TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 25/2/2024
Tổng quan về xã
Hoạt động đoàn thể
Cây cảnh
Hoạt động TDTT
An ninh - Xã hội
Thủ Tục Hành Chính
Hoạt động UBND
Nữ công gia chánh
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmDịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lễ trao nhà đại đoàn kết năm 2011

Hoạt đông lễ hội tháng 3

canh gà lá giang

Hội nghị phổ biến luật phòng, chống mua bán người

tặng quà

Hội nghị phổ biến luật phòng chống mua bán người

Hội thi hoà giải viên giỏi huyện Tân Thành lần III năm 2012

Trường MN Hắc Dịch khai giảng năm học mới 2012-2013

Lượt truy cập: 315457
  HOẠT ĐỘNG UBND

  Quyết định thành lập BTC giải bóng chuyền năm 2016
12/12/2016

            ỦY BAN NHÂN DÂN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ HẮC DỊCH                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              

           Số: ­­­­     /QĐ-UBND                                     Hắc Dịch, ngày     tháng 12  năm 2016

 

 

QUYẾT  ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức giải bóng chuyền năm 2016

____________________

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HẮC DỊCH

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy - HĐND - UBND  năm 2016 về tổ chức các hoạt động thể dục thể thao , rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại .

Theo đề nghị của Khối VHXH ,

                                             QUYẾT ĐỊNH:

 


           Điều 2 . BTC giải bóng chuyền có nhiệm vụ  :

          - Lập kế hoạch tổ chức , soạn thảo ban hành Điều lệ giải, lập dự trù kinh phí tổ chức trình Chủ tịch duyệt chi .

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn của TTVH-HTCĐ làm tốt công tác tổ chức khai mạc , bế mạc và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ .

          Điều 3. Văn phòng uỷ ban, TTVH-HTCĐ,trưởng  các ngành có liên quan và các Ông (Bà) có tên ở điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Quyết định này có hiệu lực kể  từ ngày ký

Nơi nhận :                                                                      CHỦ TỊCH

- Như điều 3 (t/h)

- Đảng ủy- HĐND-UBND (b/c)                                                                 

- Lưu: VT-VH

 

 

                                                                          

                                                                           Ngụy Như Sơn

bùi Văn Trưởng
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 898 433 - Fax: (84.064) 3 898 433
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu