TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 30/11/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Nông thôn mới
Họat động UBNDNông nghiệpDịch vụ
Nữ công gia chánh
Tin thời sự
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Tập huấn giới thiệu trạm khoa học công nghệ

Hình tập huấn

Nông Thôn Mới

Tiếp Xúc Cử Tri

Lượt truy cập: 221887
  HOẠT ĐỘNG KHÁC

  DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ
25/11/2020
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    XÃ HÒA BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
 
         
 
   
 
         
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ XÃ HÒA BÌNH
                             
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân Vốn góp Thời điểm góp vốn Ghi Chú
Giá trị
vốn góp
(đồng)
Tỷ lệ
(%)
1 Nguyễn Văn Thế 1978 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 273245417 15/11/1995 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
2 Nguyễn Trọng Lợi 1983 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 273285529 05/07/2000 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
3 Bùi Xuân Thọ 1984 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 273099191 24/06/2001 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
4 Nguyễn Bá Kiều 1981 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 273121185 10/01/1998 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
5 Nguyễn Xuân Bảo 1974 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 273210121 15/09/1991 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
6 Nguyễn Văn Đức 1986 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 271180838 30/11/2003 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
7 Nguyễn Văn Thưởng (B) 1970 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 273345931 24/05/1987 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
8 Nguyễn Xuân Bằng 1974 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 273209227 ######## BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
9 Trần Văn Mậu 1968 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 273118614 03/09/1985 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
10 Trần Thiên Vũ 1969 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 273094394 20/07/1986 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
11 Nguyễn Quốc Khánh 1967 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 271180970 28/10/1984 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
12 Nguyễn Văn Xê 1980 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 273284089 21/11/1997 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
13 Bùi Đình Hiến 1981 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 273223000 06/06/1998 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
14 Nguyễn Ngọc Mỹ 1968 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 273381745 09/03/1985 BRVT        6.000.000 6.67% 30/3/2019  
15 Nguyễn Bổng 1980 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 273255262 24/06/1997 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
16 Nguyễn Văn Hướng 1973 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 271063132 22/01/1990 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
17 Nguyễn Văn Việt 1977 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 273290412 08/10/1994 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
18 Lê Văn Huân 1973 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 273171646 07/10/1990 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
19 Trần Ngọc Lâm 1989 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 4.2068E+10 04/08/2017 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
20 Lê Hải Triều 1968 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 273175936 01/10/1985 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
21 Đào Quang Hợp 1975 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 271180929 26/11/1992 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
22 Nguyễn Đại Nghĩa 1969 Nam Việt Nam Kinh Ấp 1, xã Hòa Bình Ấp 1, xã Hòa Bình 273314410 19/03/2004 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
23 Nguyễn Đình Bắc 1973 Nam Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 273284538 20/04/1990 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
24 Nguyễn Thị Hằng (C)  1963 Nữ Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 273376258 16/08/2008 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
25 Bùi Đình Kính 1968 Nam Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 273273863 29/05/1985 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
26 Trần Văn Tâm 1966 Nam Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 273221459 ######## BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
27 Nguyễn Văn Long (B) 1972 Nam Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 271180975 06/10/1989 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
28 Nguyễn Thị Phượng 1965 Nữ Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 273443602 19/09/2005 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
29 Phạm Thị Huyền 1981 Nữ Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 273014852 06/08/1998 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
30 Nguyễn Đăng Trang 1972 Nam Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 273377885 30/11/1989 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
31 Đỗ Văn Quyền 1976 Nam Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 273173241 23/08/1994 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
32 Nguyễn Vương (A) 1978 Nam Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 270864051 19/09/1995 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
33 Phan Đình Hòa 1995 Nam Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 273039104 ######## BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
34 Nguyễn Thị Châu (B) 1977 Nữ Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 271063263 ######## BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
35 Trần Văn Thạnh 1975 Nam Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 273376350 05/08/1992 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
36 Hoa Xuân Phương 1974 Nam Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 271061985 ######## BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
37 Bùi Đình Anh 1985 Nam Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 271063120 ######## BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
38 Hoàng Xuân Vinh 1990 Nam Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 273159149 29/10/2007 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
39 Nguyễn Chính Năng 1986 Nam Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 273231027 25/01/2003 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
40 Trần Văn Hồng 1979 Nam Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 273339112 23/06/1996 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
41 Nguyễn Cao Thắng 1975 Nam Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 273239298 ######## BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
42 Nguyễn Quang Tuyên 1989 Nam Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 273231231 23/09/2006 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
43 Nguyễn Khởi 1986 Nam Việt Nam Kinh Ấp 2, xã Hòa Bình Ấp 2, xã Hòa Bình 271063309 16/10/2003 BRVT        2.000.000 2.22% 30/3/2019  
TỔNG                       90.000.000 100%    
                Hoà Bình, Ngày  07   tháng  10  năm  2019
                NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
                             
                             
                             
                             
                             
                Nguyễn Ngọc Mỹ

 

Minh Tuấn
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 872 118 - Fax: (84.064) 3 872 118
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu