TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 25/9/2022
Tin tức trong nước
Tin tức trong tỉnh
Tin thế giới
Tổng quan về xã
Hoạt động UBND
Sản phẩmGương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
Dịch vụ
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Mô hình nuôi nhím hiệu quả kinh tế cao

Lượt truy cập: 266641
  HOẠT ĐỘNG UBND

  Báo cáo tình hình hoạt động trạm khoa học công nghệ 6 tháng đầu năm 2012
11/06/2012

UỶ BAN NHÂN DÂN                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 XÃ NGHĨA THÀNH                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:        /BC-UBND                                                 Nghĩa Thành, ngày       tháng 06 năm 2012

BÁO CÁO

CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG TRẠM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012Thực hiện theo định kỳ hàng tháng, hàng quý về việc báo cáo công tác hoạt động của trạm Khoa học công nghệ xã Nghĩa Thành.

Xã Nghĩa Thành báo cáo công tác hoạt động trạm Khoa học công nghệ xã 6 tháng đầu năm 2012 như sau:

1. Kết quả thực hiện:

Được sự quan tâm của lãnh đạo trạm, cùng sự hoạt động nhiệt tình của 2 cán bộ trạm đã đưa trạm Khoa học công nghệ xã vào hoạt động có nề nếp.

Trong 6 tháng đầu năm 2012 Trạm khoa học công nghệ xã đã thu được các kết quả sau:

- Số lượt người dân, cán bộ đến trạm lấy thông tin: 58 lượt người.

- Số lượt truy cập trực tiếp vào trang wed của xã: 5.111 lượt truy cập.

- Số tin bài, ảnh được đăng tải trên trang wed là 60 tin bài, ảnh.

- Phối hợp với sở KHCN tỉnh tập huấn cho 30 người là nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh của xã và các thôn.

2. Kiến nghị:

Tuy hoạt động trạm đã đi vào nề nếp nhưng 1 số người dân còn hơi rụt rè nên số lượng người dân, cán bộ đến lấy thông tin còn ít.

Kiến nghị cấp trên hổ trợ công tác tuyên truyền cho người dân để người dân biết để đến truy cập thông tin.

Trên đây là báo cáo công tác hoạt động trạm Khoa học công nghệ xã 6 tháng đầu năm 2012 của UBND xã Nghĩa Thành.

 

                                                                                               KT.CHỦ TỊCH

     Nơi nhận:                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH

- Phòng KT-HT huyện (Báo cáo);

- CT – PCT.UBND xã (Báo cáo);                                                          (Đã ký)

- Lưu VP.                                                                                        Trần Văn Tư

 

Văn Quang - xã Nghĩa Thành
|

Nội dung khác

  Công khai đường dây nóng của lãnh đạo UBND xã để tư vấn phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn xã Nghĩa Thành(7/22/2021 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 881 204 - Fax: (84.064) 3 881 204
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu