TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 24/2/2024
Tổng quan về xã
Hoạt động đoàn thể
Cây cảnh
Hoạt động TDTT
An ninh - Xã hội
Thủ Tục Hành Chính
Hoạt động UBND
Nữ công gia chánh
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmDịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lễ trao nhà đại đoàn kết năm 2011

Hoạt đông lễ hội tháng 3

canh gà lá giang

Hội nghị phổ biến luật phòng, chống mua bán người

tặng quà

Hội nghị phổ biến luật phòng chống mua bán người

Hội thi hoà giải viên giỏi huyện Tân Thành lần III năm 2012

Trường MN Hắc Dịch khai giảng năm học mới 2012-2013

Lượt truy cập: 315149
  HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

  QĐ thành lập BTC giải bóng đá lần thứ 20 , 26/3/2018
12/03/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ HẮC DỊCH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              

              Số: ­­­­     /QĐ-UBND                         Hắc Dịch, ngày     tháng 03 năm 2018

 

 

QUYẾT  ĐỊNH

Về việc thành lập Ban tổ chức giải bóng đá truyền thống 26/3 lần thứ 20  năm 2018

 

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HẮC DỊCH

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ kế hoạch số    /KH-UBND ngày     tháng     năm 2017 của UBND xã Hắc Dịch về việc tổ chức giải bóng đá truyền thống 26/3 lần thứ 20 năm 2018

Theo đề nghị của Khối VHXH ,

                                           

QUYẾT ĐỊNH:

 

 Điều 1. Nay thành lập Ban tổ chức giải bóng đá truyền thống 26/3 lần thứ 20 năm 2018 xã Hắc Dịch gồm  các ông bà có tên sau :

1, Ông  Ngụy Như Sơn - CT. UBND                                       Trưởng ban

2, Ông Bùi Văn Trưởng - CC.VHXH                                       Phó ban TT

3,Ông , Nguyễn Duy Hoàn  - Bí Thư Đoàn xã                          Phó ban

4, Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - CB, TTVH -TT -HTCĐ           Thành viên

            5, Bà Dương Thị Châu Phi - CB ,TTVH -TT - HTCĐ                  “

            6 Ông Lâm Thế Hùng - Trưởng CA                                                  “

            8,Ông Đặng Văn Rép - CHT.BCHQS                                               “

            9,Bà Nguyễn Thị Thanh Thuyền - Trưởng trạm Y Tế                      “

          10, Bà Đoàn Thị Minh Thiện - CC Tài Chánh                           “

          11, Các Ông ( Bà ) Trưởng  ấp , Cty . Cơ quan , Trường học    “

         Mời các Ông ( Bà ) có tên sau tham gia Ban tổ chức                  “

          01, Bà Nguyễn Thị Kim Hương CT.UBMTTQVN                            “

          02, Ông Vũ Xuân Trường .P Bí thư  Đoàn                                         “

           Điều 2 . BTC giải bóng đá truyền thống 26/3 lần thứ 20 năm 2018 có nhiệm vụ  :

            - Lập kế hoạch tổ chức giải, lập dự trù kinh phí tổ chức  ;

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn của TTVH-TT-HTCĐ tổ chức tốt các hoạt động và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ .

          Điều 3. Văn phòng uỷ ban, TTVH-TT-HTCĐ, trưởng các ngành có liên quan và các Ông (Bà) có tên ở điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

          Quyết định này có hiệu lực kể  từ ngày ký

Nơi nhận :                                                                      CHỦ TỊCH

- Đảng ủy- HĐND-UBND (b/c)

- Như điều 3 (t/h)

- Lưu: VT-VH

 

 

                                                                           Ngụy Như Sơn

 

bùi Văn Trưởng
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 898 433 - Fax: (84.064) 3 898 433
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu