TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 1/12/2022
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 181296
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Đảng ủy xã Long Phước sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW,ngày 10/10/2007 của Ban Tổ chức Trung ương về thành lập chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn.
27/12/2013

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW ngày 10/10/2007 và văn bản của Thành ủy Bà Rịa về việc thành lập chi bộ Cơ quan, Đảng ủy xã Long Phước đã thành lập chi bộ cơ quan, gồm các đồng chí đảng viên là cán bộ, công chức tại xã, đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng ủy làm Bí thư Chi bộ cơ quan. Sau khi thành lập, chỉ đạo chi bộ xây dựng quy chế làm việc của chi bộ, phân công trách nhiệm từng đồng chí trong chi ủy và đảng viên, duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, bước đầu đi vào hoạt động có nề nếp.

-Thời gian thành lập: Tháng 5/2008

-Số đảng viên chi bộ cơ quan: 28 đ/c

-Số chi bộ cơ sở xã: 12 chi bộ

-Tổng số đảng viên của xã: 155 đ/c

Tình hình tổ chức, hoạt động của chi bộ cơ quan: Chi bộ cơ quan được thành lập theo Quyết định số 50-QĐ/ĐU ngày 06/5/2008 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Phước và tổ chức họp chi bộ cơ quan lần đầu tiên vào ngày 25/5/2008, gồm 21 đồng chí, cơ cấu 03 đồng chí chi ủy. Ngay khi thành lập, chi bộ cơ quan đã xây dựng quy chế làm việc của chi bộ để tạo điều kiện thuận lợi cho chi bộ thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- văn hóa xã hội- an ninh quốc phòng. Nội dung sinh hoạt chi bộ: Trước khi sinh hoạt chi bộ và trong sinh hoạt chi uỷ, đồng chí Bí thư chi bộ luôn chuẩn bị cho nội dung họp, thực hiện đúng theo thời gian sinh hoạt đã đăng ký. Nội dung sinh hoạt chi bộ được thực hiện theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 08-HD/BTC ngày 23/8/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Chi bộ cơ quan bao gồm tất cả các đồng chi đảng viên là cán bộ, ban ngành, đoàn thể xã, do đó, việc trao đổi và nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động của các ngành được dễ dàng, tạo điều kiện trong công tác chỉ đạo trong chi bộ. Từ đó, việc ban hành nghị quyết hàng tháng của chi bộ được thuận lợi, nội dung nghị quyết sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị- kinh tế- văn hóa xã hội- an ninh quốc phòng tại từng thời điểm.

 Chi bộ cơ quan sinh hoạt vào ngày 25 mỗi tháng, là tập hợp những đồng chí đảng viên thuộc cán bộ ban ngành, đoàn thể của xã nên việc theo dõi, quản lý đảng viên sinh hoạt, tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng cũng như theo dõi thực hiện nhiệm vụ của đảng viên theo nghị quyết của chi bộ phân được thuận tiện. Việc kiểm điểm công tác hàng tháng của từng đảng viên được chi bộ quan tâm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, là cơ sở để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Trên cơ sở nghị quyết tháng, Chi bộ kiểm điểm trách nhiệm và đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ  do chi bộ giao của từng đồng chí đảng viên. Việc đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm: Căn cứ các Văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy và văn bản chỉ đạo của Đảng ủy xã, Chi bộ tiến hành họp đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm, việc đánh giá chất lượng đảng viên căn cứ Hướng dẫn số 10- HD/BTC của Ban Tổ chức Thành ủy. Kết quả đánh giá đảng viên hàng năm có từ 90% đảng viên trở lên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc thành lập chi bộ cơ quan khắc phục được tình trạng trước đây đảng viên ở cơ quan công tác tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú hoặc sinh hoạt ở nơi cư trú không đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên đang công tác tại xã, do đó công tác đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm đúng thực chất hơn. Thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị,  đảng viên sinh hoạt tại chi bộ cơ quan được giới thiệu về chi bộ nơi cư trú, các đồng chí này luôn chấp hành đúng các chủ trương của Đảng và Nhà nước, thực hiện tích cực các cuộc vận động do dịa phương phát động; giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú.

 Công tác đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng đối tượng đảng là cán bộ, công chức được Chi bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện, căn cứ vào đạo đức, lối sống và năng lực công tác của cán bộ, công chức, hằng năm chi bộ chọn từ 01- 02 quần chúng ưu tú cử đi học các lớp nhận thức về đảng và phân công đảng viên giáo dục giúp đỡ để tạo nguồn phát triển đảng. Trong 05 năm qua, Chi bộ cơ quan đã kết nạp 10 đồng chí đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Đảng ủy đã thành lập  02 tổ: Tổ phụ trách các chi bộ ấp và Tổ phụ trách các cơ quan, trường học. Căn cứ quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã quy định lịch họp BCH Đảng bộ từ ngày 18 đến 23 hàng tháng và lịch sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc là vào ngày 24 (đối với chi bộ cơ quan, Công an, Quân sự) và ngày 25 hàng tháng (đối với các chi bộ ấp và trường học). Nội dung sinh hoạt chi bộ được thực hiện theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 08-HD/BTC ngày 23/8/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng thời lồng ghép nội dung thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, công tác kiểm tra giám sát đảng viên.  Đảng ủy phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy phụ trách và tham gia sinh hoạt chi bộ hàng tháng để kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng cũng như tình hình hoạt động của các chi bộ ấp, từ đó kịp thời báo cáo Ban Thường vụ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất những vấn đề nảy sinh cần giải quyết.

Việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở đối với đảng viên là cán bộ công chức được chú trọng thực hiện. Thông qua nhiều hình thức như: Cán bộ, công chức tăng cường xuống tổ địa bàn dân cư trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị- kinh tế- văn hóa xã hội- an ninh quốc phòng; tham gia sinh hoạt tổ dân cư nơi cư trú hàng tháng; phân công đại biểu HĐND xã sinh hoạt tổ dân cư hoặc tổ chức tiếp xúc tại trụ sở ấp giữa đại biểu Hội đồng nhân dân xã với cử tri các ấp.

Sau 05 năm thành lập và đi vào hoạt động, chi bộ cơ quan đã phát huy vai trò lãnh đạo và hoạt động có hiệu quả. Các hoạt động công tác đảng đi vào nề nếp hơn, tỷ lệ tham gia sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ cao. Do cán bộ công chức cùng tham gia sinh hoạt tại chi bộ nên có điều kiện hiểu rõ về công việc, khả năng thực hiện nhiệm vụ, giúp cho công tác tự phê bình và phê bình được sát thực hơn. Thông qua sinh hoạt chi bộ, chi bộ cơ quan đã kịp thời phổ biến, quán triệt và triển khai các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai các nhiệm vụ của địa phương đến cán bộ, công chức tại xã được thuận lợi, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế- văn hóa xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Do đó, việc thành lập chi bộ cơ quan rất cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

 

Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/TXU ngày 05/6/2012 của Thị ủy Bà Rịa (nay là Thành ủy Bà Rịa) về việc Chia tách chi bộ cơ quan xã, phường, vào tháng 7/2012, Đảng ủy xã tiếp tục chia tách chi bộ cơ quan thành Chi bộ khối Đảng- Đoàn thể và chi bộ Khối Nhà nước. Trước khi chia tách, chi bộ cơ quan có 28 đảng viên, do đó  việc đóng góp ý kiến khi sinh hoạt chi bộ chưa đi vào trọng tâm của từng khối, từng ngành, đôi lúc còn chồng chéo. Do đó, sau khi chia tách, Chi bộ Khối Đảng- Đoàn thể có 10 đảng viên, gồm các đồng chí đảng viên công tác Văn phòng Đảng ủy, Mặt trận và các đoàn thể ( do đ/c Phó bí thư Thường trực Đảng ủy làm Bí thư chi bộ), chi bộ Nhà nước có 18 đảng viên, gồm các đồng chí đảng viên công tác UBND xã và các ngành thuộc khối Nhà nước (do đ/c Phó chủ tịch UBND xã làm Bí thư Chi bộ), việc đóng góp ý kiến theo trọng tâm  của từng lĩnh vực theo từng khối. Thực hiện chia tách thành 02 chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy vẫn duy trì nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức nên không có tình trạng đảng viên là cán bộ công chức quan liêu xa rời dân.

 Chi bộ cơ quan gồm những đồng chí là cán bộ công chức hiện đang công tác tại xã nên hiểu rõ về công việc, khả năng thực hiện nhiệm vụ. Thuận lợi trongc ông tác kiểm tra giám sát đối với đảng viên.

Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy được phân công làm Bí thư chi bộ cơ quan, từ đó công tác chỉ đạo điều hành, nắm tình hình hoạt động được thuận lợi.

 

VP Đảng ủy
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu