TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 24/2/2024
Tổng quan về xã
Hoạt động đoàn thể
Cây cảnh
Hoạt động TDTT
An ninh - Xã hội
Thủ Tục Hành Chính
Hoạt động UBND
Nữ công gia chánh
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmDịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lễ trao nhà đại đoàn kết năm 2011

Hoạt đông lễ hội tháng 3

canh gà lá giang

Hội nghị phổ biến luật phòng, chống mua bán người

tặng quà

Hội nghị phổ biến luật phòng chống mua bán người

Hội thi hoà giải viên giỏi huyện Tân Thành lần III năm 2012

Trường MN Hắc Dịch khai giảng năm học mới 2012-2013

Lượt truy cập: 315080
  HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

  Quyết định thành lập BGK ẩm thực năm 2018
12/03/2018

   UBND XÃ HẮC DỊCH                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 BTC LỄ HỘI THÁNG 3                                               Độc lập - tự do - Hạnh phúc

   

   Số: …../QĐ-BTC                                               Hắc Dịch, ngày … tháng 3 năm 2018.

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban giám khảo ẩm thực “Lễ hội tháng 3” năm 2018.

 

 
 

 

 

 

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Căn cứ kế hoạch số …/KH-BCĐ, ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Ban Chỉ đạo lễ hội tháng 3 xã Hắc Dịch về việc tổ chức đêm lễ hội ẩm thực tháng 3;

- Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Lễ hội ẩm thực tháng 3.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Ban giám khảo Lễ hội ẩm thực tháng 3 năm 2018, gồm các bà có tên sau:

1. Bà: Nguyễn Thị Kim Hương – PCT. Công đoàn  xã                       Trưởng ban

2. Bà: Nguyễn Thị Kim Quyên – PCT.Hội Phụ nữ xã                           Phó Ban

3. Bà. Nguyễn Thị Thanh Thuyền – Trưởng Trạm Y Tế                      Thành viên              

4. Bà: Lê Thị Hồng Lĩnh – BTCĐ trường MN Hắc Dịch                     Thành viên              

5. Bà: Võ Hà Thị Mỹ Lài – Chi hội trưởng PN  ấp 4                           Thành viên                                               

Điều 2. Ban giám khảo Lễ hội ẩm thực tháng 3 năm 2018 có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo kế  hoạch, đồng thời tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Hội LHPN - ĐTN - QS - TTVH - VHXH và các đồng chí có tên trong điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:                                                                    TM. BTC LỄ HỘI THÁNG 3

- Như điều 3 (th/h);                                                                TRƯỞNG BAN           

- Lưu: VT.

 

 

                                                                                         Ngụy Như Sơn

                                                                                       ( CT. UBND xã )                    

                                                                                                           

 

|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 898 433 - Fax: (84.064) 3 898 433
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu