TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Ba, 16/7/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 279538
NÔNG THÔN MỚI
 
TIÊU CHÍ SỐ 1: QUY HOẠCH
Tiêu chí số 1: Quy hoạch

TIÊU CHÍ 2: GIAO THÔNG
Tiêu chí số 2: Giao thông

TIÊU CHÍ SỐ 3: THỦY LỢI
Tiêu chí số 3: Thủy lợi

TIÊU CHÍ SỐ 4: ĐIỆN
Tiêu chí số 4: Điện

TIÊU CHÍ SỐ 5: TRƯỜNG HỌC
Tiêu chí số 5: Trường học

TIÊU CHÍ SỐ 6: CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HÓA
Tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa

TIÊU CHÍ SỐ 7: CHỢ NÔNG THÔN
Tiêu chí số 7: Chợ nông thôn

TIÊU CHÍ SỐ 8: BƯU ĐIỆN
Tiêu chí số 8: Bưu điện

TIÊU CHÍ SỐ 9: NHÀ Ở DÂN CƯ
Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư

TIÊU CHÍ SỐ 10: THU NHẬP
Tiêu chí số 10: Thu nhập

TIÊU CHÍ SỐ 11: HỘ NGHÈO
Tiêu chí số 11: Hộ nghèo

TIÊU CHÍ SỐ 12: TỶ LỆ LAO ĐỘNG
Tiêu chí số 12: Tỷ lệ lao động

TIÊU CHÍ SỐ 13: TỔ CHỨC SẢN XUẤT
Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất

TIÊU CHÍ SỐ 14: GIÁO DỤC
Tiêu chí số 14: Giáo dục

TIÊU CHÍ SỐ 15: Y TẾ
Tiêu chí số 15: Y tế

TIÊU CHÍ SỐ 16: VĂN HÓA
Tiêu chí só 16: Văn hóa

TIÊU CHÍ SỐ 17: MÔI TRƯỜNG
Tiêu chí số 17: Môi trường

TIÊU CHÍ SỐ 18: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Tiêu chí số 18: Hệ thống chính trị

TIÊU CHÍ SỐ 19: AN NINH TRẬT TỰ
Tiêu chí số 19: An ninh trật tự

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 1 - QUY HOẠCH
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 1 – Quy hoạch như sau:

KẾT QUẢ THỰC HIENJ 19 TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI XÃ HÒA BÌNH

Kết quả xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2019 của xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng TàuTỜ TRINH XÉT CÔNG NHẬN XÃ HÒA BÌNH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
Tờ trình Đề nghị thẩm tra, xét công nhận xã Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH 19 TIÊU CHÍ NTM,

Quyết định Thành lập đoàn đánh giá mức độ đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hòa Bình năm 2019HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 2 - GIAO THÔNG
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 2 – Giao thông như sau:

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 3 - THUỶ LỢI
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 3 – Thuỷ lợi như sau:

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 4 - GIAO THÔNG
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 4 – Giao thong như sau:

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 5 - TRƯỜNG HỌC
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 5 - Trường học  như sau:

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 6 - CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HOÁ
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 6 - Cơ sỏ vật chat văn hoá  như sau:

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 7 - CHỢ
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 7 - Chợ như sau:

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 8 - BƯU ĐIỆN
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 8 - Bưu điện như sau:

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 9 - NHÀ Ở DÂN CƯ
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 9 - Nhà ở dân cư như sau:

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 10 - THU NHẬP
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 10 - Thu nhập như sau:

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 11 - HỘ NGHÈO
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số  như sau:

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 12 - TYE LỆ LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 12 - Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên như sau:

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 13 - HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 13 - Hình thức tổ chức sản xuất như sau:

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 14 - GIÁO DỤC
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 14 - Giáo dục như sau:

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 16 - VĂN HOÁ
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 16 - Văn hoá như sau:

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 17 - MÔI TRƯỜNG
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số  như sau:

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 18 - HỆ THỐNG TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI VỮNG MẠNH
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 18 - Hệ thống tổ chức chính trị xã hôi vững mạnh như sau:

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 19 - AN NINH TRẬT TỰ XÃ HỘI
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 19 - An ninh trật tự xã hội như sau:

THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 7: CHỢ
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 7 - Chợ

THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 8: BƯU ĐIỆN
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 8 – Bưu điện

THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 11: hỘ NGHÈO
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 11 – Hộ nghèo

THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 13: HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 13 – Tổ chức sản xuất

THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 16: VĂN HÓA
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 16 – Văn hoá

THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 1: QUY HOẠCH
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 1 – Quy hoạch

THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 9: NHÀ Ở
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 9 – Nhà ở dân cư

THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 12: TỶ LỆ LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 12 : Lao động có việc làm thường xuyên

THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 14: GIÁO DỤC
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 14 – Giáo dục

THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 15: Y TẾ
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 15 - Y tế

THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 17: MÔI TRƯỜNG
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 17 – Môi trường

THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 18: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI VỮNG MẠNH
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 18 - Hệ thông chính trị xã hội vững mạnh

THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 3: THỦY LỢI
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 3 - Thuỷ lợi

BÁO CÁO NĂM 2017 NÔNG THÔN MỚI

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018BÁO CÁO NTM 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng và kế hoạch, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017BÁO CÁO NTM 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017BÁO CÁO NHU CẦU VỐN TRONG ĐỀ ÁN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ NĂM 2016-2017

Ban quản lý thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM báo cáo nhu cầu thực hiện ngồn vốn Nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015 và năm 2016-2017 xã Hoà Bình như sau:TIÊU CHÍ SỐ 19 - AN NINH TRẬT TỰ

Tình hình an ninh và trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn xã trong những năm qua luôn được giữ vững và ổn định.TIÊU CHÍ SỐ 18 - HỆ THỐNG TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI VỮNG MẠNH

4 vấn đề trong tiêu chí số 18: 18.1. Cán bộ xã đạt chuẩn. 18.2. Có đủ các tổ chức chính trị trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định. 18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "Trong sạch, vững mạnh".18.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên.TIÊU CHÍ SỐ 17 - MÔI TRƯỜNG

Tiêu chí số 17 có 5 mục sau: 17.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch. 17.2. Các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường. 17.3. Không có các hoạt động gây suy giảm môi trường. 17.4. Nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch. 17.5. Nước thải, chất thải được thu gom xử lý theo quy định.TIÊU CHÍ SỐ 16 - VĂN HOÁ
Tiêu chí số 16: Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hoá.
TIÊU CHÍ SỐ 15 - Y TẾ

Tiêu chí số 15 có 2 mục là : 15.1. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế. 15.2. Y tế xã đạt chuẩn quốc gia.TIÊU CHÍ SỐ 14 - GIÁO DỤC

Tiêu chí số 14 có 4 mục sau: 14.1. Mức độ phổ cập giáo dục trung học. 14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học. 14.3. Tỷ lệ lao động qua đào tạo.TIÊU CHÍ SỐ 13 - HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Tiêu chí số 13. Hình thức tổ chức sản xuất, yêu cầu xã phải có ít nhất 1 tổ hợp tác và 1 tổ hợp tác, trong đó hợp tác xã và tổ hợp tác đó hoạt động phải có hiệu quả.TIÊU CHÍ SỐ 12 - TỶ LỆ LAO ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN
Tiêu chí số 12. Lao động thường xuyên là lao động có mức thu nhập gấp 5 lần thu nhập của hộ chuẩn nghèo quốc gia (trên 2 triệu đồng/tháng), phải có số ngày lao động hơn 22 ngày/tháng.

TIÊU CHÍ SỐ 11 - HỘ NGHÈO

Tiêu chí số 11: Phải có tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn 1% (tính hộ nghèo chuẩn Quốc gia.TIÊU CHÍ SỐ 10 - THU NHẬP

Tiêu chí số 10. Quy định mức thu nhập phải đạt được như sau: Năm 2017 đạt: 45.00.000 đồng/người/năm. Năm 2020 đạt: 59.00.000 đồng/người/năm.TIÊU CHÍ SỐ 9 - NHÀ Ở DÂN CƯ

Tiêu chí số 9. Hiện trên địa bàn xã còn 18 căn nhà tạm, tỷ lệ 0,63 %. Nhà kiên cố và bán kiên cố có 2.831 nhà – tỷ lệ 99,37%.TIÊU CHÍ SỐ 8 - BƯU ĐIỆN
Trên địa bàn xã có 01 trạm Bưu điện có diện tích rộng 487 m2,  chất lượng hoạt động tốt, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phục vụ Bưu chính viễn thông cho nhân dân.

TIÊU CHÍ SỐ 7 - CHỢ NÔNG THÔN

Trên địa bàn xã hiện có 01 chợ trung tâm xã, được xây dựng năm 2009 với diện tích rộng 4.812 m2,  đảm bảo đáp ứng được nhu cầu mua, bán của nhân dân trong và ngoài xã.TIÊU CHÍ SỐ 6 - CƠ SỞ VẬT CHẤT VĂN HOÁ

Tiêu chí số 6 có 2 mục sau: 6.1. Nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ VH-TT-DL. 6.2. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt quy định của Bộ VH-TT-DL.TIÊU CHÍ SỐ 5 - TRƯỜNG HỌC

Tiêu chí số 5 có 3 mục sau: 5.1. Tỷ lệ trường mẫu giáo, mầm non có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. 5.2. Tỷ lệ trường tiểu học có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. 5.3.  Tỷ lệ trường THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia.TIÊU CHÍ SỐ 4 - ĐIỆN NÔNG THÔN

Tiêu chí số 4 có 2 mục sau: 4.1. Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. 4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.KẾT QUẢ KHẢO NÔNG THÔN MỚI CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÒA BÌNH

Kết quả giám sát về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của các ấp  trên địa bàn xã Hòa BìnhTIÊU CHÍ SỐ 3 - THUỶ LỢI

Tiêu chí số 3 có 2 mục: 3.1.  Các công trình thủy lợi  (trạm bơm, hồ chứa, đập.....)cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. 3.2.  Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa.TIÊU CHÍ SỐ 2 - GIAO THÔNG

Tiêu chí số 2 có 4 mục sau: 2.1. Tỷ lệ Km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theocấp kỹ thuậtcủa Bộ GTVT. 2.2. Tỷ lệ Km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT. 2.3. Tỷ lệ km đường ngõ ,xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa. 2.4. Tỷ lệ Km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện.TIÊU CHÍ SỐ 1 - QUY HOẠCH

Tiêu chí số 1 có 3 mục sau: 1.1.  Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất NN hàng hóa, CN, TTCN, dịch vụ. 1.2.  Quy hoạch phát triển  hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường. 1.3. Quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có.KẾ HOẠCH CÁC CÔNG TRÌNH CẦN SỬA CHỮA NĂM 2017 TỪ NGUỒN VỐN NTM

Kế hoạch các dự án trong Đề án xây dựng Nông thôn mới của Xã đã xuống cấp, cần đầu tư sửa chữa, nâng cấp từ nguồn vốn nông thôn mới trên địa bàn xã Hòa BìnhBÁO CÁO NHU CẦU VỐN GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ NĂM 2016-2017
Ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới báo cáo nhu cầu thực hiện ngồn vốn Nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015 và năm 2016-2017 xã Hoà Bình như sau:

BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH XD MTQG NTM 9 THÁNG NĂM 2016
Ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới báo cáo công tác thực hiện 09 tháng và Kế hoạch, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn xã Hoà Bình như sau:

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH CÁC TIÊU CHÍ NTM ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
 Trên đây là tờ trình đề nghị thẩm định các tiêu chí thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới xã Hòa Bình giai đoạn 2011- 2015.

THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 10: THU NHẬP
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 10 - Thu nhập

BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH XD MTQG NTM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
Ban quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn xã Hoà Bình như sau:

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẠT CHUẨN NTM TRONG NĂM 2016
Kế hoạch thực hiên đạt chuẩn Nông thôn mới UBND xã Hòa Bình trong năm 2016

NGUỒN VỐN TỈNH GIAI ĐOẠN 2013-2016

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đấu tư chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH XD MTQG NTM 3 THÁNG NĂM 2016
Báo cáo chương trình Xây dựng mục tiêu Quốc gia Nông thôn mới 3 tháng đầu năm 2016

BÁC CÁO TỔNG KẾT 5 NĂM CHƯƠNG TRÌNH MTQG NÔNG THÔN MỚI 2011-2015

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 trên đỊa bàn xã Hòa Bình.CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TRONG 3 NĂM 2013-2014-2015

Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 và Kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020.PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “ SÁNG TÁC TÁC PHẨM VỀ NÔNG THÔN MỚI NĂM 2015”

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã phối hợp với Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “ Sáng tác tác phẩm về Nông thôn mới năm 2015”. Nội dung cụ thể như sau:HỒ SƠ THẨM ĐỊNH TIÊU CHÍ SỐ 15 - Y TẾ
Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 15 - Y tế như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIÊN NTM 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KH 3 THÁNG CUỐI NĂM 2015
Báo cáo tổng kết thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm và phương hướng 3 tháng cuối năm 2015 Trên đỊa bàn xã Hòa Bình.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CT MTQG NTM CẢ NĂM 2014

Báo cáo Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình năm 2014, phương hướng thực hiện năm 2015.KẾT QUẢ TỔNG HỢP VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG NTM GIAI ĐOẠN 2011-2014
Báo cáo phụ lục tổng hợp nguồn vốn, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc Gia, xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015

BẢNG ĐÁNH GIÁ 16/19 TIÊU CHÍ ĐẠT ĐƯỢC ĐẾN CUỐI NĂM 2014
Bảng đánh giá số tiêu chí đạt được đến cuối năm 2014 là 16/19 tiêu chí, còn lại 3 tiêu chí Giao thông, Trường học và tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa phấn đấu xã hoàn thành trước ngày 30/4/2015.

KẾ HOẠCH VỐN 30 TỶ GIAI ĐOẠN 3 NĂM 2013 - 2015

Kế hoạch vốn trong 3 năm 2013, 2014 và 2015. Đây là nguồn vốn 30 tỷ của tỉnh. Gồm các tuyến đường GTNT, Điện, Thủy lợi, ...PHỤ LỤC BÁO CÁO 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
Tổng hợp tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn xã Hòa Bình năm 2014.


BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CT MTQG NTM 9 THÁNG NĂM 2014

Căn cứ công văn số 269/NTM-NN ngày 26/8/2014 của BCĐ TH CT MTQG XD NTM huyện Xuyên Mộc v/v : Báo cáo tình hình triển khai thực hiện  chương trình xây dựng NTM 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2014 và kế hoạch trong năm 2015.BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CT MTQG NTM 6 THÁNG NĂM 2014

Nguồn vốn thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2014, gồm: ngân sách Tỉnh, Huyện, Xã, Quỹ tín dụng, vốn huy động Doanh nghiệp, Vốn lồng ghép, Vốn huy động từ nhân dân, Vốn hoạt động khác.BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM CT MTQG NTM NĂM 2014

Kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới Quý I/2014 trên địa bàn xã Hòa Bình.QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC TỔ QUẢN LÝ NTM

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND xã Hòa Bình V/v thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CT MTQG NTM ẤP 8 GIAI ĐOẠN 2013-2015
Ban phát triển xây dựng NTM ấp 8 xã Hòa Bình lập kế hoạch và các giải pháp triển khai thực hiện các mục tiêu , nhiệm vụ xây dựng NTM  năm 2014 cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CT MTQG NTM ẤP 7 GIAI ĐOẠN 2013-2015
Ban phát triển xây dựng NTM ấp 7 xã Hòa Bình lập kế hoạch và các giải pháp triển khai thực hiện các mục tiêu , nhiệm vụ xây dựng NTM  năm 2014 cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CT MTQG NTM ẤP 6 GIAI ĐOẠN 2013-2015

Ban phát triển xây dựng NTM ấp 6 xã Hòa Bình lập kế hoạch và các giải pháp triển khai thực hiện các mục tiêu , nhiệm vụ xây dựng NTM  năm 2014 cụ thể như sau:KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CT MTQG NTM ẤP 5 GIAI ĐOẠN 2013-2015

Ban phát triển xây dựng NTM ấp 5 xã Hòa Bình lập kế hoạch và các giải pháp triển khai thực hiện các mục tiêu , nhiệm vụ xây dựng NTM  năm 2014 cụ thể như sau:KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CT MTQG NTM ẤP 4 GIAI ĐOẠN 2013-2015

Ban phát triển xây dựng NTM ấp 4 xã Hòa Bình lập kế hoạch và các giải pháp triển khai thực hiện các mục tiêu , nhiệm vụ xây dựng NTM  năm 2014 cụ thể như sau:KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CT MTQG NTM ẤP 3 GIAI ĐOẠN 2013-2015

Ban phát triển xây dựng NTM ấp 3 xã Hòa Bình lập kế hoạch và các giải pháp triển khai thực hiện các mục tiêu , nhiệm vụ xây dựng NTM  năm 2014 cụ thể như sau:KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CT MTQG NTM ẤP 2 GIAI ĐOẠN 2013-2015

Ban phát triển xây dựng NTM ấp 2 xã Hòa Bình lập kế hoạch và các giải pháp triển khai thực hiện các mục tiêu , nhiệm vụ xây dựng NTM  năm 2014 cụ thể như sau:KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CT MTQG NTM ẤP 1 GIAI ĐOẠN 2013-2015

Ban phát triển xây dựng NTM ấp 1 xã Hòa Bình lập kế hoạch và các giải pháp triển khai thực hiện các mục tiêu , nhiệm vụ xây dựng NTM  năm 2014 cụ thể như sau:.KẾ HOẠCH VỐN 10 TỶ NĂM 2014

Các công trình xây dựng cơ bản, thực hiện chương trình Nông thôn mới Quốc Gia năm 2014.KẾ HOẠCH NĂM 2014

Ban quản lý điều hành chương trình xây dựng NTM xã Hòa Bình lập kế hoạch và các giải pháp triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2014 cụ thể như sau:BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 12 THÁNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA NÔNG THÔN MỚI
Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình 12 tháng năm 2013.
CÁC TUYẾN ĐƯỜNG BÊ TÔNG HOÁ NÔNG THÔN


CÔNG TRÌNH SUỐI 2


BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 11 THÁNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA NÔNG THÔN MỚI

Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình  11 tháng và Kế hoạch 1 tháng cuối năm 2013.BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 9 THÁNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA NÔNG THÔN MỚI

Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình  9 tháng và Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2013.BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 6 THÁNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA NÔNG THÔN MỚI

Tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình  6 tháng đầu 2013.BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 3 THÁNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA NÔNG THÔN MỚI


KINH PHÍ 10 TỶ BỐ TRÍ NĂM 2013

Căn cứ theo sự phân bỗ của nguồn vốn Nông thôn mới, 5 xã trên địa bàn huyện Xuyên Mộc gồm Hoà Bình, Hoà Hội, Bầu Lâm, Tân Lâm và Phước Thuận. Trong năm 2013 mỗi xã được cấp 10 tỷ đồng.ĐỀ ÁN CHO 8 ẤP - NÔNG THÔN MỚI

Đề án cho 8 ấp trên địa bàn xã Hoà Bình, yêu cầu các cấp thống kê, đánh giá lại 19 tiêu chí, xem ấp mình đã đạt được được tiêu chí nào chưa và đạt bao nhiêu phần trăm trong các tiêu chí là bao nhiêu.KẾ HOẠCH NĂM 2013

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Ban quản lý điều hành chương trình xây dựng NTM xã Hòa Bình lập kế hoạch và các giải pháp triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2013 cụ thể như sau:BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 6 THÁNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA NÔNG THÔN MỚI

Ngày 6 tháng 8 năm 2012 Ủy ban Nhân dân xã đã ra Quyết định số 190/QĐ-UBND /v/v Thành lập Ban quản lý điều hành thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình.BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 3 THÁNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA NÔNG THÔN MỚI

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới;HOÀN CHỈNH KẾ HOẠCH NTM 5 XÃ PHƯỚC THUẬN, XUYÊN MỘC, HÒA BÌNH, BẦU LÂM, HÒA HỘI

Công văn số 1995/SKHĐT-TH ngày 13/11/2012 của Sở Kế Hoạch và đầu tư, về việc: thẩm định đề án xây dựng NTM 5 xã: Phước Thuận, Xuyên Mộc, Hòa Bình, Bầu Lâm, Hòa Hội.HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NTM CHO CÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2013-2015 THEO CV SỐ 7275/UBND

Thực hiện công văn số 7275/UBND-VP V/v lập đề án xây dựng nông thôn mới cho các xã giai đoạn 2013-2015.ĐÓNG GÓP Ý KIẾN XÂY DỰNG XÃ NTM CỦA CÁC CẤP

Các ấp có thẩm quyền đóng góp ý kiến cho Đề án của 5 xã: Phước Thuận, Xuyên Mộc, Hòa Bình, Bầu Lâm, Hòa Hội.TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH XD NTM 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

Ngày 10/7/2012 thực hiện Công văn số 80/UBND-NN V/v Báo cáo tình hình triển khai chương trình xd ntm 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012LẬP DỰ TOÁN KINH PHÍ HĐ CỦA BCĐ XD NTM CẤP HUYỆN XÃ

Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM tại công văn số 71/BCĐTHCTXDNTM NGÀY 06/8/2012 V/v: Lập dự toán kinh phí HĐ của bcđ xd NTM cấp huyện, xã.KIỆN TOÀN HỆ THỐNG QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NTM VÀ THÔNG QUA QUY HOẠCH XD NTM

Căn cứ sự chỉ đạo của UBND Huyện tại cuộc họp ngày 31/7/2012 về việc báo cáo tiến độ lập dự án quy hoạch XD NTM đối với các xã: Xuyên Mộc, Hòa Hội, Hòa Bình, Bầu Lâm, Phược Thuận.TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NTM” 2012

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về việc xây dựng Đề án “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”.TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH XD NTM 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012

Ngày 10/7/2012 thực hiện Công văn số 80/UBND-NN V/v Báo cáo tình hình triển khai chương trình xd ntm 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012.ĐỀ NGHỊ HOÀN CHỈNH HỒ SƠ LẬP NHIỆM VỤ QUY HOẠCH VÀ QUY HOẠCH NTM 2012

Ngày 05/5/2012 thực hiện Công văn số 110/NTM-NN V/v: Đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ lập nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch NTM 2012.KẾT LUẬN UBND TỈNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NTM TỈNH BRVT 2012

Ngày 04/5/2012, tại Văn phòng UBND tỉnh đồng chí Trần Minh Sanh, chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Ngọc Thới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia NTM.  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu