TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Ba, 21/3/2023
Thủ tục hành chính
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHoạt động UBND xã
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy

WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
vananhvt88
longttkhcn
WEBSITE KHÁC
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Lượt truy cập: 137857

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  Thông báo danh sách và phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính xã Tóc Tiên
01/10/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÓC TIÊN

Số: 70/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tóc Tiên, ngày 30 tháng 6 năm 2021

                                                  THÔNG BÁO

Danh sách và phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính xã Tóc Tiên
 

Căn cứ Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính Phủ về thực hiện
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND xã Tóc
Tiên về việc kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Tóc Tiên; UBND xã Tóc Tiên thông báo danh sách và phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hànhchính xã Tóc Tiên như sau:

1. Ông Nguyễn Phi Trường – Chủ tịch UBND xã: Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. ĐT: 0903.234.569

Lãnh đạo điều hành chung các lĩnh vực hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

2. Ông Dương Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã – Phó Bộ phận.
Điện thoại: 0909.790.177

Có trách nhiệm giúp đồng chí Trưởng Bộ phận phụ trách chung về điều hành các hoạt động của Bộ phận Một cửa. Kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Bộ phận Một cửa và việc giải quyết thủ tục hành chính của các bộ phận chuyên môn theo quy định.

3. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – CC.Tư pháp – Hộ tịch. Điện thoại:
0932.718.259

Trực tiếp hướng dẫn, thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết
thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực:

- Lĩnh vực Tư pháp

- Lĩnh vực Hộ tịch

- Thực hiện công tác thu phí theo quy định.

4. Ông Trần Thanh Tân – CC.Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng –
Môi trường. Điện thoại: 0936.232.816

Trực tiếp hướng dẫn, thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực:

- Lĩnh vực Đất đai,

- Lĩnh vực Nông nghiệp

- Lĩnh vực Xây dựng

- Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường

5. Bà Hồ Thị Tịnh – CC.Văn hóa – Xã hội. Điện thoại: 0908.277.069

Trực tiếp hướng dẫn, thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết
thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực:

- Lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội

- Lĩnh vực Dân số

- Lĩnh vực Trẻ em

6. Bà Nguyễn Thị Mai Trinh – CC.Văn phòng – Thống kê. Điện thoại:
0932.770.031

- Thường trực đầu mối tiếp nhận kiến nghị phản ánh về quy định hành chính.

- Vận hành, điều hành toàn bộ hoạt động, trang thiết bị cơ sở vật chất, kỹ
thuật tại Bộ phận Một cửa. Quản lý, hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử giải quyết TTHC theo quy định.

UBND xã Tóc Tiên thông báo tới các cơ quan, đơn vị và cá nhân được biết./.

Nơi nhận:

- ĐU-HĐND xã (b/c);

- UB.MTTQVN xã;

- Các tổ chức CT-XH;

- VHTT (phát thanh);

- Bộ phận TN và TKQ xã (niêm yết);

- Trang TTĐT xã (cập nhật);

- Trưởng các ấp;

- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Thanh Hùng

 

 

Thùy Linh
In trang Quay lại Lên trên

  
LOGO
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ


Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn
Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn


Trang KHCN phục vụ nông thôn
Thông tin tư vấn


bảng giá nông sản
Bảng giá nông sản


Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3 897 144 - Fax: (84.064) 3 897 144
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu