TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 30/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221861
  HOẠT ĐỘNG KHÁC

  DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH ĂN UỐNG, BẾP ĂN, GIẢI KHÁT
09/12/2014

DANH SAÙCH

Caùc cô sôû kinh doanh aên uoáng ,bếp ăn , giaûi khaùt xaõ Hoøa Bình  naêm

 

 

TT

HOÏ VAØ TEÂN CHUÛ CÔ SÔÛ

ÑÒA CHÆ

KINH DOANH

GHI CHUÙ

1

Vuõ Thò Kim Oanh

Aáp 1

Naáu aên

 

2

Ngoâ Thò Thu Höông

//

//

 

3

Huyønh Thò Kim Thanh

//

//

 

4

Ng .Thò Thanh Nga

//

Giai khaùt

 

5

Traøn Vaên Tieán

//

//

 

6

Ngô Thị Gái                    

//

Quán ăn

 

7

Nguyễn Thị Ái Xuân

//

//

 

8

Võ Văn Hoanh

//

Bánh nước

 

9

Võ Thị Vinh

//

Quán nước

 

10

Tràn Thị Công

//

Quán ăn

 

11

Nguyễn Ngọc Bích

//

Quán nước

 

12

Ngô Văn Tuấn

//

Quán cafe

 

13

Nguyeãn Vaên Hoøang

Aáp 2 HB

Laãu deâ

 

14

Ñöôøng Chöùc

//

haøng aên

 

15

Phan vaên Thò

//

//

 

16

Huyønh thò Haïnh

//

//

 

17

Huyønh thuøy Trang

//

//

 

18

Phaïm ngoïc Dung

//

//

 

19

Ñöôøng Ngoïc Chieán

//

Chaùo loøng

 

20

Traàn Maïnh Haø

Aáp 2 HB

Quaùn caø pheâ

 

21

Nguyeãn thò Loan

//

Giai khaùt

 

22

Nguyễn Thị Kim Nga

//

Quán ăn

 

23

Hồ Văn Quân

//

//

 

24

Trần Thị Dung

//

//

 

25

Ñoã thò Haø

//

//

 

26

Nguyeãn loäc tham

//

//

 

27

Phạm Thị Ánh

//

//

 

28

Tràn Thị Huệ

//

//

 

29

Ng Thị Hoa

//

//

 

30

Đặng Thị Hương

//

//

 

31

Võ Thị Loan    

//

//

(Ngaø)

32

Ng Thị Bốn

//

//

 

33

Hoàng Thị Mai

//

Bún tươi

 

34

Hoàng Thị Nhị

//

//

 

35

Đậu Thị Danh

//

Nước mía

 

36

Ng Duy Anh

//

//

 

37

Cao Thắng

//

Thịt heo

 

38

Ng Thị Vui

//

//

 

39

Hoàng Thị Gái

//

//

 

40

Phạm Thị Lệ

//

Gà sống

 

41

Trần Thị Mỹ Phương

//

//

 

42

Trần Thị  Tý

//

//

 

43

Maøm non hoøa xuaân

Aáp 2

//

Tö thuïc

44

Maàm non nuï hoøng

//

//

//

45

Nguyễn Thị Lệ Thu

//

//

 

46

Hà Thị Hiếu

//

//

 

47

Trần Thị Thanh phượng

//

//

 

48

Ng .Thò Haøng

//

Phôû

 

49

Cao Thò Choùt

//

Côm

 

50

Traàn Thò Thuùy

//

Baùnh xeøo

 

51

Ng Thò ch

//

Chaùo

 

52

Ng Thò Thu

//

Baùnh kem

 

53

Traøn Ngoïc Chaâu

//

Buùn

 

54

Nguyễn Thò  Gioûi

//

Baùnh canh

 

55

Traøn Thò Yeán

//

//

 

56

Traøn Chaùnh

//

Chaùo

 

57

Phaïm Ngoïc Duõng

//

Thòt caøy

 

58

Traàn Baûn

Aáp 3

Quán ăn

 

59

Ñaëng Xöùng

Aáp 3

//

 

60

Nguyeãn Vaên Ngoïc

Aáp 4

Quaùn caø pheâ

 

61

Hồ Văn khuyến

//

Quán cafe

 

62

Phùng Chấn

//

Quán ăn

 

63

Lê Văn giỏi

//

Quán café

 

64

Nguyễn Chí Cường

//

Quán ăn

 

65

Nguyễn Đình Minh

//

//

 

66

Nguyễn Thị Bỗn

//

//

 

67

Vuõ  Vaên Chí

//

Quaùn caø pheâ

 

68

Toáng Thò Myõ Dung

//

Nöôùc ñaù

 

69

Nguyeãn Thò Nhung

//

Baùn taïp hoùa

 

70

Ngoâ Thò Thu Thaûo

//

Ñaïi lyù bia

 

71

Tröông Phuøng Dieäu Aùi

//

SX traø

 

72

Leâ Thò Saùo

//

Baùnh canh

 

73

Traàn Thò Lan

//

Ngheâu soø

 

74

Phaïm Thò Laïc

//

Laãu deâ

 

75

Nguyeãn Vaên Thu

//

SX buùn

 

76

Nguyeãn Thò Xuaân

//

Quaùn côm

 

77

Nguyeãn Vaên Löïu

//

Quaùn côm

 

78

Nguyeãn Thò Haèng

//

Laãu boø

 

79

Traàn Thò Myõ Linh

//

Chaùo d  döôõng

 

80

Ng . Theá Huøng

//

Thòt caøy

 

81

Traàn thò Yeán

//

//

 

82

Nguyeãn thò Hoàng

//

//

 

83

Mầm non Hòa Bình

//

Bếp ăn

 

84

Nguyễn Thị Chờ

//

Quán ăn

 

85

Ng . theá Huøng

//

Thòt caøy

 

86

Ng .thò Haøng

//

Phôû

 

87

Cao thò Choùt

//

Côm

 

88

Traàn thò Thuùy

//

Baùnh xeøo

 

89

Ng thò ch

//

Chaùo

 

90

Ng thò Thu

//

Baùnh kem

 

91

Traøn ngoïc Chaâu

//

Buùn

 

92

Nguyễn thò  Gioûi

//

Baùnh canh

 

93

Traøn thò Yeán

//

//

 

94

Traøn Chaùnh

//

Chaùo

 

95

Phaïm ngoïc Duõng

//

Thòt caøy

 

96

Nguyeãn Vaên Ngoïc

Aáp 4 HB

Quaùn caø pheâ

 

97

Vuõ  Vaên Chí

Aáp 4 HB

Quaùn caø pheâ

 

98

Toáng Thò Myõ Dung

Aáp 4 HB

Nöôùc ñaù

 

99

Voõ Taù Hueä

Aáp 4HB 

Baùnh myø

 

100

Nguyeãn Vaên Saùng

Aáp 4 HB

Taïp hoùa 

 

101

Nguyeãn Thò Nhung

Aáp 4 HB

Baùn taïp hoùa

 

102

Ngoâ Thò Thu Thaûo

Aáp 4 HB

Ñaïi lyù bia

 

103

Nguyeãn thò Tình

Aáp 5

Giaûi khaùt

 

104

Traàn thò kim Chi

//

Giaûi khaùt

 

105

Phaïm thò Myõ

//

Aên uoáng

 

106

Nguyeãn Tín

//

Aên uoáng

 

107

Leâ thò myõ Trang

//

Aên uoáng

 

108

Hoaøng thò Höông

//

Aên uoáng

 

109

Phan thò Hoa

//

Aên uoáng

 

110

Hồ Thị Kim Anh

//

//

 

111

Nguyễn Thị Bình

//

//

 

112

Nguyễn Văn Lượm

//

DV Nấu ăn

 

113

Tràn Tâm

//

Làm chả

 

114

Văn Viết Tý

//

//

 

115

Lê Thị Mai

//

Quán cafe

 

116

Sơn Thị Huy

//

Quán ăn

 

117

Trần Quốc Thiện

//

Quán café

 

118

Mai Văn Minh

//

Quán Nhậu

 

119

Nguyễn Văn Thắng

//

Quán ăn

 

120

Đỗ Văn Cường

//

Quán Nhậu

 

121

Cao Dũng

//

Làm kẹo

 

122

Đặng văn Quang

//

Làm kẹo

 

123

Phạm Thị Liên

Aáp 6

Quán ăn

 

124

Hồ Thị Kiều Nga

//

Aên uoáng

 

125

Phạm Thị Dương

//

//

 

126

Hồ Thị Bích Huyền

//

Giaûi khaùt

 

127

Nguyễn Thị Hiếu

//

//

 

128

Nguyeãn Thò Hoàng Dưỡng

//

Aên uoáng

 

129

Ngô Viết Nghĩa

//

Giải khát

 

130

Nguyeãn Thò Thanh Thuûy

Aáp 7

 

 

131

Traàn Thò Vui

//

//

 

132

Phan Huy Ñieån

//

//

 

134

Leâ Thò Thuøy Dung

//

//

 

135

Leâ Thò Myõ Duyeân

//

Beáp aên

 

136

Maàm non ñoäi I

//

//

 

137

Leâ thò thuøy Döông

Aáp 7 Hb

Buùn

 

138

Traàn coâng Minh

//

Buùn

 

139

Ng Hueä

//

//

 

140

Ng Thò Haøng

//

//