TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 29/2/2024
Tổng quan về xã
Hoạt động đoàn thể
Cây cảnh
Hoạt động TDTT
An ninh - Xã hội
Thủ Tục Hành Chính
Hoạt động UBND
Nữ công gia chánh
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmDịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lễ trao nhà đại đoàn kết năm 2011

Hoạt đông lễ hội tháng 3

canh gà lá giang

Hội nghị phổ biến luật phòng, chống mua bán người

tặng quà

Hội nghị phổ biến luật phòng chống mua bán người

Hội thi hoà giải viên giỏi huyện Tân Thành lần III năm 2012

Trường MN Hắc Dịch khai giảng năm học mới 2012-2013

Lượt truy cập: 315807
  HOẠT ĐỘNG UBND

  triển khai kế hoạch thực hiện 5 nội dung và 7 cuộc vận động "TDĐXDĐSVH năm 2017"
31/05/2017

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2017 trên địa bàn xã Hắc Dịch

 

Căn cứ Quyết định số 1277/QĐ-UBND, ngày 18/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành  về việc ban hành kế hoạch hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Tân Thành  năm 2017. 

Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã Hắc Dịch xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2017 trên địa bàn xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo và hiệu lực quản lý của chính quyền từ xã đến ấp trong việc thực hiện các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017; phát huy vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ; sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể từ xã đến ấp; phát huy ý thức tự nguyện, tự giác của quần chúng nhân dân và vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, tạo cơ sở quản lý đồng bộ để phong trào phát triển bền vững, có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

- Đưa phong trào đi vào chiều sâu, có nội dung thiết thực, có tác động tích cực đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân.     

- Thúc đẩy thi đua thực hiện phong trào “Gương người tốt việc tốt”, phát hiện biểu dương kịp thời gương điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã.

- Tập trung nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, ấp, tổ dân cư văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; chú trọng việc triển khai quy trình, thủ tục bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa.

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động của Ban chỉ đạo từ xã đến ấp cần bám sát sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo , Huyện ủy, UBND xã, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Gắn việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

- Các thành viên Ban chỉ đạo xã, Trưởng ban vận động các ấp cần chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai kế hoạch; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đề xuất những giải pháp tổ chức, thực hiện kế hoạch phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 đạt kết quả cao nhất.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Triển khai thực hiện 05 nội dung và 07 phong trào nòng cốt của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn xã Hắc Dịch năm 2017, cụ thể như sau:

* 05 nội dung:

- Đoàn kết giúp nhau “xóa đói giảm nghèo”;

- Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật;

- Xây dựng môi trường văn hóa;

- Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao;

- Xây dựng tư tưởng chính trị vững mạnh.

* 07 phong trào:

1.1. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa: Tập trung xây dựng và phát triển phong trào xây dựng gia đình văn hóa góp phần nâng cao vai trò, vị trí của gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa, đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương.

1.2. Phong trào xây dựng “ấp, tổ dân cư văn hóa”, , “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa như: “gia đình văn hóa”, “ấp văn hóa”, “tổ dân cư văn hóa”, “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tích cực vận động cán bộ và nhân dân toàn tỉnh tự giác tham gia, hưởng ứng các phong trào xã hội,…

1.3. Phong trào xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”: tập trung đánh giá chất lượng và tổ chức sơ kết việc thực hiện phong trào này trên địa bàn xã.

1.4. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”: tiếp tục triển khai rộng khắp trong mọi đối tượng nhân dân, các hoạt động thể dục thể thao tổ chức đa dạng, phong phú, dưới nhiều hình thức tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội cũng như thế mạnh của  địa phương.

1.5. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”: phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 16/11/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững.

1.6. Phong trào học tập, lao động sáng tạo: đẩy mạnh phong trào học tập, lao động sáng tạo gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng gia đình hạnh phúc.

1.7. Phong trào xây dựng gương “người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến: duy trì thường xuyên phong trào xây dựng gương “người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến, góp phần tích cực vào việc hình thành nhân cách con người trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

2. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã.

3. Tham dự lớp tập huấn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” do cấp trên tổ chức.

4. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện triển khai đăng ký, tổ chức bình xét, công nhận các danh hiệu văn hoá và việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2017 xã .

5. Tổ chức sơ kết các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn xã năm 2017 và tham dự sơ kết các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” do các cấp tổ chức năm 2017.

6. Hàng quý tổ chức giao ban việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã.

7. Chuẩn bị nội dung tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra hoạt động Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các cấp .

8. Tổ chức tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên hệ thống phát thanh truyền thanh từ xã đến địa bàn dân cư, trên hệ thống trang thông tin điện tử (website) của xã.

9. Nhận và phát hành các tài liệu liên quan đến thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đến các cơ quan thành viên trong BCĐ thuộc xã .

* CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2017:

- 97% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

- 100 %  ấp, tổ dân cư được công nhận và giữ vững danh hiệu “ấp văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”

            - Phấn đấu Giữ vững danh hiệu Phường, đạt chuẩn Văn minh đô thị: thị trấn Phú Mỹ.

- Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1.  Văn hoá xã hội:

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo xã, trưởng ban vận động các ấp thực hiện tốt các nội dung trọng tâm của kế hoạch này; tham mưu Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch kiểm tra việc bình xét các danh hiệu văn hóa, kịp thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh những vấn đề tồn tại, nhằm nâng cao chất lượng các danh hiệu này.

Tập trung xây dựng và nâng cao các mô hình văn hóa trên địa bàn xã, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao và thông tin truyền thông nhằm tuyên truyền, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xây dựng văn hóa nông thôn mới nhằm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hoá, ấp, tổ dân cư văn hoá; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hoá và xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn xã.

Tham mưu Ban Chỉ đạo xã giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình chỉ đạo, triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn mới trên địa bàn xã.

Tham mưu Ủy ban nhân dân xã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã.

Phối hợp Trung tâm Văn hoá-Thể thao HTCĐ xã . Đài Truyền thanh xã xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn xã.

Phối hợp Đài Truyền thanh xã, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã tổ chức tuyên truyền thường xuyên về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 trên hệ thống truyền thanh, trên website của xã.

Phối hợp Công đoàn cơ sở  xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động trên địa bàn xã nói riêng, đời sống văn hoá trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nói chung trên địa bàn xã; tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia đăng ký và tiếp tục đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

2. Cán bộ thi đua khen thưởng của xã:

Hướng dẫn các ấp khen thưởng các hộ gia đình, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; khen thưởng các mô hình điển hình tiên tiến để nhân rộng trên từng địa bàn,

3. Đài Truyền thanh xã:

Xây dựng chuyên mục, chuyên đề tập trung tuyên truyền về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2017; tăng thời lượng tin, bài và các nội dung liên quan đến phong trào nhằm đưa phong trào phát triển sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

4. Các ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo xã: 

Phối VHXH  triển khai thực hiện tốt các nội dung thực hiện phong trào và các nội dung liên quan gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức của mình.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã:

Chủ trì, phối hợp các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo xã triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ” Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 16/11/2016 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy các nguồn lực và vận động toàn dân tích cực tham gia thực hiện.

7. Đề nghị công đoàn xã:

Phối hợp các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo xã, tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục tham gia đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; đẩy mạnh các hoạt động chỉ đạo tổ chức xây dựng đời sống văn hoá trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nói chung trên địa bàn xã.

Chủ trì, phối hợp với VHXH tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện phong trào xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” để kịp thời đánh giá rút kinh nghiệm, triển khai tốt hơn phong trào này cho những năm tiếp theo.

Chủ trì đánh giá 01 năm triển khai kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân ở các khu công nghiệp, giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 1780/QĐ-TTg, ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

8.  Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  xã:

Căn cứ tình hình thực tế, Kế hoạch của Ban chỉ đạo xã, xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2017 trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Phong trào trên địa bàn, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao trên địa bàn.

Ban hành kịp thời các văn bản liên quan đến hoạt động phong trào theo chỉ đạo của  huyện; đảm bảo kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện phong trào; khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân tham gia đóng góp kinh phí để thực hiện phong trào có hiệu quả.

Xây dựng kế hoạch duy trì thực hiện các danh hiệu văn hóa làm cơ sở để xét công nhận và công nhận lại xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị;  ấp, tổ dân cư văn hóa; tổ chức phát động đăng ký và bình xét hộ gia đình văn hóa; hộ gia đình văn hóa 03 năm liền đảm bảo chất lượng, thời gian quy định.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các ban, ngành, đoàn thể,  ấp, thực hiện nghiêm túc các nội dung của phong trào; kịp thời chấn chỉnh những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa tại địa phương. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2017 của Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” xã do ngân sách xã cân đối .

2. Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện trên cơ sở kinh phí đã được phê duyệt.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

- Định kỳ vào ngày 10 tháng cuối quý (báo cáo quý), ngày 10 tháng 6 (báo cáo 6 tháng) và ngày 10 tháng 12 (báo cáo năm), đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo xã, các trưởng tiểu ban báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2017 theo ngành, lĩnh vực quản lý, gửi về Ban Chỉ đạo xã (qua VHXH).

- Giao VHXH theo dõi, tổng hợp, tham mưu Ban Chỉ đạo xã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2017 trên địa bàn xã theo định kỳ, gửi thường trực  Ban Chỉ đạo huyện và UBND huyện theo quy định.

Trên đây là kế hoạch triển khai, thực hiện các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2017 trên địa bàn xã Hắc Dịch .           

Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo xã các đơn vị liên quan, căn cứ nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo xã (qua VHXH – cơ quan thuờng trực Ban Chỉ đạo xã) để hướng dẫn, giải quyết./.

bùi Văn Trưởng
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 898 433 - Fax: (84.064) 3 898 433
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu