TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 29/2/2024
Tổng quan về xã
Hoạt động đoàn thể
Cây cảnh
Hoạt động TDTT
An ninh - Xã hội
Thủ Tục Hành Chính
Hoạt động UBND
Nữ công gia chánh
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmDịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lễ trao nhà đại đoàn kết năm 2011

Hoạt đông lễ hội tháng 3

canh gà lá giang

Hội nghị phổ biến luật phòng, chống mua bán người

tặng quà

Hội nghị phổ biến luật phòng chống mua bán người

Hội thi hoà giải viên giỏi huyện Tân Thành lần III năm 2012

Trường MN Hắc Dịch khai giảng năm học mới 2012-2013

Lượt truy cập: 315794
  HOẠT ĐỘNG UBND

  Về việc tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
15/08/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG HẮC DỊCH                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-VP                                                             Phường Hắc Dịch, ngày 12  tháng 8  năm 2019

Về việc tuyên truyền chính sách

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

                                        Kính gửi:

                                                - Các đoàn thể phường;

                                                 - Đài Truyền thanh phường;

                                                - Trưởng các khu phố.

            Thực hiện Công văn số 2990/UBND-VP ngày 06/8/2019 của UBND thị xã Phú Mỹ về việc tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

             Thực hiện Công văn số 1046/STTTT-TTBCXB ngày 29/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

            UBND phường chỉ đạo như sau:

             - Giao Đài Truyền thanh thông báo rộng rãi trên hệ thống phát thanh, Cán bộ phụ trách đăng tải công khai TTHC trên trang thông tin điện tử phường, Trưởng các khu phố tổ chức niêm yết tại Văn phòng khu phố để các tổ chức, cá nhân biết.

             (Gửi kèm Công văn số 1046/STTTT-TTBCXB ngày 29/7/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông)./

Nơi nhận:                                                                                              KT. CHỦ TỊCH

 - BHXH thị xã;                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH

- TTr.Đảng ủy, TTr.HĐND phường;

 - UBMTTQ phường;

- Như kính gửi (th/hiện);

- Lưu: VT.                                                                                             Phan Minh Hợp

thùy linh
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 898 433 - Fax: (84.064) 3 898 433
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu