TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Chủ Nhật, 21/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218744
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X)
27/12/2013

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TUBR ngày 10/4/2013 của Thành ủy Bà Rịa về việc kiểm tra, tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về“Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Thực hiện Chương trình hành động số 50-CTr/TXU ngày 04/6/2009 của Ban Thường vụ Thị ủy (nay là Thành ủy Bà Rịa) về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 10/8/2009 về tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết trên đến các thành viên Ban chấp hành Đảng ủy, Công đoàn cơ sở, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể.

Quán triệt từng cấp ủy chi bộ, Mặt trận, các đoàn thể, Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục triển khai quán triệt đến tất cả đảng viên, đoàn viên, hội viên và đặc biệt trong cán bộ, công đoàn viên tại địa phương.

Hình thức triển khai: Lồng ghép trong sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng ủy, sinh hoạt chi bộ và giao ban của Mặt trận các đoàn thể, đồng chí chủ trì sẽ thông qua các nội dung của Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành động số 50-CTr/TXU.

Thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Nhìn chung, việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và có chất lượng. Đặc biệt là Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng trong việc triển khai quán triệt Nghị quyết và vận động đoàn viên, cán bộ công nhân viên thực hiện đạt kết quả.

Công đoàn cơ sở xã Long Phước được thành lập từ năm 2004, do mới thành lập nên Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, quán triệt trong các cấp ủy Đảng, Mặt trận, các đoàn thể về vai trò, trách nhiệm của mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả đối với tổ chức công đoàn. Song song với công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ công đòan, Ban Thường vụ Đảng ủy căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/TXU ngày 11/8/2005 của Ban Thường vụ Thị ủy (nay là Thành ủy Bà Rịa) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động công nhân và người lao động thị xã Bà Rịa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” để làm cơ sở triển khai tổ chức thực hiện. Từ khi Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) được ban hành, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể xác định rõ mục tiêu phấn đầu và những nhiệm vụ chủ yếu để tổ chức triển khai thực hiện. Nhờ đó, công tác chỉ đạo, lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm hơn.

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) và Chương trình hành động số 50-CTr/TXU ngày 04/6/2009 của Ban Thường vụ Thị ủy (nay là Ban Thường vụ Thành ủy).

Trên địa bàn xã Long Phước không có doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp hoạt động, do đó không có lực lượng công nhân, chủ yếu là cán bộ, công nhân viên thuộc Công đoàn cơ sở xã Long Phước. Tính đến nay, tại địa phương có 54 cán bộ công chức (có 24 cán bộ nữ) đang công tác, trong đó: cơ cấu 05 đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn (03 nữ, 02 nam).

Nhận thức, tư tưởng chính trị của công nhân: Gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm tập trung lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công đoàn viên xác định vai trò, trách nhiệm của mình, có nhận thức chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, tận tụy với công việc được giao, có tin thần thái độ phục vụ nhân dân; có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị.

Tình hình lao động, việc làm của công nhân : Tính đến nay, lực lượng Công đoàn xã là 54 đồng chí được bố trí như sau: Chuyên trách, công chức 23 đồng chí, hoạt động không chuyên trách 31 đồng chí.

- Trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ:

+Về trình độ văn hóa: Có 44/54 đồng chí công đoàn viên trình độ văn hóa từ 12/12 trở lên, 10/54 đ/c có trình độ văn hóa dưới lớp 12.

+Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học 14 đ/c, đạt 25,9%; cao đẳng 05 đ/c, đạt 9,3%; trung cấp 18 đ/c, đạt 33,3%, sơ cấp 01 đ/c, đạt 1,9%, trình độ 12/12 trở xuống 16 đ/c (có 03 đ/c đang học Đại học), chiếm 29,6%. Về trình độ lý luận chính trị: Trung cấp chính trị 15 đ/c (01 đang học Cao cấp), đạt 27,8%; sơ cấp chính trị 15 đ/c, đạt 27,8% và đang tham gia trung cấp chính trị 08 đ/c.

 Đời sống văn hoá tinh thần của công nhân: Cùng với chăm lo đời sống,vật chất, Đảng ủy- UBND xã chỉ đạo Công đoàn cơ sở quan tâm đến đời sống tinh thần của đoàn viên như thăm hỏi, ốm, đau …; tổ chức các hội thi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn như thi nấu ăn, cắm hoa; tổ chức các chuyến tham quan du lịch. Bên cạnh việc chăm lo đời sống tinh thần, hoạt động công đoàn luôn chú trọng đến công tác chăm lo đến các chế độ chính sách, đặc biệt là cán bộ công đoàn nữ, cải thiện đời sống vật chất tạo điều kiện để cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2.- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng đối với nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân

- Thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy Bà Rịa, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch số 49-NQ/TW ngày 10/8/2013 tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung quán triệt tầm quan trọng và các bước thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến các chi bộ, chính quyền, UBMT, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

-Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức công đoàn từng bước vững mạnh và phát triển. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Công đoàn cơ sở. Thường xuyên củng cố tổ chức Công đoàn, phân công cán bộ thực sự có năng lực, uy tín phụ trách công tác Công đoàn; xây dựng tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo tăng cường công tác phát triển đảng viên trong cán bộ công nhân viên, tạo nguồn, bồi dưỡng những đồng chí cán bộ tiêu biểu để xem xét kết nạp.

-Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực phẩm chất, đạo đức và kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ đảng viên: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ , đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện, căn cứ kết quả quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch để trình UBND thành phố xem xét phê duyệt.

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, Chương trình hành động số 50-CTr/TXU, nhìn chung nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức công đoàn có sự chuyển biến tích cực, xác định những nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết đề ra; từng cán bộ công đoàn có sự chuyển biến đúng đắn về nhận thức chính trị cũng như bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn. (kèm phụ lục)

3.- Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 50-CTr/TXU ngày 04/6/2009 của Ban Thường vụ Thị ủy (nay là Ban Thường vụ Thành ủy) của các cấp chính quyền.

- Việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW.

+ Công tác rà soát, xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án, các chính sách đối với công đoàn: Thường xuyên chủ động phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện các chính sách đối với cán bộ công đoàn viên như chương trình vay vốn giải quyết việc làm từ Ngân hàng chính sách xã hội hoặc từ nguồn quỹ trợ vốn C.E.F để phát triển kinh tế gia đình; kịp thời thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho cán bộ Công đoàn; cán bộ công đoàn tham gia đầy đủ các loại hình bảo hiểm theo quy định; trong các dịp lễ tết, tổ chức cho cán bộ công đoàn tham quan du lịch, các hoạt động văn hóa, văn nghệ , thể dục thể thao.

+ Kết quả thực hiện công tác quy hoạch và xây dựng kế hoạch đào tạo : Căn cứ kết quả quy hoạch cán bộ, hàng năm, UBND xã xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức trình UBND thành phố phê duyệt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện theo quy trình hướng dẫn của cấp trên. Gắn kết công tác đào tạo bồi dưỡng với quy hoạch cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp, có phẩm chất chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ đầu năm 2008 đến nay, địa phương đã cử 14 cán bộ, công chức đi đào tạo các lớp đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, chức danh đảm nhận, 08 đồng chí tham gia lớp trung cấp chính trị, 11 đồng chí tham gia lớp sơ cấp chính trị.

+ Kết quả thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X), Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 12/9/2008 của Tỉnh ủy về "Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp": Tổ chức quán triệt Nghị quyết 20-NQ/TW gắn với triển khai Chỉ thị 22 của Ban Bí thư về "Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp". Bên cạnh đó, thường xuyên quán triệt triển khai thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức làm việc trong bộ máy chính quyền theo tinh thần nội dung Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV.

- Công tác xây dựng thang bảng lương, ký kết hợp đồng lao động với công đoàn được cơ quan thực hiện theo chế độ, chính sách pháp luật. kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách theo đúng pháp luật lao động.

-Thực hiện Nghị định 71/1998 ngày 08/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, chính quyền chủ động phối hợp Công đoàn triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với triển khai Nghị định 157/NĐ-CP, ngày 27/10/2007 của Chính phủ về chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; Chỉ thị 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; xây dựng quy chế làm việc, quy định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức; những việc cán bộ công chức được biết, được bàn, được giám sát, kiểm tra.

4.- Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 50-CTr/TXU ngày 04/6/2009 của Ban Thường vụ Thị ủy (nay là Ban Thường vụ Thành ủy) của Mặt trận, các đoàn thể.

- Công tác phối hợp giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng: Thực hiện nghị quyết 03-NQ/TU ngày 16/11/2007 của Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận, các đoàn thể, đội ngũ đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn đến năm 2010, thời gian qua, Mặt trận và các đoàn thể thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống tuyên truyền lý tưởng cách mạnh, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

-Thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp của công đoàn viên, phát huy tính dân chủ ở cơ sở của đoàn viên công đoàn. 

- Thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TXU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các chế độ chính sách đối với nữ được quan tâm thực hiện thông qua tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như hội thi nấu ăn, cắm hoa, văn hóa, văn nghệ, tăng quà nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ 20/10 … Tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức của nữ công đoàn, có lối sống lành mạnh, có bản lĩnh chính trị, nâng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đầy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

5.- Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 50-CTr/TXU ngày 04/6/2009 của Ban Thường vụ Thị ủy (nay là Ban Thường vụ Thành ủy) của tổ chức công đoàn.

- Phối hợp, tham mưu kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 50-CTr/TXU ngày 04/6/2009 của Ban Thường vụ Thị ủy (nay là Ban Thường vụ Thành ủy) về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X).

- Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chấp hành công đoàn  thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng trong việc triển khai quán triệt Nghị quyết và vận động cán bộ công đoàn viên thực hiện đạt kết quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CBCC được thực hiện kịp thời, đầy đủ, nhất là việc học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, về thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nhìn chung, cán bộ công đoàn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chấp hành đúng nội quy cơ quan, đảm bảo giờ giấc làm việc. Qua đánh giá phân loại cán bộ công chức năm 2012 có 14 đồng chí công đoàn viên hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ, 34 đồng chí công đoàn viên hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ và 6 đồng chí hoàn thành chức trách nhiệm vụ, không có cán bộ công đoàn viên chưa hoàn thành chức trách nhiệm vụ. Trong 05 năm vừa qua, tổ chức Công đoàn cơ sở luôn được cấp trên đánh giá vững mạnh.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công đoàn viên, nắm tình hình thực hiện các chế độ chính sách, tiền lượng tiền phụ cấp; nắm bắt tư tưởng của cán bộ công đoàn viên.

- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn. Phát huy tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn. Thường xuyên củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn.

+ Công tác phát triển đảng viên trong tổ chức công đoàn được quan tâm thực hiện tốt, trong 05 năm qua, Công đoàn cơ sở xã đã giới thiệu 22 đồng chí công đoàn viên ưu tú cho Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét kết nạp, đã kết nạp 17 đồng chí, nâng tổng số 46 đồng chí đảng viên/54 cán bộ công nhân viên, đạt 85,2%. Các đồng chí đảng viên này tham gia sinh hoạt tại các chi bộ Công an, Quân sự, Chi bộ Nhà nước, Chi bộ khối Đảng- Đoàn thể.

Phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công đoàn viên, như:  phong trào thi đua lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua, hội nghị sơ tổng kết, Công đoàn đã đề nghị biểu dương và khen thưởng cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào.

3. Đánh giá chung: 

- Ưu điểm: Qua 05 thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, Chương trình hành động số 50-CTr/TXU, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, triển khai, quán triệt nghị quyết đến toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên; đảm bảo cho cán bộ công doàn viên tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn. Quan tâm công tác phát triển đảng trong công đoàn viên.

Đời sống, việc làm của cán bộ công đoàn viên từng bước ổn định. Quan tâm xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hạn chế, khuyết điểm:

Việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công đoàn viên chưa quan tâm thực hiện.

Một số công đoàn viên chưa chủ động đóng góp ý kiến vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tại địa phương.

Nguyên nhân.

Ưu điểm: Đảng ủy đã xây dựng Chương trình hành động tổ chức thực hiện nghị quyết và kế hoạch triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Hạn chế, khuyết điểm: Ban Chấp hành Công đoàn còn kiêm nhiệm, phải phụ trách công tác chuyên môn, do đó đôi lúc còn ảnh hưởng đến hoạt động của công đoàn.

 

4. Bài học kinh nghiệm:

Khi có văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

Thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức công đòan; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đời sống cán bộ, công đoàn.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào, các cuộc vận động.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Chương trình hành động số 50-CTr/TXU ngày 04/6/2009 của Ban Thường vụ Thị ủy (nay là Ban Thường vụ Thành ủy) đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên, đặc biệt là cán bộ công đoàn tại cơ quan.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động đối với tổ chức công đoàn, chú trọng công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực tâm huyết với phong trào công đoàn.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Tăng cường công tác bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên trong tổ chức công đoàn, gắn công tác phát triển đảng với nâng cao chất lượng đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Quan tâm chăm lo đời sống cán bộ công đoàn viên, thực hiện đầy đủ các chế độ về tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, công nhân viên.

 

VP Đảng ủy
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu