TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Năm, 29/2/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 213434
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Đảng ủy xã tổ chức đánh giá BCH Đảng ủy
27/12/2013

I.-Những ưu điểm của BCH Đảng bộ:

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa, Ban Chấp hành Đảng ủy đã nhận thức đúng đắn về đường lối quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của của nhà nước, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bám sát Nghị quyết của Đảng bộ Thành xã và nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2013 để xây dựng các Nghị quyết chuyên đề, chương trình kế hoạch để tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT-XH-ANQP và xây dựng hệ thống chính trị. Trong quá trình tổ chức thực hiện đã chủ động xem xét những vấn đề bức xúc, khó khăn nhất để tập trung chỉ đạo thực hiện, đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện những nghị quyết đã đề ra. Trong năm qua, Đảng uỷ đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, trong đó tập trung cho việc giải quyết các vấn đề  chăm lo cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, nhất là hộ nghèo. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng an ninh được đảm bảo và giữ vững.

 

1.-Trên lĩnh vực kinh tế-xã hội:

Đại bộ Đảng bộ xã lần thứ X đã xác định cơ cấu phát triển kinh tế là “Nông nghiệp-thương mại dịch vụ-tiểu thủ công nghiệp”, trong năm 2013 Ban Chấp hành đã lãnh đạo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra, thu nhập bình quân đầu người 32.500.000 triệu đồng/người/năm. Thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, Ban Chấp hành Đảng ủy đã tập trung lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện, đến nay đã đạt 14/19 tiêu chí, đề án đã được UBND thành phố phê duyệt, chỉ đạo xây dựng đề án phát triển chăn nuôi bò và đề án phát triển rau xanh trình UBND thành phố phê duyệt; tập trung chỉ đạo phát triển cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, vệ sinh môi trường từng bước được cải thiện; hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ; hoàn thành tốt kế hoạch giảm nghèo đã đề ra, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã từng bước được nâng lên.

2.-Trên lĩnh vực an ninh-quốc phòng:

Trong năm 2013, Ban chấp hành có nghị quyết lãnh đạo an ninh quốc phòng, nhằm bảo vệ vững chắc ANCT trong tình hình mới, chỉ đạo thực hiện Chương trình 04 giảm đạt kết quả, tệ nạn ma tuý giảm, trên địa bàn không có tệ nạn mại dâm, tập trung lãnh đạo công tác chuyển hóa địa bàn; chăm lo tốt chính sách hậu phương quân đội. Quan tâm đến lực lượng Công an, Quân sự nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm tra công tác phối hợp giữa hai lực lượng trong việc đảm bảo ANTT tại địa phương.

3.-Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền:

-Ban chấp hành Đảng bộ luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên, chỉ đạo tốt việc triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tích cực thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của điều lệ Đảng. Tỷ lệ tham gia học tập nghị quyết đạt 100% đối với đảng viên, 95 % đối với nhân dân. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức chính trị trong toàn Đảng, toàn dân. Nhân dân đồng tình và ủng hộ các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ và kế hoạch của chính quyền đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương.

-Ban chấp hành thường xuyên chỉ đạo công tác tự phê bình và phê bình, khắc phục những thiếu xót tồn tại, quan tâm nhắc nhở đội ngũ cán bộ đảng viên, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ Đảng.

Ban Chấp hành Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn với việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đã tổ chức hội nghị kiểm điểm việc khắc phục khuyết điểm sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI) của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ, đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức hội nghị kiểm điểm khắc phục đối với chi ủy chi bộ và đảng viên, từ đó tập thể và cá nhân xác định được những công việc đã được khắc phục, chưa khắc phục hoặc khắc phục không đạt yêu cầu để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. 

Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TUBR ngày 14/8/2013 của Thành ủy Bà Rịa về việc tổ chức biên soạn lịch sử, biên niên sử của Đảng bộ, quân và nhân dân thành phố Bà Rịa, Đảng ủy đã xây dựng và triển khai kế hoạch biên soạn bổ sung lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Long Phước giai đoạn 1993- 2013.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Xây dựng văn bản triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 19/9/2011 và Quy định số 09-QĐ/TU ngày 21/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm sự dụng rượi bia trong giờ làm việc; Quy định số 04-QĐ/TUBR ngày 04/6/2013 của Thành ủy Bà Rịa “Quy định về cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng”; kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội. 
-Thực hiện tốt chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, BCH Đảng bộ đã phân công các đ/c đảng ủy viên phụ trách các chi bộ trực tiếp tham gia sinh hoạt để nắm bắt tình hình và phản ánh cho BTV Đảng ủy có hướng chỉ đạo kịp thời. BCH Đảng bộ đã hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ và xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với đặc điểm của từng chi bộ nhằm giúp cho chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
-Luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đặc biệt bồi dưỡng  nâng cao lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới. Trong năm đã kết nạp được 15/15 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ Đảng, đạt 100% chỉ tiêu của Thành ủy giao.
-Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy được vai trò của UBKT Đảng ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ và tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. Từ đó, đã thúc đẩy các tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và góp phần ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.
-Trên cơ sở nghị quyết năm, BCH Đảng bộ thực hiện tốt quy chế làm việc, duy trì chế độ giao ban nhằm tăng cường, đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo của Đảng, phát huy tính chủ động của các ban ngành, đoàn thể; lãnh đạo HĐND-UBND thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chú trọng chỉ đạo và kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, biểu dương, khen thưởng, kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
4.-Lãnh đạo thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề năm 2013 “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về nêu cao tinh thần trách nhiệm tự giác, gương mẫu và chuẩn mực đạo đức của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên. Tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Triển khai đảng viên các chi bộ đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mở sổ nhật ký theo dõi đánh giá việc thực hiện đối với từng đảng viên. Triển khai viết bài thu hoạch và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, tổng số đảng viên đã viết bài 178/190 đảng viên, 76 bài cán bộ ngoài đảng.
5.-Công tác vận động quần chúng:
-Trong năm qua BCH Đảng bộ thường xuyên quan tâm, củng cố kiện toàn khối dân vận, Mặt trận và các đoàn thể, đủ số lượng. Đặc biệt xây dựng lực lượng cốt cán trong các đoàn thể nhân dận theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TU, ngày  12/7/2004. Tổ chức triển khai các Nghị quyết chỉ thị của Đảng về công tác vận động quần chúng. Mặt trận và các đoàn thể đã vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chỉ tiêu KT-VHXH-ANQP đã đề ra. Nhìn chung, trong năm, đã lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt và hoàn thành các tiêu chí.
Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ vào sự chỉ đạo sâu sắc của Thường trực Thành ủy; sự quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn của các cấp lãnh đạo và ban ngành đoàn thể thành phố, sự đoàn kết nhất trí trong BCH Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực mà Nghị quyết đã đề ra. Trong năm 2013, đa số các đồng chí trong BCH đều nêu cao vai trò trách nhiệm của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, chấp hành nghiêm Nghị quyết, chỉ thị và kỷ luật Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Thực hiện tốt công tác dân vận, các chi bộ trực thuộc đều đạt trong sạch, vững mạnh.

 

VP Đảng ủy
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu