TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB PHÔNG UNICODE TÌM KIẾM
Thứ Tư, 24/4/2024
Tổng quan về xã
Tin hoạt động-KHCN
Sản phẩmHọat động UBND
Dịch vụ
Gương làm kinh tế giỏi
Tài liệu KHCN
Phim KH&CN
Văn bản pháp quy
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Mùa thu hoạch lúa

Chăm sóc cây ăn quả

Lượt truy cập: 218987
  HỌAT ĐỘNG UBND

  Xây dựng cốt cán trong tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trên địa bàn xã Long Phước
14/10/2014

Công tác quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện: Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên trong việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “ Xây dựng cốt cán trong tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân”. Ban thường trực UBMTTQVN xã đã kịp thời tham mưu Đảng ủy tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị đến các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã. Đồng thời, hàng năm đưa nội dung của Chỉ thị vào Nghị quyết của Đảng bộ xã và các chi bộ trực thuộc cùng thực hiện. Ban thường vụ Đảng ủy đã tổ chức hội nghị triển khai trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, cấp ủy các chi bộ, cán bộ chủ chốt các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã.
Ban thường trực Mặt trận phối hợp tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị 35-CT/TU ngày 12/7/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “ Xây dựng cốt cán trong tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân” đến các vị là UV.UBMTTQVN xã, Ban chấp hành các đoàn thể, Ban công tác MT các ấp và toàn thể cán bộ, CNVC của đơn vị. Đồng thời, đưa nội dung xây dựng cốt cán trong tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân vào tiêu chí ký kết thi đua hàng năm.
UBMTTQVN xã cùng Khối Dân vận xã tổ chức rà soát xây dựng lực lượng nòng cốt cho các phong trào tại địa phương.Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện, thông qua công tác kiểm tra, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT, các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên.
Thuận lợi: Có sự quan tâm và lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Ban thường vụ Đảng uỷ, sự phối hợp chặt chẽ UBMTTQ xã với Khối Dân vận, UBND xã, các đoàn thể. Đồng thời có sự gắn bó cộng đồng trách nhiệm cùng sự nỗ lực phấn đấu của các thành viên cốt cán, hiệu quả thực hiện đạt kết quả cao.
Công tác tổ chức xây dựng lực lượng cốt cán được thực hiện một cách chặt chẽ, chu đáo. Lực lượng cốt cán thường xuyên được Mặt trận và các tổ chức đoàn thể củng cố, kiện toàn bảo đảm yêu cầu được giao. Có sự phối hợp trong việc tổ chức triển khai và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Từ đó, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT – XH – ANQP của địa phương.
Hạn chế: Công tác triển khai, tuyên truyền các văn bản về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU ngày 12/7/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “ Xây dựng cốt cán trong tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tuy được tập trung chỉ đạo nhưng chưa được thường xuyên.
Việc thực hiện vẫn còn biểu hiện chưa đồng bộ, có lúc, có nơi phối hợp chưa chặt chẽ dẫn đến hiệu quả chưa cao.
Hoạt động của lực lượng cốt cán chưa thật sự chủ động trong tổ chức thực hiện.
Việc xây dựng kế hoạch chương trình nội dung thực hiện xây dựng và hoạt động của lực lượng cốt cán chưa được thường xuyên.
Nguyên nhân: Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân chủ quan là do thiếu sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, chưa quan tâm thường xuyên và đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU ngày 12/7/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.
Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU ngày 12/7/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy chưa được thực hiện thường xuyên và kịp thời. Một số thành viên lực lượng cốt cán chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ của mình.
Mặt trận, các đoàn thể nhân dân tuy có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động nhưng vẫn còn chậm so với sự phát triển của đất nước.
Đời sống của lực lượng cốt cán còn gặp nhiều khó khăn như: Kinh tế gia đình chưa ổn định.
Công tác tập huấn, bồi dưỡng về công tác xây dựng cốt cán và tập huấn kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng cốt cán chưa được tổ chức thường xuyên.
Kinh phí xây dựng, hoạt động của lực lượng cốt cán những năm trước không có, chỉ mới được thực hiện từ khi có Hướng dẫn số 644/LCQ.TC-BDVTU ngày 20/3/2013 của Sở tài chính và Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng, hoạt động của lực lượng cốt cán.
Do còn nhầm lẫn và chưa xác định được lực lượng cốt cán . Cụ thể: Mặt trận không có đoàn viên, hội viên mà chỉ có tổ chức thành viên. Số lực lượng cốt cán của các tổ chức đoàn thể bị trùng với cốt cán của đoàn thể khác.
Những giải pháp trong thời gian tới: Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 35-CT/TU ngày 12/7/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “ Xây dựng cốt cán trong tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân”.
Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng về “ Xây dựng cốt cán trong tổ chức Mặt trận và các đoàn thể nhân dân”.
Tăng cường công tác tham mưu Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng cốt cán nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.
Tích cực tham mưu Đảng ủy chỉ đạo UBND hỗ trợ kinh phí xây dựng, hoạt động của lực lượng cốt cán (ngoài kinh phí theo hướng dẫn của cấp trên).
Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá và động viên, khen thưởng kịp thời đối với các thành viên lực lượng cốt cán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Đề xuất, kiến nghị: Tăng cường xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo trong việc xây dựng hoạt động của lực lượng cốt cán.
Đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận quan tâm hơn nữa đến đời sống cũng như nâng cao hơn nữa kinh phí hỗ trợ cho lực lượng cốt cán, thường xuyên mở các lớp tập huấn về kỹ năng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá và động viên, khen thưởng kịp thời đối với các thành viên lực lượng cốt cán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

UBMTTQ xã
|

Nội dung khác

  Cần sử dụng người có năng lực thực sự.(9/17/2018 12:00:00 AM)
  Thông báo tuyển dụng lao động(7/12/2016 12:00:00 AM)
  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 825 504 - Fax: (84.064) 3 825
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu