TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 2/4/2023
Thủ tục hành chính
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHoạt động UBND xã
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy

WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
vananhvt88
longttkhcn
WEBSITE KHÁC
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Lượt truy cập: 138068

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  Thông báo: Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021
01/10/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÓC TIÊN

Số: 71/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tóc Tiên, ngày 30 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO
Phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ
cải cách hành chính năm 2021

 

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND xã Tóc
Tiên về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Tóc Tiên;
UBND xã Tóc Tiên thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức tham
mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 như sau:
1. Ông Nguyễn Phi Trường – Chủ tịch UBND xã:

- Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả CCHC của địa
phương; chịu trách nhiệm trước Đảng ủy xã, UBND thị xã về quyết định của mình trong quá trình triển khai các nhiệm vụ thực hiện CCHC.

- Chỉ đạo các Bộ phận, cán bộ, công chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

- Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động nghiêm túc
triển khai thực hiện Quy định Văn hóa công sở, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ
cương hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và các quy định khác.

- Chỉ đạo thực hiện đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hóa công sở.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn cũng như các công tác khác nhằm phục vụ cho các hoạt động của UBND xã.
2. Bà Nguyễn Thị Mai Trinh – CC.Văn phòng – Thống kê:

- Là đầu mối tham mưu cho Chủ tịch UBND xã trong việc chỉ đạo, điều hành công tác CCHC; Phối hợp với các ngành, bộ phận liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực, nội dung, tiêu chú của công tác CCHC hàng năm.

- Tham mưu cho lãnh đạo UBND xã trong việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác CCHC; thực hiện chế độ báo cáo tổng hợp báo cáo CCHC định kỳ hàng quý, 6 tháng và báo cáo năm gửi UBND thị xã đúng quy định.

- Là đầu mối theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc nội
dung các tiêu chí có liên quan đến nhiệm vụ của từng cá nhân nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Chủ trì, theo dõi công tác chấm điểm, đánh giá kết quả thực hiện công tác
CCHC hàng năm của UBND xã.

UBND xã Tóc Tiên thông báo tới các cơ quan, đơn vị và cá nhân được
biết./.

Nơi nhận:
- ĐU-HĐND xã (b/c);
- UB.MTTQVN xã;
- Các tổ chức CT-XH;
- VHTT (phát thanh);
- Bộ phận TN và TKQ xã (niêm yết);
- Trang TTĐT xã (cập nhật);
- Trưởng các ấp;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 


Dương Thanh Hùng

 

 

Thùy Linh
In trang Quay lại Lên trên

  
LOGO
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ


Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn
Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn


Trang KHCN phục vụ nông thôn
Thông tin tư vấn


bảng giá nông sản
Bảng giá nông sản


Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3 897 144 - Fax: (84.064) 3 897 144
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu