TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Ba, 21/3/2023
Thủ tục hành chính
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHoạt động UBND xã
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy

WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
vananhvt88
longttkhcn
WEBSITE KHÁC
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
DỰ BÁO THỜI TIẾT

Lượt truy cập: 137861

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  THÔNG BÁO: Công khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021
01/10/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÓC TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 87/TB-UBND

Tóc Tiên, ngày 09 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
Công khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm
quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021

 

Căn cứ Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Phê duyệt Danh mục thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021;

Ủy ban nhân dân xã Tóc Tiên niêm yết công khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021 tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Tóc Tiên và trên Trang thông tin điện tử của xã tại địa chỉ: http://ttkhcn.bariavungtau.gov.vn/toctien/ với 116 thủ tục hành chính dịch vụ công, bao gồm:

1. Dịch vụ công mức độ 3: 33 dịch vụ công

2. Dịch vụ công mức độ 4: 83 dịch vụ công

(Đính kèm Phụ lục Danh mục)

UBND xã Tóc Tiên thông báo cho nhân dân được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- ĐU-HĐND xã (b/c);
- UB.MTTQVN xã và các tổ chức TV;
- Bộ phận TN&TKQ (niêm yết);
- Trang TTĐT xã (đăng tin);
- Đài phát thanh (thông báo);
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 


Dƣơng Thanh Hùng

 

 

Thùy Linh
In trang Quay lại Lên trên

  
LOGO
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Khoa học và Công nghệ


Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ


Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn
Kênh truyền hình nông nghiệp - nông thôn


Trang KHCN phục vụ nông thôn
Thông tin tư vấn


bảng giá nông sản
Bảng giá nông sản


Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3 897 144 - Fax: (84.064) 3 897 144
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu