh BRVT

 1. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO (01 thủ tục)

67

1. Thủ tục xử lý đơn tại xã

Quyết định số 1428/QĐ-UBND, ngày 01/6/2018 của CT UBND tỉnh BRVT

 1. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (5 thủ tục)

68

1.Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Quyết định số 1428/QĐ-UBND, ngày 01/6/2018 của CT UBND tỉnh BRVT

69

2.Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

70

3.Thủ tục xác minh tài sản

71

4.Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

72

5.Thủ tục thực hiện việc giải trình

 1. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU (19 thủ tục)

73

1.Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ

Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của CT UBND tỉnh BRVT

74

2.Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

75

3.Lựa chọn nhà thầu qua mạng

76

4.Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

77

5.Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm,  hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

78

6.Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển,  hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

79

7.Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển,  hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

80

8.Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

81

9.Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa

82

10.Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

83

11.Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

84

12.Phê duyệt danh sách ngắn

85

13.Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu

86

14.Phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

87

15.Làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

88

16.Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

89

17.Làm rõ hồ sơ dự thầu

90

18. Mở thầu

91

19. Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn

 1. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC (01 thủ tục)

92

1.Đăng ký khai thác nước dưới đất

Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh BR-VT

 1. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (05 thủ tục)

93

1.Xác định đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND Tỉnh

94

2.Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

95

3.Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

96

4.Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

97

5.Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND Tỉnh

 1. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (01 thủ tục)

98

1.Hòa giải tranh chấp đất đai

Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND Tỉnh

 1. LĨNH VỰC GIẢM NGHÈO (02 thủ tục)

99

1.Thủ tục công nhận hộ nghèo,hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Quyết định số 3692/QĐ-UBND, ngày 22/12/2017 của CT UBND tỉnh BRVT

100

2.Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo,hộ thoát cận nghèo trong năm

 1. LĨNH VỰC TRẺ EM (06 thủ tục)

101

1.Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Quyết định số 3692/QĐ-UBND, ngày 22/12/2017 của CT UBND tỉnh BRVT

102

2.Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

103

3.Thủ tục phê duyệt kế hoạch hỗ trợ,can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực,bóc lột,bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

104

4.Thủ tục đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân,người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

105

5.Thủ tục thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

106

6.Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân,gia đình nhận chăm sóc thay thế

 1.  LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (02 thủ tục)

107

1.Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã).

Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của CT UBND tỉnh BR-VT

108

2.Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã).

 1. LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ (04 thủ tục)

109

 1. Thủ tục công nhận hòa giải viên

Quyết định số 3488/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của CT UBND tỉnh BR-VT

110

 1. Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

111

 1. Thủ tục thôi làm hòa giải viên

112

 1. Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 1. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI (02 thủ tục)

113

1. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của CT UBND tỉnh BRVT

114

2. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 1. LIÊN THÔNG THỦ TỤC: ĐĂNG KÝ GIẤY KHAI SINH, ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ DƯỚI 6 TUỔI

(02 thủ tục)

115

1.Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của CT UBND tỉnh BR-VT.

116

2.Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của CT UBND tỉnh BR-VT.

 1. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG (05 thủ tục)

117

1. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Quyết định số 3263/QĐ-UBND, ngày 17/11/2016 của CT UBND Tỉnh BR-VT

118

2.Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

''

119

3. Xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

"

120

4. Xác nhận liệt sĩ đối với người  không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

"

121

5. Đổi hoặc cấp lại bằng Tổ quốc ghi công

"

 1. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI (02 thủ tục)

122

1.Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của CT UBND tỉnh BRVT

123

2.Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 1. LĨNH VỰC DÂN SỐ (01 thủ tục)

124

 1. Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

Quyết định số 1022/QĐ-UBND, ngày 23/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh BRVT

 1. LĨNH VỰC LỄ HỘI (01 thủ tục)

125

 1. Cấp phép tổ chức Lễ hội

Quyết định 3282/QĐ-UBND, ngày 15/11/2018

 1. LĨNH VỰC BẢO HIỂM (01 thủ tục)

126

1. Thủ tục phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 19/9/2019

 1. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

127

 1. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 03/10/2019

128

 1. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

129

 1. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

 

Tiến Dũng- Suối Nghệ
In trang Quay lại Lên trên

  
LOGO
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ


Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn
Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn


Trang KHCN phục vụ nông thôn
Thông tin tư vấn


bảng giá nông sản
Bảng giá nông sản


Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3 881 114 - Fax: (84.064) 3 881 114
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu