TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 2/3/2024
Tổng quan về xã
Hoạt động đoàn thể
Cây cảnh
Hoạt động TDTT
An ninh - Xã hội
Thủ Tục Hành Chính
Hoạt động UBND
Nữ công gia chánh
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmDịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lễ trao nhà đại đoàn kết năm 2011

Hoạt đông lễ hội tháng 3

canh gà lá giang

Hội nghị phổ biến luật phòng, chống mua bán người

tặng quà

Hội nghị phổ biến luật phòng chống mua bán người

Hội thi hoà giải viên giỏi huyện Tân Thành lần III năm 2012

Trường MN Hắc Dịch khai giảng năm học mới 2012-2013

Lượt truy cập: 316142
  HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

  6 tháng đầu năm tư pháp xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
31/05/2017

Thực hiện công văn số: 31/CV/UBND-VP ngày 21/10/2015 của Uỷ ban nhân dân về việc thay đổi chế độ báo cáo định kỳ, tháng, Qúy, năm.

             Căn cứ kế hoạch ngày 08/ 3/2017 của Uỷ ban nhân dân xã Hắc Dịch về việc tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn xã.

             Tư pháp xã báo cáo kết quả thực hiện công tác về hành chính Tư pháp-Hộ tịch, công tác phổ biến giáo dục pháp luật,và công tác hòa giải cơ sở 6 tháng đầu năm 2017 như sau:

        I. Công tác tham mưu các văn bản:

          - Trong 6 tháng đầu năm 2017 Tư pháp xã đã tham mưu cho UBND xã các Quyết định ban hành các kế hoạch và các văn bản cụ thể. 

   Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 22/02/2017 của UBND xã về việc ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2017;

  Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND xã về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn xã Hắc Dịch;

 Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND xã về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn xã;

 Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 22/2/2017 của UBND xã về việc ban hành Kế hoạch truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn xã Hắc Dịch;

          Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn xã Hắc Dịch năm 2017;

  Kế hoạch số: 08/KH-UBND ngày 02/3/2017 về việc Tiếp Công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          Phiếu hướng dẫn số 01/UBND-PHD ngày 02/3/2017 về việc hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan, tổ chức cá nhân có thuẩm quyền giải quyết.

 Công văn số 62/UBND-TP ngày 30/3/2017 về việc yêu cầu Công xã báo cáo số liệu công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn xã.

          Công văn số 63/UBND-TP ngày 04/4/2017 về việc yêu cầu Công xã, Địa chính xã, Đội liên ngành Văn hóa xã hội báo cáo số liệu công tác thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã năm 2017. 

           Công văn số 65/UBND-TP ngày 07/4/2017 về việc đăng ký thi đua theo Kế hoạch số 470/KH-STP.

          II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

           - UBND xã xây dựng kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2017 triển khai trọng tâm công tác tuyên truyền cải cách hành chính cho địa phương.

           - Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính cho địa phương thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên ở xã, nội dung kế hoạch cụ thể từng nhiệm vụ cho từng ngành, trong đó việc tổ chức thực hiện được phân công đến từng cán bộ đảm nhiệm trọng trách, từ đó công tác tuyên truyền cải cách hành chính trong thời gian qua được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

            - 6 tháng đầu năm 2017 phối hợp với Văn hóa – Thông tin, Đài truyền thanh phổ biến tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên đài phát thanh 1 tuần 02 buổi, mỗi buổi 15 phút gồm:

           + Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ;

           + Kế hoạch cải cách hành chính của UBND huyện và UBND xã năm 2017;

           -  Bân rôn khẩu hiệu tuyên truyền nội dung gồm 02 băng rôn dài 15,2m:

           + Cải cách thủ tục hành chính là quyền và nghĩa vụ của mỗi người dân!

           + Nhân dân xã Hắc Dịch thực hiện tốt mô hình cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, tiết kiệm hiệu quả và nhanh chóng!

         III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT:

     1.Công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật:

          - Đầu năm 2017 UBND xã, ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn xã Hắc Dịch năm 2017 ;

          - UBND xã ban hành Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 về việc củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên phổ biến, giáo dục pháp luật của xã gồm 06 Đ/c tuyên truyền viên cấp xã.

        +  Tổ chức tuyên truyền gồm 12 lượt gồm 852 người tham dự.

        +  Cấp phát tài liệu, tờ rơi hỏi đáp pháp Luật 900 tờ rơi

        + Phát thanh trên đài 15 phút/1 buổi x 2 buổi = 30 phút/ 1 ngày x 1 tháng = 180 phút x 6 tháng = 1080 phút.

        + Bân rôn khẩu hiệu 08 tấm 7 mét x 0.60= 33.6mét

        +  Pano tuyên truyền “Ngày pháp luật” 03tấm 3m x 2m = 18mét

        2. Về tủ sách pháp Luật: 

          Xây dựng Tủ sách pháp luật: Thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật đến nay, tủ sách pháp luật tại xã, củng cố và tăng cường kinh phí được cấp từ ngân sách phục vụ cho công tác mua sắm, bổ sung đầu sách pháp luật mới ban hành và thay thế đầu sách pháp luật đã hết hiệu lực thi hành nhằm kịp thời phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, Công chức và nhân dân ở địa phương. Bình quân, tủ sách pháp luật của xã, có từ 30 đến 50 đầu sách pháp luật. Tủ sách pháp luật của phòng Tư pháp xã được kịp thời bổ sung, có trên 50 đầu sách và tủ sách pháp luật thư viện trung tâm văn hóa cộng đồng 95 đầu sách, tổng cộng có 145 đầu sách phục vụ tốt nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu cho Cán bộ, Công chức các ngành nghiêm cứu.

        3. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

        * Công tác tiếp dân

        - UBND xã Hắc Dịch bố trí cán bộ Tư Pháp- Hô tịch phụ trách đảm nhiệm phần việc tiếp công dân tại phòng làm việc của bộ phận Tư Pháp xã. Do không có định suất riêng, vì vậy các trang thiết bị phục vụ cho công tác tiếp công dân đều sử dụng chung các trang thiết bị nhà nước trang bị cho bộ phận Tư Pháp xã.

      - Địa điểm tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo công dân được thực hiện tại phòng Tư Pháp xã luôn được đảm bảo từ cơ sở vật chất đến cán bộ trực tiếp làm việc, đầy đủ tiện nghi bàn nghế, nước uống, bút viết, giấy để phục vụ cho việc tiếp công dân.

       - Công tác lập hồ sơ theo dõi quản lý ghi rõ nội dung đơn thư, địa chỉ, của công dân được cán bộ phụ trách lưu trữ đúng trình tự rõ ràng.

       - Bí thư Đảng ủy tiếp công dân thứ ba hàng tuần

       - Chủ tịch HĐND tiếp công dân thứ tư hàng tuần

       - Chủ tịch UBND xã tiếp công dân thứ năm hàng tuần

       - Ngoài ra lãnh đạo UBND xã phân công 01 Đồng chí Tư pháp xã thường xuyên trực, để tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, của công dân từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

       - Trực tiếp công dân tại tụ sở UBND xã theo lịch là: 192 buổi, công dân đến trụ sở cần tiếp có 09 buổi.

       +  Đ/c Bí thư Đảng ủy xã tiếp: 24 buổi.

       +  Đ/c Chủ tịch HĐND xã tiếp: 24 buổi

       +  Đ/c Chủ tịch UBND xã tiếp: 24 buổi

       + Đ/c Tư pháp xã tiếp: 120 buổi

 4. Công tác hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: 14 đơn thư cụ thể:

        -  Hoà giải thành: 04 vụ

       + Tranh chấp dân sự:  01 vụ

       + Tranh chấp đất đai: 03 vụ

       -  Hoà giải không thành: 10 vụ

       + Tranh chấp đất đai: 06 vụ

       +  Tranh chấp dân sự: 02 vụ

       + Ly hôn : 02 vụ chuyển Tòa án huyện Tân Thành giải quyết theo thẩm quyền.

       5. Công tác phối hợp các ban ngành đoàn thể:

   - Thường xuyên phối kết hợp với địa chính xã tổ chức xác minh, và giải quyết các đơn thư khiếu nại liên quan đến đất đai.

   - Thường xuyên phối hợp hỗ trợ thi hành án huyện Tân Thành, xác minh, kê biên tài sản theo các bản án, vận động công dân chấp hành án theo các bản án. 

        IV. Đánh giá chung:

        - Sau khi được học tập, phổ biến công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong Cán bộ, công chức, viên chức,và nhân dân trên địa bàn xã đã có sự chuyển biến rõ nét, cụ thể tích cực, với ý thức tập trung dân chủ, đúng đắn đường lối chủ trương chính sách của đảng., pháp luật nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2017 không có đơn thư tập thể, và cá nhân nào khiếu kiện đông người vượt cấp xảy ra

    * Mặt thuận lợi; Được sự quan tâm của Đảng Uỷ và sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBND xã, sự giám nhắt nhở của HĐND xã, cùng với sự phối kết hợp tốt các ban ngành đoàn thể có liên quan, nên công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật có nhiều mặt được thuận lợi.

    * Mặt khó khăn; Đa phần công dân sống trên địa bàn xã lao động bằng nghề nông nghiệp vườn, rẫy, số còn lại làm công nhân cho các nhà máy, số buôn bán tiểu thương nhỏ lẽ nên họ rất bận rộn với công việc sinh sống nên họ không thể tham gia được, do vậy việc  phổ biến tuyên truyền pháp luật triển khai đến với công dân giặp rất nhiều khó khăn công tác.   

      V. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017:

        - Tăng cường công tác phối hợp với Uỷ ban MTTQ xã, địa chính xã, Hội Phụ Nữ xã, Nông Dân xã, Cưu Chiến Binh xã, Công An xã và các đoàn thể của ấp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân 6 tháng cuối năm 2017.

       - Phối hợp thường xuyên với Trung Tâm Văn Hóa Cộng Đồng xã tuyên truyền pháp luật, trên đài tuyền thanh xã.

       - Tăng cường công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, của công dân và hòa giải các vụ việc tranh chấp trong cộng đồng dân cư, không để vụ việc tồn đọng kéo dài.

        - Tăng cường công tác giám sát điều hành các tổ hòa giải ở cơ sở ấp không để các vụ việc hòa giải tồn đọng kéo dài.

   Trên đây là báo cáo công tác Tư Pháp – Hộ tịch  6 tháng đầu năm 2017 .

bùi Văn Trưởng
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 898 433 - Fax: (84.064) 3 898 433
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu