TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 17/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218148
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Công tác xây dựng Đảng xây dựng chính quyền năm 2013
27/12/2013

 

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn với việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đã tổ chức hội nghị kiểm điểm việc khắc phục khuyết điểm sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4

Công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân luôn được chú trọng. Đảng ủy đã kịp thời triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết các cấp năm 2013 cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; quán triệt thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu, Hội nghị lần thứ bảy  Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo luật  đất đai sửa đổi.

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn với việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đã tổ chức hội nghị kiểm điểm việc khắc phục khuyết điểm sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI) của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ, đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức hội nghị kiểm điểm khắc phục đối với chi ủy chi bộ và đảng viên, từ đó tập thể và cá nhân xác định được những công việc đã được khắc phục, chưa khắc phục hoặc khắc phục không đạt yêu cầu để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. 

Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TUBR ngày 14/8/2013 của Thành ủy Bà Rịa về việc tổ chức biên soạn lịch sử, biên niên sử của Đảng bộ, quân và nhân dân thành phố Bà Rịa, Đảng ủy đã xây dựng và triển khai kế hoạch biên soạn bổ sung lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Long Phước giai đoạn 1993- 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Xây dựng văn bản triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 19/9/2011 và Quy định số 09-QĐ/TU ngày 21/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm sự dụng rượi bia trong giờ làm việc; Quy định số 04-QĐ/TUBR ngày 04/6/2013 của Thành ủy Bà Rịa “Quy định về cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng”; kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề năm 2013 “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về nêu cao tinh thần trách nhiệm tự giác, gương mẫu và chuẩn mực đạo đức của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên. Tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Triển khai đảng viên các chi bộ đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mở sổ nhật ký theo dõi đánh giá việc thực hiện đối với từng đảng viên. Triển khai viết bài thu hoạch và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, tổng số đảng viên đã viết bài 178/190 đảng viên, 76 bài cán bộ ngoài đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát: Đảng ủy và UBKT thực hiện đúng chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2013. Thực hiện kiểm tra theo Điều 32 Điều lệ Đảng đã kiểm tra 04 đ/c và 03 chi bộ trực thuộc, kết quả 03 chi bộ thực hiện tốt, 03 đ/c có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, 01 đồng chí giao chi bộ tiếp tục xử lý; kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đã tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành 49 đ/c và 04 chi bộ trực thuộc, kết quả có 42 đ/c thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, 02 đ/c được biểu dương, 05 đ/c có khuyết điểm, phải nhắc nhở; giám sát đảng viên chấp hành 136 đồng chí và 05 chi bộ trực thuộc, kết quả có 112 đ/c thực hiện tốt, có khuyết điểm phải nhắc nhở 24 đ/c; kiểm tra theo Quy định 55QĐ/TW 05 đ/c, kết quả thực hiện tốt 03 đ/c, có khuyết điểm phải nhắc nhở 02 đ/c; kiểm tra theo quy chế phối kết hợp 08 lần/02 chuyên đề.

Công tác tổ chức: Tính đến thời điểm này, tổng số đảng viên của Đảng bộ là 203 đ/c (tăng 8% so với cùng kỳ), trong năm có chuyển đến 12 đ/c, kết nạp mới 15 đ/c, chuyển đi 12 đ/c, 42 đ/c từ 30 tuổi đảng trở lên. Công tác phát triển đảng viên mới luôn được Ban Chấp hành Đảng ủy quan tâm thực hiện, trong năm đã hoàn thành công tác phát triển đảng theo chỉ tiêu giao Thành ủy giao. Cử …. đ/c tham dự lớp sơ cấp chính trị, 20 đ/c tham dự lớp nhận thức về Đảng. Kịp thời chỉ định bổ sung chi ủy chi bộ ấp Đông, Trường TH Trần Văn Thượng và chi bộ Công an. Thực hiện bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt theo Hướng dẫn số 09-HD/BTC ngày 09/4/2013 của Ban Tổ chức Thành ủy Bà Rịa đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt.

Thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hàng tháng, Đảng ủy đã phân công đảng ủy viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc, qua theo dõi, các chi bộ thực hiện sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 08-HD/BTC ngày 23/8/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Công tác xây dựng chính quyền: HĐND xã luôn duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức tốt các kỳ họp, kỳ họp lần thứ 6 đã bầu bổ sung 01 Phó chủ tịch HĐND xã và lấy phiếu tín nhiệm chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, 02 phó chủ tịch UBND, thành viên UBND xã. Duy trì hoạt động tổ đại biểu HĐND đảm bảo chế độ họp giao ban định kỳ. Phân công đại biểu tham dự sinh hoạt tổ dân cư để kịp thời tiếp thu những thông tin, đề xuất, kiến nghị của cử tri và phản ánh về Thường trực HĐND gởi đến UBND và các ngành giải quyết. Phối hợp với MTTQ, ban Tuyên giáo xây dựng tờ tin giúp tổ dân cư sinh hoạt. Luôn duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động, đã kịp thời tổ chức giám sát tình hình hoạt động của các ngành đảm bảo theo chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND xã đề ra năm 2013.

 

*Hạn chế, tồn tại cần khắc phục:

-Một số cán bộ, đảng viên ở các chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc việc tham gia học tập, nghị quyết của Đảng, còn làm việc riêng hoặc bỏ về giữa chừng.

-Hiện nay, tổng số đảng viên của Đảng bộ là 203 đồng chí, Hội trường nhỏ, do đó có đảng viên ngồi cả bên hành lang hội trường, ảnh hưởng đến việc tham gia học tập Nghị quyết, các hội nghị sơ tổng kết của Đảng bộ.

-Việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội cũng như thực hiện Quy ước ấp  của một số quần chúng nhân dân còn hạn chế, chưa đảm bảo giờ giấc theo quy định, nhất là còn đờn ca tài tử quá giờ như ấp Nam, ấp Tây.

-Công tác điều hành sinh hoạt chi bộ chưa được chặt chẽ chưa sâu sát, còn lúng túng như ấp Nam, ấp Phong Phú.

-Công tác phát triển đảng viên mới đã đạt theo chỉ tiêu của Thành ủy giao tuy nhiên việc tạo nguồn phát triển đảng nhiều năm liền chưa thực hiện được như chi bộ ấp Đông.

-Công tác xây dựng chính quyền: Thành viên Tổ kinh tế- xã hội và Tổ pháp chế trình độ, năng lực còn hạn chế, chưa chủ động trong công tác kiểm tra giám sát; tổ trưởng tổ đại biểu HĐND chưa làm tốt việc trao đổi thông tin, đề xuất, kiến nghị của cử tri để phản ánh về Thường trực HĐND gởi đến UBND và các ngành giải quyết.

(khóa XI) của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ, đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức hội nghị kiểm điểm khắc phục đối với chi ủy chi bộ và đảng viên, từ đó tập thể và cá nhân xác định được những công việc đã được khắc phục, chưa khắc phục hoặc khắc phục không đạt yêu cầu để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. 

Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TUBR ngày 14/8/2013 của Thành ủy Bà Rịa về việc tổ chức biên soạn lịch sử, biên niên sử của Đảng bộ, quân và nhân dân thành phố Bà Rịa, Đảng ủy đã xây dựng và triển khai kế hoạch biên soạn bổ sung lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Long Phước giai đoạn 1993- 2013.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Xây dựng văn bản triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 19/9/2011 và Quy định số 09-QĐ/TU ngày 21/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm sự dụng rượi bia trong giờ làm việc; Quy định số 04-QĐ/TUBR ngày 04/6/2013 của Thành ủy Bà Rịa “Quy định về cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng”; kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề năm 2013 “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về nêu cao tinh thần trách nhiệm tự giác, gương mẫu và chuẩn mực đạo đức của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, của cán bộ, đảng viên. Tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Triển khai đảng viên các chi bộ đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mở sổ nhật ký theo dõi đánh giá việc thực hiện đối với từng đảng viên. Triển khai viết bài thu hoạch và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, tổng số đảng viên đã viết bài 178/190 đảng viên, 76 bài cán bộ ngoài đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát: Đảng ủy và UBKT thực hiện đúng chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2013. Thực hiện kiểm tra theo Điều 32 Điều lệ Đảng đã kiểm tra 04 đ/c và 03 chi bộ trực thuộc, kết quả 03 chi bộ thực hiện tốt, 03 đ/c có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, 01 đồng chí giao chi bộ tiếp tục xử lý; kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đã tiến hành kiểm tra đảng viên chấp hành 49 đ/c và 04 chi bộ trực thuộc, kết quả có 42 đ/c thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, 02 đ/c được biểu dương, 05 đ/c có khuyết điểm, phải nhắc nhở; giám sát đảng viên chấp hành 136 đồng chí và 05 chi bộ trực thuộc, kết quả có 112 đ/c thực hiện tốt, có khuyết điểm phải nhắc nhở 24 đ/c; kiểm tra theo Quy định 55QĐ/TW 05 đ/c, kết quả thực hiện tốt 03 đ/c, có khuyết điểm phải nhắc nhở 02 đ/c; kiểm tra theo quy chế phối kết hợp 08 lần/02 chuyên đề.

Công tác tổ chức: Tính đến thời điểm này, tổng số đảng viên của Đảng bộ là 203 đ/c (tăng 8% so với cùng kỳ), trong năm có chuyển đến 12 đ/c, kết nạp mới 15 đ/c, chuyển đi 12 đ/c, 42 đ/c từ 30 tuổi đảng trở lên. Công tác phát triển đảng viên mới luôn được Ban Chấp hành Đảng ủy quan tâm thực hiện, trong năm đã hoàn thành công tác phát triển đảng theo chỉ tiêu giao Thành ủy giao. Cử …. đ/c tham dự lớp sơ cấp chính trị, 20 đ/c tham dự lớp nhận thức về Đảng. Kịp thời chỉ định bổ sung chi ủy chi bộ ấp Đông, Trường TH Trần Văn Thượng và chi bộ Công an. Thực hiện bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt theo Hướng dẫn số 09-HD/BTC ngày 09/4/2013 của Ban Tổ chức Thành ủy Bà Rịa đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt.

Thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hàng tháng, Đảng ủy đã phân công đảng ủy viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc, qua theo dõi, các chi bộ thực hiện sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 08-HD/BTC ngày 23/8/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Công tác xây dựng chính quyền: HĐND xã luôn duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức tốt các kỳ họp, kỳ họp lần thứ 6 đã bầu bổ sung 01 Phó chủ tịch HĐND xã và lấy phiếu tín nhiệm chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, 02 phó chủ tịch UBND, thành viên UBND xã. Duy trì hoạt động tổ đại biểu HĐND đảm bảo chế độ họp giao ban định kỳ. Phân công đại biểu tham dự sinh hoạt tổ dân cư để kịp thời tiếp thu những thông tin, đề xuất, kiến nghị của cử tri và phản ánh về Thường trực HĐND gởi đến UBND và các ngành giải quyết. Phối hợp với MTTQ, ban Tuyên giáo xây dựng tờ tin giúp tổ dân cư sinh hoạt. Luôn duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động, đã kịp thời tổ chức giám sát tình hình hoạt động của các ngành đảm bảo theo chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết HĐND xã đề ra năm 2013.

 

*Hạn chế, tồn tại cần khắc phục:

-Một số cán bộ, đảng viên ở các chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc việc tham gia học tập, nghị quyết của Đảng, còn làm việc riêng hoặc bỏ về giữa chừng.

-Hiện nay, tổng số đảng viên của Đảng bộ là 203 đồng chí, Hội trường nhỏ, do đó có đảng viên ngồi cả bên hành lang hội trường, ảnh hưởng đến việc tham gia học tập Nghị quyết, các hội nghị sơ tổng kết của Đảng bộ.

-Việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội cũng như thực hiện Quy ước ấp  của một số quần chúng nhân dân còn hạn chế, chưa đảm bảo giờ giấc theo quy định, nhất là còn đờn ca tài tử quá giờ như ấp Nam, ấp Tây.

-Công tác điều hành sinh hoạt chi bộ chưa được chặt chẽ chưa sâu sát, còn lúng túng như ấp Nam, ấp Phong Phú.

-Công tác phát triển đảng viên mới đã đạt theo chỉ tiêu của Thành ủy giao tuy nhiên việc tạo nguồn phát triển đảng nhiều năm liền chưa thực hiện được như chi bộ ấp Đông.

-Công tác xây dựng chính quyền: Thành viên Tổ kinh tế- xã hội và Tổ pháp chế trình độ, năng lực còn hạn chế, chưa chủ động trong công tác kiểm tra giám sát; tổ trưởng tổ đại biểu HĐND chưa làm tốt việc trao đổi thông tin, đề xuất, kiến nghị của cử tri để phản ánh về Thường trực HĐND gởi đến UBND và các ngành giải quyết.

VP Đảng ủy
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu