TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Bảy, 2/3/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 213510
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Đảng ủy tổ chức Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị
27/12/2013

Xã Long Phước là xã Nông thôn và đang trên đà phát triển. Từ nhiều năm nay, tình hình khiếu nại, tố cáo luôn là vấn đề bức bách được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều Chỉ thị, Nghị quyết về vấn đề này, các văn bản đó đã và đang được triển khai thực hiện, có tác động tích cực đến tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xuất phát từ thực tiễn nên ngay từ khi có Thông báo Kết luận số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Từ năm 2008  đến nay việc thực hiện Luật khiếu nại, Tố cáo luôn được Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã tập trung triển khai thực hiện đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới và coi đây là nhiêm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Nhờ vậy, các vụ việc phức tạp đã được giải quyết, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước nói chung và của địa phương nói riêng. Thời gian gần đây địa phương đang xây dựng các công trình phúc lợi cho nên tình hình giải tỏa để xây dựng các công trình khá nhiều, việc khiếu nại, tranh chấp về lĩnh vực đất đai và giải tỏa, đền bù trên địa bàn xã không phát sinh phức tạp, gay gắt, khiếu kiện đông người. Trong những năm qua Đảng ủy - UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tiếp và đối thoại với công dân nên đã ổn định tình hình chính trị của địa phương. Vả lại, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền Luật khiếu nại, tố cáo nên đa số nhân dân cũng đã hiểu rõ các chủ truơng của Đảng, chính sách của Nhà nước từ đó đã đồng tình ủng hộ, giao trả mặt bằng đúng thời gian quy định, cho nên từ năm 2008 đến nay trên địa bàn xã không xảy ra những vần đề gì khiếu nại- tố cáo đông người gây phức tạp.

 

1.Công tác tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo số 130-TB/TW của Bộ Chính trị:

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TXU ngày 09/8/2010 của Thị ủy Bà Rịa (nay Thành ủy Bà Rịa), Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tổ chức triển khai quán triệt các nội dung Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 17/7/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian  đến các thành viên Ban chấp hành Đảng ủy, Chi ủy các chi bộ trực thuộc, Mặt trận và các đoàn thể. Đồng thời chỉ đạo thực hiện quy trình tiếp công dân phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như thông qua công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thông qua hệ thống loa đài truyền thanh, tờ tin sinh hoạt tổ địa bàn dân cư … để từng tổ chức, công dân hiểu pháp luật và thực hiện.

Trong những năm qua, căn cứ nội dung Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị và Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy và Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm chú trọng đến công tác triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt công tác phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát huy vai trò trách nhiệm của từng thành viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, sự giám sát của HĐND xã, của MTTQ và các tổ chức thành viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp trong nhân dân, không để tồn đọng kéo dài, có sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về khiếu nại, tố cáo và góp phần quan trọng vào giữ vững trật tự xã hội, phát triển kinh tế.

2.Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền:

2.1.Công tác tiếp dân:

a.Củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ làm công tác tiếp dân:

-Việc tiếp công dân đã được UBND xã thực hiện theo đúng Nghị định số 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ quy định về quy chế tổ chức tiếp công dân và Thông tư số 07/2011/TT-TTCP ngày 28/7/2011 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn quy trình tiếp công dân.

-Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 75/2012/NĐ-CP; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định một số điều của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.

-Căn cứ quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 14/6/2010 của thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới công tác tiếp công dân.

-Ngày 10/01/2013 UBND xã ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND của UBND xã Long Phước về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của đơn vị. Bên cạnh đó UBND xã thường xuyên chỉ đạo Công chức Tư pháp phối hợp với Công chức Văn phòng – Thống kê bố trí cán bộ có trình độ, năng lực trực tiếp tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

-Duy trì thường xuyên chế độ báo cáo, thông tin về tình hình tiếp dân và tiếp nhận, giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo với Đảng ủy, UBND xã trong các cuộc họp tháng, quý.

b.Kết quả công tác tiếp dân:

Trong thời gian qua Đảng uỷ, HĐND, UBND đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức bố trí nơi tiếp dân tại phòng làm việc của HĐND xã. Định kỳ hàng tuần vào ngày thứ ba hoặc đột xuất khi cần thiết thì Thường trực HĐND, Thường trực UBND xã  tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật, qua đó giúp lãnh đạo địa phương nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để từ đó giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, khiếu tố phát sinh. Trong 5 năm qua đã tổ chức tiếp 507 lượt với 516 công dân; Trong đó lãnh đạo địa phương đã tiếp 267 lượt với 274 công dân; cán bộ tiếp 240 lượt với 242 công dân; nội dung tiếp dân chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nhân dân; những ý kiến thắc mắc của nhân dân về đền bù giải tỏa các công trình phúc lợi xây dựng trên địa bàn xã, các chế độ chính sách xã hội. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, giúp cho lãnh đạo được gần dân, tiếp xúc trực tiếp với dân, tìm hiểu được tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân góp phần đáng kể trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- văn hóa xã hội tại địa phương.

Hàng năm UBND xã đều đưa nội dung kiểm tra trách nhiệm của cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của  công dân vào Chương trình kế hoạch công tác năm. Qua đó giúp cho cán bộ làm công tác tiếp công dân phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, thiếu sót và đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của từng lĩnh vực phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và các quy định của pháp luật Nhà nước.

2.2.Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

-Trong công tác chỉ đạo thực hiện việc giải quyết đơn thư tranh chấp của công dân và Luật khiếu nại-tố cáo, UBND xã giao trách nhiệm cho Công chức Tư pháp xã thực hiện công tác quản lý Nhà nước và trực tiếp hướng dẫn tổ chức cùng với các ban ngành đoàn thể thực hiện việc xem xét, giải quyết khiếu nại-tố cáo của công dân theo thẩm quyền. Từ đó, tạo nên sự chuyển biến trong công tác quản lý Nhà nước về giải quyết khiếu nại -tố cáo của công dân.

+Về số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị: Trong 5 năm qua tình hình khiếu nại các Quyết định hành chính, hành vi hành chính và tố cáo của công dân đối với CBCC cấp xã không xảy ra.

+Số vụ việc: không

a) Giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền:

+Tổng số đơn, thư khiếu nại đã tiếp nhận: Không.

b)Giải quyết đơn Tố cáo thuộc thẩm quyền:

+Tổng số đơn thư tố cáo đã tiếp nhận: không.

+Phân loại đơn, thư KNTC, kiến nghị - tỷ lệ%: Không.

+Số đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền, không thuộc thẩm quyền: Không.

2.3.Công tác giải quyết đơn thư tranh chấp:

Từ tháng 01/2008 đến tháng 6/2013 địa phương đã tiếp nhận 224 đơn tranh chấp của công dân; đã giải quyết 221 đơn (đạt 98,6%) trong đó: hòa giải thành 120 đơn (gồm 69 đơn tranh chấp đất đai, 43 đơn tranh chấp dân sự, 08 đơn HNGĐ) đạt 54,3%; hòa giải không thành 101 đơn (chiếm 45,7% tổng số đơn tổ chức hòa giải) trong đó 55 đơn tranh chấp đất đai, 22 đơn tranh chấp dân sự, 24 HNGĐ lập hồ sơ chuyển cấp trên tiếp tục giải; đang tiếp tục giải quyết 03 đơn gồm 02 đơn tranh chấp đất đai, 01 đơn dân sự chiếm 1,3%.

 

3.Sự phối hợp của cơ quan Tư pháp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến HĐND và UBND xã thuộc thẩm quyền giải quyết thì Công chức Tư pháp có trách nhiệm tham mưu giúp UBND xem xét để giải quyết theo quy định. Đối với đơn thư có nội dung vụ việc phức tạp thì kịp thời xác minh, nắm bắt tình hình để tham mưu với cơ quan cấp trên và lãnh đạo địa phương có hướng giải quyết kịp thời không để phần tử xấu kích động, lợi dụng gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

4.Kết quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo:

Đối với công tác tuyên truyền Luật khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư, Đảng ủy – UBND xã thường xuyên chỉ đạo Hội đồng PBGDPL, Công chức Tư pháp, Đài truyền thanh cùng các ban ngành đoàn thể tăng cường tổ chức tuyên truyền pháp luật KN-TC đến từng cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã để từ đó tạo nên sự nhận thức sâu rộng trong nhân dân về pháp luật khiếu nại, tố cáo nhằm hạn chế các vi phạm xảy ra.

Trong 5 năm từ 2008 đến tháng 8/2013 UBND xã đã tổ chức 54 buổi tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo cho hơn 678 lượt người tham dự. Đài truyền thanh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương 2475 giờ, với thời lượng phát âm 15-20 phút/lượt. Đồng thời bên cạnh đó Trung tâm Văn hóa xã cũng đã xây dựng 03 tiểu phẩm tuyên truyền về Luật khiếu nại, tố cáo để lồng ghép vào chương trình VHVN trong các dịp lễ, tết Nguyên đán, qua đó giúp người dân nắm bắt được chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước để thực hiện theo đúng quy định.

Thuận lợi: Thực hiện Luật Khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư, nhìn chung trong những năm qua Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Long Phước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhờ đó công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có những chuyển biến tích cực. Qua 5 năm từ khi có Thông báo số 130-TB/TW đã đạt được những kết quả quan trọng, tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài hạn chế không xảy ra; chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo từng bước được nâng lên và đã góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh, chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Về công tác giải quyết đơn thư tranh chấp của nhân dân cũng luôn được chú trọng, thường xuyên phối kết hợp với Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể, ấp trong toàn địa bàn xã, cùng với sự giúp đỡ của các thành viên trong Hội đồng tư vấn pháp luật đã góp phần vào việc phát huy quyền dân chủ của công dân, ổn định chính trị tại địa phương, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trong công tác giải quyết đơn thư tranh chấp thường trực UBND xã luôn củng cố tổ chức và bám sát Hội đồng tư vấn pháp luật để nắm bắt tình hình giải quyết đơn cho nhân nhân, đặc biệt là các vụ tranh chấp đất đai, thừa kế…Nhìn chung trong những năm qua không có đơn thư tồn động kéo dài, tất cả các đơn đã nhận đều giải quyết dứt điểm cho nên từ tháng 01/2008 đến tháng 8/2013 địa phương chưa nhận sự phản ánh nào của nhân dân thắc mắc về công tác này.

Những tồn tại, yếu kém: Bên cạnh những mặt đã làm được thì công tác giải quyết đơn thư tranh chấp của công dân trên địa bàn xã trong thời gian qua đôi lúc vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: về nhận thức của công dân còn hạn chế; công tác quản lý Nhà nước, biện pháp tổ chức chỉ đạo việc thực hiện Luật khiếu nại-tố cáo trong nhân dân đôi lúc chưa cao, một số ban ngành đoàn thể còn chưa quan tâm đúng mức đến việc giải quyết đơn thư tranh chấp của công dân; trong công tác phối hợp giải quyết đơn thư tranh chấp vẫn còn một vài ban ngành chưa tham gia đầy đủ trong các buổi hoà giải. Bên cạnh đó các tổ hoà giải của các ấp hoạt động còn yếu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các hoà giải viên ở các ấp còn thấp nên có những trường hợp có thể hòa giải ở ấp  nhưng vẫn chuyển hồ sơ về xã.

Nguyên nhân:

-Điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp dân chưa đầy đủ, chưa có trụ sở tiếp dân riêng theo quy định còn tiếp chung tại Văn phòng HĐND &UBND xã nên chưa tạo điều kiện thuận lợi để công dân trình bày ý kiến thắc mắc của mình với cơ quan Nhà nước.

-Một số công dân mặc dù nắm rỏ quyền và nghĩa vụ về khiếu nại, tố cáo theo quy định nhưng vì lợi ích cá nhân thậm chí còn lợi dụng quyền khiếu nại – tố cáo gây kích động, làm mất an ninh chính trị, gây trì truệ công việc thi công các công trình phúc lợi của địa phương.

-Trình độ năng lực của cán bộ trong công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu của công việc.

-Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của các ban ngành, đoàn thể chưa cao so với yêu cầu.

-Sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể chưa thật sự đồng bộ, chưa tập trung cao trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu  nại – tố cáo dẫn đến chưa phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác này.

-Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có lúc chưa thường xuyên, còn thụ động; chưa có biện pháp hữu hiệu trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước được giao trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo như: Quản lý, sử dụng đất đai; chế độ chính sách; công tác đền bù giải tỏa…đồng thời tiếp thu nghiêm túc và lắng nghe những kiến nghị, phản ánh của công dân để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những thiếu xót, tồn tại.

Tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại – tố cáo, kiến nghị của công dân; kịp thời giải quyết nhanh chóng đơn thư tại cơ sở đảm bảo theo đúng quy định, chính xác, khách quan để tạo niềm tin cho nhân dân tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo cho cán bộ và nhân nắm hiểu, thực hiện.

 

Thường xuyên tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về khiếu nại-tố cáo bằng nhiều hình thức để đông đảo công dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại-tố cáo và thẩm quyền giải quyết của các cơ quan quản lý Nhà nước để thống nhất quan điểm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp của công dân.

Cần tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp cơ sở về các quy trình giải quyết khiếu nại-tố cáo nhằm giải quyết khiếu nại-tố cáo của công dân với phương châm: giải quyết nhanh, đúng Pháp luật, không oan sai, thủ tục cải tiến, không gây phiền hà, tổ chức thực hiện dứt điểm, không để đơn thư tồn động kéo dài và không để xảy ra tiêu cực.

VP Đảng ủy
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu