TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 25/9/2022
Tin tức trong nước
Tin tức trong tỉnh
Tin thế giới
Tổng quan về xã
Hoạt động UBND
Sản phẩmGương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
Dịch vụ
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Mô hình nuôi nhím hiệu quả kinh tế cao

Lượt truy cập: 266611
  HOẠT ĐỘNG UBND

  Quyết định thành lập tổ bầu trưởng thôn
15/07/2011

                                                            QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố ngày bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2011 – 2014
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA THÀNH

-  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND xã ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007 Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các điều 11. Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

- Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

- Căn cứ Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

                                                            QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố ngày tổ chức cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2011 - 2014 trên địa bàn xã Nghĩa Thành vào ngày Chủ nhật, ngày 07 tháng 8 năm 2011.

Điều 2. Văn phòng HĐND – UBND xã, các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nguyễn Văn Quang - xã Nghĩa Thành
|

Nội dung khác

  Công khai đường dây nóng của lãnh đạo UBND xã để tư vấn phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn xã Nghĩa Thành(7/22/2021 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 881 204 - Fax: (84.064) 3 881 204
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu